Home

Osobní překážky v práci na straně zaměstnance pohřeb

Podle ustanovení § 199 odst. 1 zákoníku práce nemůže-li zaměstnanec konat práci pro jiné důležité osobní překážky v práci týkající se jeho osoby, než jsou uvedeny v zákoníku práce v § 191, je zaměstnavatel povinen poskytnout mu pracovní volno nejméně ve stanoveném rozsahu a ve stanovených případech i náhradu. c) nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka zaměstnance nebo prarodiče jeho manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob

Účast zaměstnance na pohřbu Státní úřad inspekce prác

Okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v prác

 1. Jiné důležité osobní překážky v práci § 199 (1) Nemůže-li zaměstnanec konat práci pro jiné důležité osobní překážky v práci týkající se jeho osoby, než jsou uvedeny v § 191, je zaměstnavatel povinen poskytnout mu nejméně ve stanoveném rozsahu pracovní volno a ve stanovených případech i náhradu mzdy nebo platu podle odstavce 2
 2. Zákoník práce zmocňuje vládu k vydání nařízení, v němž se stanoví nařízením okruh překážek v práci, rozsah pracovního volna, případy, ve kterých se poskytuje náhrada mzdy nebo platu, včetně případného spolurozhodování odborové organizace o vyslání zaměstnanců na pohřeb spoluzaměstnance, a to i vůči zaměstnancům, kteří nepracují na pracovištích.
 3. ČÁST OSMÁ PŘEKÁŽKY V PRÁCI HLAVA I PŘEKÁŽKY V PRÁCI NA STRANĚ ZAMĚSTNANCE Díl 1 Důležité osobní překážky § 191 Zaměstnavatel je povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu jeho dočasné pracovní neschopnosti podle zvláštních právních předpisů 58), po dobu karantény nařízené podle zvláštního právního předpisu 59), po dobu mateřské.
 4. Pokud jde o úpravu překážek na straně státního zaměstnance pro důležité osobní překážky, překážek z důvodu obecného zájmu a o společná ustanovení o překážkách ve státní službě na straně státního zaměstnance, odkazuje zákon o státní službě na úpravu v zákoníku práce (konkrétně na § 191, 199 až 204.
 5. Překážky v práci na straně zaměstnance . Mezi osobní překážky v práci patří: mateřská a rodičovská dovolená, Pokud smuteční obřad organizujete, ať už se jedná o pohřeb kohokoliv z výše uvedených, máte nárok na další den volna a náhradu mzdy
 6. §199 (1) Nemůže-li zaměstnanec konat práci pro jiné důležité osobní překážky v práci týkající se jeho osoby, než jsou uvedeny v § 191, je zaměstnavatel povinen poskytnout mu nejméně ve stanoveném rozsahu pracovní volno a ve stanovených případech i náhradu mzdy nebo platu podle odstavce 2. Náhrada mzdy nebo platu.
 7. Překážky v práci na straně zaměstnance definuje zákoník práce v §191 a dále a zahrnuje sem pracovní neschopnost (nemocenská), mateřskou a rodičovskou dovolenou a OČR, ošetřování člena rodiny, lidově paragraf. U těchto absencí je doba trvání z úředních dokumentů zjevná - začátek i konec je jasně stanoven

Kdo má nárok na placené volno při pohřbu články Pohřeb

 1. Překážka na straně zaměstnance. Téma: Důležité osobní překážky v práci. překážky v práci. pohřeb. Zaměstnankyně, vdaná, žila 6 let v jedné domácnosti s přítelem. Zařizuje jeho pohřeb (pohřeb není v pracovní den)
 2. Zatímco důležité osobní překážky, jako je mateřská a rodičovská dovolená, ošetřování dítěte mladšího než 10 let či dočasná pracovní neschopnost, najdete v § 191 zákoníku práce, okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci na straně zaměstnance jsou upraveny v nařízení vlády č. 590/2006 Sb
 3. Zákoník práce (dále jen ZP) překážky na straně zaměstnance člení na důležité osobní překážky, jiné důležité překážky a překážky z důvodů obecního zájmu.. Jejich společným znakem je, že se jedná o práv em uznanou nemožnost plnění pracovních povinností zaměstnance, přičemž tato musí zasahovat do pracovní doby
 4. Ano, Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v § 199 pamatuje i na celou řadu dalších životních událostí na straně zaměstnance - tzv. jiné důležité osobní překážky v prác i. Nemůže-li zaměstnanec konat práci pro jiné důležité osobní překážky v práci týkající se jeho osoby, je zaměstnavatel povinen.
 5. Omluvená a neomluvená nepřítomnost zaměstnance v práci. Jedná se zejména o důležité osobní překážky v práci nebo o překážky z důvodu obecného zájmu. Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele a částečná nezaměstnanost jako překážka na straně zaměstnavatele ve vztahu k výpovědní době.
 6. (205) Překážky v práci z důvodu školení, jiné formy přípravy nebo studia (musí být v souladu s potřebou zaměstnavatele - přísluší náhrada; jde o případy zvyšování kvalifikace či rekvalifikaci; na rozdíl od prohlubování kvalifikace, které je posuzováno jako výkon práce - vodítkem je skutečnost, zda školení či.

ČÁST OSMÁ PŘEKÁŽKY V PRÁCI HLAVA I PŘEKÁŽKY V PRÁCI NA STRANĚ ZAMĚSTNANCE Díl 1 Důležité osobní překážky § 191 Zaměstnavatel je povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu jeho dočasné pracovní neschopnosti podle zvláštních právních předpisů 58), § 191a Zaměstnavatel není povinen udělit písemně souhlas s nepřítomností zaměstnance v. všem jednotlivým překážkám v práci na straně zaměstnance do detailů. Pozornost je zaměřena především na ty překážky v práci, které vznikly na straně zaměstnance a zároveň (pro něj) mají osobní charakter, a tedy se dotýkají přímo osoby konkrétního jedince, resp. jeho soukromého, osobního, resp. rodinného života Důležité osobní překážky v práci Zaměstnavatel je povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu trvání důležitých osobních překážek v práci, které zaměstnanci dočasně brání ve výkonu práce z důvodu spočívajících v takových sociálních událostech na straně zaměstnance, jakými jsou Náhradní doby, které se pro účely dovolené považují za odpracovanou dobu, byť zaměstnanec fakticky nepracuje, vyplývají z § 348 odst. 1 ZP v kombinaci s § 216 odst. 2 a 3 ZP, který je speciální vůči § 348 odst. 1 ZP a odlišně upravuje zápočet některých důležitých osobních překážek v práci na straně zaměstnance

Překážky v práci na straně zaměstnance z pohledu zákoníku

Placené volno na pohřeb babičky. Téma: Důležité osobní překážky v práci. Náhrada mzdy. pracovní volno. náhrada mzdy. pohřeb. překážky v práci Nemůže-li zaměstnanec konat práci pro jiné důležité osobní překážky v práci týkající se jeho osoby, než jsou uvedeny v § 191, je zaměstnavatel povinen poskytnout mu nejméně ve stanoveném rozsahu pracovní volno a ve stanovených případech i náhradu mzdy nebo platu podle odstavce 2. Náhrada mzdy nebo platu přísluší.

Překážky v práci samozřejmě nejsou záležitostí pouze zaměstnanců a mohou vzniknout i na straně zaměstnavatele. V takových případech se jedná o prostoje, přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy a živelními událostmi či jiné překážky, a pracovníci mají nárok na poměrnou část své odměny Podle našeho názoru mezi takové překážky v práci patří např. svatba zaměstnance (příloha k nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, přiznává zaměstnanci v tomto případě pracovní volno v délce 2 dnů na vlastní svatbu, z toho 1 den k. Kdy vás zaměstnavatel musí uvolnit z práce a dokonce vám zaplatit. 27. února 2008. Existuje hned několik překážek osobního rázu v zaměstnání, při kterých vám přísluší od zaměstnavatele pracovní volno. V určitých případech máte dokonce nárok na náhradu mzdy. Podívejme se na to, kdy můžete tyto výhody v práci. 3. Překážky v práci na straně zaměstnance dle nařízení vlády (§199 odst. 2 ZP) Vláda nařízením č. 590/2006 Sb., stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci na straně zaměstnance. Přehledný výčet je uveden v tabulce. Tento výčet je taxativní

IX.1.1.3 Jiné důležité osobní překážky v práci - Příručka ..

Překážky v práci na straně zaměstnance Překážky v práci ze strany zaměstnance upravuje zejména zákoník práce (dále jen ZP), jiné důležité osobní překážky jsou upraveny i v nařízení vlády č. 590/2006 Sb. Důležité osobní překážky; Zaměstnavatel je povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance po dobu: jeho. Zatímco důležité osobní překážky, jako je mateřská a rodičovská dovolená, ošetřování dítěte mladšího než 10 let či dočasná pracovní neschopnost, najdete v § 191 zákoníku práce, okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci na straně zaměstnance jsou upraveny v nařízení vlády č. 590/2006 Sb PŘEKÁŽKY V PRÁCI NA STRANĚ ZAMĚSTNANCE. Díl 1. Jiné důležité osobní překážky v práci § 199 (1) Nemůže-li zaměstnanec konat práci pro jiné důležité osobní překážky v práci týkající se jeho osoby, než jsou uvedeny v § 191, je zaměstnavatel povinen poskytnout mu nejméně ve stanoveném rozsahu pracovní. Pohřeb spoluzaměstnance 14.02.2019 Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně nutnou dobu zaměstnancům, kteří se zúčastní pohřbu spoluzaměstnance; tyto zaměstnance určí zaměstnavatel nebo zaměstnavatel v dohodě s odborovou organizací pŘekÁŽky v prÁci na stranĚ zamĚstnance Důležité osobní překážky v práci Zaměstnavatel je povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu trvání důležitých osobních překážek v práci, které zaměstnanci dočasně brání ve výkonu práce z důvodu spočívajících v takových sociálních událostech na.

Překážky v práci na straně zaměstnance - Portál POHOD

 1. Zaměstnavatel má povinnost poskytnout vám pracovní volno (s náhradou mzdy nebo bez náhrady mzdy) v konkrétních, přesně specifikovaných případech. Jedná se především o ustanovení paragrafu 199, Zákoník práce (zákon číslo 262/2006 Sb.): § 199 (1) Nemůže-li zaměstnanec konat práci pro jiné důležité osobní překážky v práci týkající se jeho osoby, než jsou.
 2. Důležité osobní překážky . ZP § 191 Zaměstnavatel je povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu jeho dočasné pracovní neschopnosti podle zvláštních právních předpisů58), po dobu karantény nařízené podle zvláštního právního předpisu59), po dobu mateřské nebo rodičovské dovolené, po dobu ošetřování dítěte mladšího než 10 let nebo.
 3. Důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance. Důležité osobní překážky v práci jsou situace,ve kterých má zaměstnanec nárok na volno v zaměstnání; s náhradou či bez náhrady platu. 1. Vyšetření nebo ošetřen
 4. 2. Druhy překážek v práci na straně zaměstnance. Důležité osobní překážky v práci. Překážky v práci z důvodu obecného zájmu. 3. Dočasná pracovní neschopnost. Právní úprava dočasné pracovní neschopnosti. Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti. Nárok zaměstnance na výplatu nemocenské při dočasné.

Volno k lékaři či na svatbu. Co nám zaměstnavatel (ne)zaplatí? 18. června 2021. Jsou situace, kdy potřebujeme volno z práce, ať už jde o svatbu, pohřeb nebo návštěvu lékaře. I na to legislativa myslí a vyjmenovává tzv. jiné důležité osobní překážky v práci. Na jaké volno máme v těch kterých situacích nárok a. V jakých případech je zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v zaměstnání? Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v § 191 až 198 definuje důležité osobní překážky. Zaměstnavatel je povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu jeho dočasné pracovní neschopnosti, karantény, mateřské nebo rodičovské dovolené, ošetřování dítěte. 2020, resp. 1. 1. 2021. Autorka pojímá problematiku překážek v práce komplexně - věnuje se jak překážkám na straně zaměstnance, tak překážkám na straně zaměstnavatele, překážkám, které upravuje zákoník práce, i těm, kde je těžiště úpravy v jiných právních předpisech, neopomíjí ani překážky. Překážky v práci na straně zaměstnance § 199 (1) Nemůže-li zaměstnanec konat práci pro jiné důležité osobní překážky v práci týkající se jeho osoby, než jsou uvedeny v § 191, je zaměstnavatel povinen poskytnout mu nejméně ve stanoveném rozsahu pracovní volno a ve stanovených případech i náhradu mzdy nebo platu.

Jiné důležité osobní překážky . Nemůže-li zaměstnanec konat práci pro jiné důležité osobní překážky v práci týkající se jeho osoby, než jsou uvedeny v § 191, je zaměstnavatel povinen poskytnout mu nejméně ve stanoveném rozsahu pracovní volno a ve stanovených případech i náhradu mzdy nebo platu Překážky v práci na straně zaměstnance při pružném rozvržení pracovní doby se posuzují jako výkon práce jen v rozsahu, ve kterém zasáhly do základní pracovní doby, tzn. do doby, kdy již zaměstnavatel musí být na pracovišti. Zaměstnanci pracujícímu z domova náhrada mzdy/platu při doprovod Zaměstnanci, který pracuje na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, přísluší v době prvních 14 kalendářních dnů a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 v době prvních 21 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) náhrada odměny z dohody za podmínek stanovených v § 192 a 193

Překážky na straně zaměstnance jsou definovány zákoníkem práce v § 196 a násl. V § 199 se uvádí: Nemůže-li zaměstnanec konat práci pro jiné důležité osobní překážky v práci týkající se jeho osoby , než jsou uvedeny v § 191, je zaměstnavatel povinen poskytnout mu nejméně ve stanoveném rozsahu pracovní. Překážky v práci, při kterých má zaměstnanec nárok na výplatu náhradu mzdy: A, na straně zaměstnance: • z důvodu obecného zájmu (dárcovství krve) • výkon služby v ozbrojených silách • důležité osobní překážky (pohřeb, svatba) • školení a studium při práci (jen po dohodě) B, na straně zaměstnavatel Jsou v životě situace, kdy pracovat prostě nemůžete. A šéf to musí vzít. Tedy dát volno a ještě ho proplatit. Řečí zákona jde o osobní překážky v práci na straně zaměstnance. Přečtete si, kdy a za jakých podmínek máte na placené volno nárok

Vznikne-li zaměstnanci v době dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény právo na náhradu mzdy nebo platu podle věty první až třetí, nepřísluší mu současně náhrada mzdy nebo platu z důvodu jiné překážky v práci. (2) Náhrada mzdy nebo platu podle odstavce 1 přísluší ve výši 60 % průměrného výdělku dnes je 31.5.2021. Téma. Zavřít; DP

Pracovní volno podle § 128 zákoníku práce (svatb epravo

2019.09.10.04 Překážky v práci na straně zaměstnance z pohledu zákoníku práce - 2. část Mgr. Zdeněk Schmied Podívejme se podrobně na jiné důležité osobní překážky v práci a překážky z důvodu obecného zájmu včetně zvyšování kvalifikace podle § 200 až § 205 ZP. JINÉ. Existuje nárok na uvolnění ze zaměstnání i z jiných než výše uvedených důvodu? Ano, Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v § 199 pamatuje i na celou řadu dalších životních událostí na straně zaměstnance - tzv. jiné důležité osobní překážky v práci. Nemůže-li zaměstnanec konat práci pro jiné důležité.

Popis kurzu ON-LINE webinář Překážky v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnance • komplexní výklad • povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance Určeno pro: mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí mít o mzdové a personální problematice aktuální informac Překážky v práci na straně zaměstnance popisuje zákoník práce. Nejčastěji se jedná o pracovní neschopnost, mateřskou a rodičovskou dovolenou. Avšak odkazuje se zde také na jiné důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance. Jejich okruh a rozsah je stanoven nařízením vlády č. 590/2006 Sb. V souladu s Své e-knihy, kredity a seznam přání nyní naleznete na Palmknihy.cz Pro přihlášení použijte svůj e-mail a heslo z eReading.cz Máte založený účet na Palmknihách i eReadingu pod stejným e-mailem? Nyní jsou spojeny v jeden na Palmknihách Překážky v práci podle jiných právních předpisů; Překážky v práci legislativně neupravené; Oznamování a prokazování překážek na straně zaměstnance i zaměstnavatele, podstata překážek a jak je chápat, další právní důsledky překážek v práci, jako například vliv na zkušební dobu, možnost dání výpovědi.

Nárok na placené nebo neplacené pracovní volno - překážky

Důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance. Nařízení vlády 590/2006 Sb. Nároky s náhradou nebo bez náhrady mzdy, platu. Nově placené volno na akce pro děti a mládež - vedoucí táborů. NÁHRADA ŠKODY V ROCE 2020 a 2021- pracovní úrazy, zásadní postupy při řešení úrazového děje, § 105. Překážky v práci (ať již na straně zaměstnance nebo na straně zaměstnavatele) patří k hojně využívaným pracovněprávním institutům a představují trvale aktuální téma. Téma, které navíc v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 získalo zcela jiný rozměr - využitelnost řady překážek (zejména na.

Důležité osobní překážky v práci - Praktické informace 1job

Důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance - Nařízení vlády 590/2006 Sb. Nároky s náhradou nebo bez náhrady mzdy, platu. Překážky v práci podle Zákoníku práce - obecný zájem, dávky nemocenského pojištění, jako překážka v práci jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele § 208 - viz. např. uzavření provozoven v souvislosti s pandemickou situací, atd. • program Antivirus - základní důležité informace • prodloužení programu Antivirus po 30.4.2021 • částečná nezaměstnanost § 209 - zásady, které musí zaměstnavatel dodržet při.

1. 2021. Autorka pojímá problematiku překážek v práce komplexně - věnuje se jak překážkám na straně zaměstnance, tak překážkám na straně zaměstnavatele, překážkám, které upravuje zákoník práce, i těm, kde je těžiště úpravy v jiných právních předpisech, neopomíjí ani překážky legislativně neupravené Důležité osobní překážky v práci upravuje, na základě zmocnění v Zákoníku práce, když si je připomeneme. Toto nařízení upravuje ale jen překážky na straně zaměstnance, Další událostí v našem životě může být pohřeb. I tady je volno rozděleno podle toho, jak blízko se nás událost dotkla v případě jiných důležitých osobních překážek v práci, které vyjmenovává nařízení vlády č. 590/2006 Sb. ; dobu, po kterou je zaměstnanec omluven, stanoví toto nařízení /jedná se o důvody jako např. lékařské vyšetření, znemožnění cesty do zaměstnání, svatba, pohřeb, narození dítěte.. Je dobré znát svá práva, jak jsou v paragrafech 127 a 128 Zákoníku práce uvedena jako překážky v práci na straně zaměstnance, které vznikly výhradně ze závažných osobních důvodů. S tzv. důležitými překážkami v práci jsou však spojeny i povinnosti V těchto případech bude pro zaměstnance platit předem stanovené rozvržení pracovní doby určené zaměstnavatelem. překážky v práci; při uplatnění pružné pracovní doby se překážky v práci na straně zaměstnance posuzují jako výkon práce pouze v rozsahu, ve kterém nezbytně zasáhly do základní pracovní doby

Překážky v práci na straně zaměstnance se dělí na důležité osobní překážky, jiné důležité osobní překážky a překážky z důvodu obecného zájmu. Specifickou překážkou je pak situace, kdy si zaměstnanec požádá o neplacené volno k zařízení osobních věcí (1) Nemůže-li zaměstnanec konat práci pro jiné důležité osobní překážky v práci týkající se jeho osoby, než jsou uvedeny v § 191, je zaměstnavatel povinen poskytnout mu nejméně ve stanoveném rozsahu pracovní volno a ve stanovených případech i náhradu mzdy nebo platu podle odstavce 2.Náhrada mzdy nebo platu přísluší ve výši průměrného výdělku Pokud zaměstnanec vypravuje pohřeb některému z rodičů své manželky (manžela, druha, družky), potom se v tomto případě nejedná o pohřeb rodičů zaměstnance a zaměstnanec má právo pouze na jeden den placeného volna na pohřeb Zaměstnanec má nárok na pracovní volno z důvodu osobních překážek v práci Zákoník práce obsahuje ve svých ustanoveních §§ 127 a 128 úpravu překážek v práci na straně zaměstnance, které vznikly výhradně ze závažných osobních důvodů, tzv. důležité osobní překážky v práci . Kdy máte nárok na volno v případě úmrtí v rodině VímVí Náhradní volno za práci přesčas není určeno k řešení překážek v práci, které se vyskytnou na straně zaměstnance nebo zaměstnavatele. Zde se poskytuje pracovní volno. Náhradní volno za práci přesčas se poskytuje po dohodě se zaměstnancem místo příplatku za práci přesčas. Poskytuje se tedy ke zcela jiným účelům

Jiné důležité osobní překážky v práci, § 199 - Zákoník

Volno na pohřeb Mezi další rodinné důvody, které představují překážky v práci na straně zaměstnance, patří úmrtí v rodině. Pokud jste přišli o manžela či manželku, druha, družku nebo dítě, náleží vám dvoudenní pracovní volno s náhradou mzdy a máte také nárok na jeden den placeného volna určený k účasti A na druhou stranu ani zaměstnavatel vám nemůže neplacené volno nařídit. Ale pozor! Nepleťte si neplacené volno s náhradním volnem. To si můžete vybrat jen v souvislosti s prací přesčas a nebo ve svátek. Pojďme se tedy podívat na to, jak a kdy čerpat placené volno a kolik za něj dostanete Tak jako je zaměstnavatel povinen vypracovat fiktivní rozvrh pracovní doby kvůli shora uvedeným osobním překážkám v práci na straně zaměstnance, je tak povinen učinit i kvůli náhradě mzdy, na kterou má nárok i domácký zaměstnanec v případě dočasné pracovní neschopnosti dle § 192 zákoníku práce

Zákoník práce: Osobní překážky v práci - Měšec

Překážky v práci na straně zaměstnavatele Překážky z důvodu obecného zájmu (§ 200 až § 204 ZP) Překážky z důvodu školení, jiné formy přípravy nebo studia (§ 205, § 231, § 232 ZP Pokud zaměstnanec nemůže konat práci pro jiné důležité osobní překážky v práci týkající se jeho osoby, než jsou uvedeny v § 191 zákoníku práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout mu nejméně ve stanoveném rozsahu pracovní volno a ve stanovených případech i náhradu mzdy nebo platu, a to ve výši průměrného výdělku

Zákoník práce - ČÁST OSMÁ - PŘEKÁŽKY V PRÁCI - Podnikatel

h) důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance taxativně vymezené v §216 odst. 2 zákoníku práce, u kterých je stanoveno, že se za výkon práce pro účely dovolené považuje doba zameškaná v témže kalendářním roce pouze do výše 20-násobku týdenní pracovní doby zaměstnance. Jedná se o tyto překážky ZÁKLADY PRACOVNÍHO PRÁVA Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. Přednášející: Mgr. Petra Doudov Pracovní právo pro neprávníky rozbory vybraných ustanovení, praktická aplikace, vzory a příklady - zákoník práce, zákon o zaměstnanost Keywords překážky v práci na straně zaměstnance a zaměstnavatele zákoník práce z. č. 262/2006 Sb. v platném znění prováděcí nařízení vlády č. 590/2006 Sb. důležité osobní překážky v práci dočasná pracovní neschopnost karanténa mateřská a rodičovská dovolená ošetřování dítěte nebo jiného člena domácnosti a péče o dítě jiné důležité.

Zákon o státní službě odkazuje v případě úpravy překážek ve státní službě na straně státního zaměstnance opět na zákoník práce. Zákoník práce dělí tyto překážky na: důležité osobní překážky a překážky ve státní službě z důvodů obecného zájmu Typ práce: Zápisky z přednášek. Škola: nezadáno/škola není v seznamu. Charakteristika: Text se stručně věnuje překážkám v práci ze strany zaměstnavatele i zaměstnance. Popisuje jednotlivé typy překážek, uvádí k nim příklady, včetně doby trvání volna a případných mzdových náhrad Překážky v práci na straně zaměstnance . Díl 1 . Důležité osobní překážky §191. protože porod nastal dříve, než určil lékař, přísluší mateřská dovolená ode dne jejího nástupu až do uplynutí doby stanovené v odstavci 1. Vyčerpá-li však zaměstnankyně z mateřské dovolené před porodem méně než 6