Home

Výpočet zahraničního stravného

Výpočet stravného a kapesného pro zahraniční cesty. denní stravné 2020. denní stravné 2021. Afghanistan Albanie Alzirsko Andorra Angola Argentina Armenie Australie a Oceanie Azerbajdzan Bahamy Bahrajn Bangladéš Belgie Belize Benin Bermudy Bělorusko Bhútán Bolívie Bosna a Hercegovina Botswana Brazílie Brunej Bulharsko Burkina. Pro vznik nároku na náhrady zahraničního stravného, které jsou vypočítávány v cizí měně, je důležitý okamžik přechodu státní hranice. Ne vždy je v praxi snadné tento okamžik přesně určit. Čtěte, jak na stanovení přechodu hranic při služební cestě automobilem, vlakem, letadlem nebo třeba trajektem Výpočet stravného, když se mění časové pásmo. Chtěl jsem se zeptat, zda nějaká právní úprava řeší výpočet stravného v závislosti na časových pásmech. V jakých časech se to počítá. Protože pokud budu vše počítat v českém čase, nebude to pří větším časovém rozdílu odpovídat místnímu času, a. Stravné při průjezdu více zemí Pravidla pro výpočet jsou jiná: čas bez stravného strávený v tuzemsku se nikam nepřičítá. Za dobu 8 -11 hod nemá žádný nárok na sravné, za dobu 11 - půlnoc má nárok na zahraniční stravné. obdrží 2/3 zahraničního stravného. Sazba se použije ze státu, kde strávil ten den.

25 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve výši základní sazby. Pokud doba strávená mimo území ČR trvá kratší dobu než je 1 hodina, pak se zahraniční stravné neposkytuje. Kromě stravného může zaměstnavatel při zahraniční služební cestě poskytnout dále kapesné Re: Výpočet zahraničního stravného Pročítala jsem zákoník práce a nikde se nemůžu dobrat věty, že za cestu v zahraničí trvající 4 hodiny nenáleží stravné, když je tuzemské stravné. V VII. hlavě se píše trvá-li zahraniční cesta 1-12 1/3 stravného, nebo déle než 5 a tuzemské stravné. Z toho jsem vycházel Kalkulačka - výpočet diety při služeb cestě od 1. 1. 2021 ČR kratší než 12 hodin, ale současně minimálně 1 hodinu (a ne déle než 5 hodin), pak je nárok na 1/3 sazby zahraničního stravného; Pokud je doba strávená mimo ČR delší než 12 hodin a kratší než 18 hodin,. Výše sazeb zahraničního stravného 2021. Zahraniční stravné řeší zákoník práce v § 170. Zaměstnanci přísluší při zahraniční pracovní cestě zahraniční stravné v cizí měně.Sjedná-li zaměstnavatel nebo určí před vysláním zaměstnance na zahraniční pracovní cestu základní sazbu zahraničního stravného, musí tato základní sazba činit v celých.

SC-Výdaje/Náhrady – Prirucky2

Základní sazba zahraničního stravného se pro rok 2020 nově u 23 zemí zvýšila. U ostatních zůstává beze změny. Zaměstnavatel vám však může výši stravného zvýšit či snížit, a to až o 50 %, pokud mu to zákon dovolí. Pokud vás zaměstnavatel vyšle na služební cestu do zahraničí, náleží vám za to mimo jiné i. Sazby stravného musí být stanoveny před vysláním zaměstnance na zahraniční pracovní cestu. Zaměstnavatel vychází se základních sazeb zahraničního stravného stanoveného vyhláškou č. 392/2012 Sb. Tato vyhláška určuje základní sazby stravného pro jednotlivé státy

Výpočet stravnéh

 1. Výše stravného se tedy bude krátit první den z důvodu konání pracovní cesty v délce cca 14 hod. a pak následně za třetí a čtvrtý den kvůli poskytnuté snídani. Není nám však jasné, zda se pro výpočet výše kapesného zohledňuje krácení jak z důvodu délky pracovní cesty, tak poskytnutí bezplatného stravování
 2. 25 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve výši základní sazby; Petr Gola Další články k tématu Cestovní náhrady Výpočty náhrad za auto. 28. února 2020 OSVČ a výdaje za auto. 27. února 2020 Náhrada za vlastní auto v roce 2020. 26. února 2020.
 3. Stravné při zahraniční pracovní cestě OSVČ pro rok 2012 - 2021. trvání cesty. stravné. 1 - 12 hodin v kalendářním dni. pouze 1/3 základní sazby. 12 - 18 hod v kalendářním dni. pouze 2/3 základní sazby. více než 18 hod v kalendářním dni. až do plné výše základní sazby
 4. Re: Výpočet zahraničního stravného xxxx Není. Zahraniční dieta je v pořádku, ale česká mu nenáleží. Aby se doba v tuzemsku mohla sloučit za oba dva dny, musela by cesta být tuzemská souvisle, tj. při zahraniční cestě taková situace nemůže vůbec nastat
 5. Výše zahraničního stravného se stanoví za každý kalendářní den podle celkové doby, kterou jste strávili v zahraničí. Záleží, zda doba strávená mimo území ČR trvá déle než 12 hodin, nebo déle než 6 hodin, nejvýše však 12 hodin, anebo 6 hodin a méně, avšak aspoň 1 hodinu (viz ust. § 170 odst. 3 zákoníku práce)
 6. Kalkulačka pro výpočet zahraničního stravného. Základní sazby zahraničního stravného se tedy letos nezměnily, přibyl ale nový způsob, jak si výpočet zahraničního stravného usnadnit. V kalkulačce stačí zvolit zemi, délku pracovní cesty a další parametry a ihned dostanete správný výsledek

Od jakého okamžiku se začínají počítat zahraniční cestovní

 1. 35 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve dvoutřetinové výši základní sazby, 25 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve výši základní sazby. Pokud by zaměstnavatel nekrátil takto stravné, jednalo by se o nadlimitní stravné, a tudíž zdanitelný příjem zaměstnance
 2. Využijte naši jednoduchou kalkulačku, vyhněte se chybám při ručním počítání a zjistěte, jaký rozpočet vám náleží při cestě do zahraničí. Od Slovenska po Zimbabwe
 3. Stravné na zahraniční cesty zaměstnavatelé klasicky vyplácí v zahraniční měně. Když ale budete chtít vyplatit částku v českých korunách, musí vám zaměstnavatel vyhovět (přepočet provede podle kurzu devizového trhu stanoveného ČNB). Základní sazby zahraničního stravného v roce 201
 4. Krácení tuzemského stravného upravuje § 163 odst. 2 shora citovaného zákoníku práce a zahraničního stravného obdobně jeho § 170 odst. 5. Zde je stanoveno, že bylo-li zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, na které zaměstnanec finančně nepřispívá, je.

Jak na výpočet zahraničního stravného, když se mění časová

Nyní si pro názornost uvedeme konkrétní příklad na výpočet zahraničního stravného. Zaměstnanec byl vyslán na pracovní cestu do Německa ve dnech 20. 6. - 24. 6. 2012 a měl organizací zaplacenou plnou penzi. Pracovní cesta započala v 18:00, k přejezdu hranic došlo ve 20:00. Návrat (24. 6 Pro určení výąe zahraničního stravného, tj. stravného v cizí měně, je rozhodující doba strávená v kalendářním dni v zahraničí a základní (denní) sazba zahraničního stravného platná pro stát, ve kterém byl zaměstnanec v kalendářním dni nejdéle.To znamená, ľe zahraniční stravné se nestanoví v kalendářním dni za kaľdou pracovní cestu samostatně, jak. Výąi zahraničního stravného určí zaměstnavatel ze základní sazby zahraničního stravného sjednané nebo stanovené pro stát, ve kterém zaměstnanec stráví v kalendářním dni nejvíce času. Pro rok 2021 stanoví stravné v cizí měně stanovené v závislosti na délce pracovní cesty v jednom dni vyhláąkou MF č. 510/2020 Sb

Stravné při průjezdu více zemí - Ada

základní sazba zahraničního stravného platná pro stát, ve kterém byl zaměstnanec v kalendářním dni nejdéle. Konkrétní výąe zahraničního stravného, která zaměstnanci za kalendářní den přísluąí, se určí postupem uvedeným v § 170 odst. 3 ZP. Na uplatňování tohoto ustanovení existuje několik názorů Cestovní náhrady 2021 - Kalkulačka. Zákoník práce říká, že pokud vás ze zaměstnání vyšlou na pracovní cestu, máte právo na náhradu nákladů. Obecně platí, že cestovní náhrady zaměstnavatel proplácí ve výši, kterou prokážete. Některé typy cestovních náhrad ovšem mají stanovená minima i maxima Snížením zahraničního stravného podle ust. § 170 odst. 2 zákoníku práce se zabýval také Nejvyšší soud ČR (rozsudek ze dne 30. 5. 2018, sp. zn. 21 Cdo 4469/2017). Uvedený rozsudek potvrdil, že na rozdíl od tuzemského stravného (jehož základní sazby nelze snížit) snížení zahraničního stravného zákoník práce. Výši zahraničního stravného stanoví v pravidelném termínu od 1. ledna Ministerstvo financí vyhláškou, kde je podle jednotlivých států uvedena sazba stravného ve stanovené cizí měně. Tato sazba zahraničního stravného však představuje pouze finanční ekvivalent, neboť zaměstnavatel se může se zaměstnancem.

Výše sazeb tuzemského stravného 2021. Stravné přísluší zaměstnanci v závislosti na době trvání pracovní cesty. Tyto sazby je možné sjednat v kolektivní smlouvě nebo stanovit ve vnitřním předpisu, případně sjednat v pracovní smlouvě, ale jen v rozsahu stanoveném v zákoně a) ZP. Kapesné (§ 180 ZP) se vypočítává ze zahraničního stravného určeného podle délky doby strávené mimo území České republiky (§ 170 odst. 3 ZP), nikoli ze zkráceného zahraničního stravného z důvodu poskytnutí bezplatného jídla. Zaměstnancům lze tedy poskytovat kapesné až do výše 40% zahraničního stravného.

Kalkulačka stravné 2021 při služební cestě v ČR nebo do

Tato informace seznamuje s vyhlášenými sazbami zahraničního stravného pro rok 2019 včetně pravidel pro jeho krácení a vlivu na maximální kapesné, které je na straně zaměstnance osvobozeno od daně. Sazby tuzemského stravného (a dále např. sazba základní náhrada za 1 km jízdy za používání silničních motorových vozidel) pro rok 2019 najdete v předchozím článku Výpočet zahraničního stravného podle § 170 odst. 3 zákoníku práce: méně než 1 hodina - zahraniční stravné se neposkytuje. 1 - 12 hodin - třetina základní sazby 12 - 18 hodin - dvě třetiny základní sazby déle než 18 hodin - základní sazba Pracovní cesta se uskutečnila od 9 hodin 2.01.2004 do 21 hodin 7.01.2004. Zaměstnanec překročil hranice 02.01.2004 v 12 hodin. Zaměstnanec předložil doklad na ubytovaní v ceně 150 EUR, jízdenku tam a zpět v ceně 2 000 Kč, doklad na částku 20 EUR za služební telefonické hovory, 70 EUR za taxi, jízdenky MHD SRN na 35 EUR a 20. Výši zahraničního stravného určí zaměstnavatel ze základní sazby zahraničního stravného viz příloha č. 1 sjednané nebo stanovené pro stát, ve kterém zaměstnanec stráví v kalendářním dni nejvíce času. Zahraniční stravné řeší zákoník práce v § 170. 5.1 Pozor na výpočet kapesného. Ráda bych upozornila, že snižování zahraničního stravného o hodnotu poskytnutého bezplatného jídla nemá vliv na výši kapesného, které může zaměstnavatel poskytovat zaměstnanci při zahraniční pracovní cestě. Kapesné může zaměstnavatel poskytovat až do výše 40% zahraničního stravného

zaměstnanci přísluší zahraniční stravné ve výši 1/3 základní sazby zahraničního stravného, protože zahraniční pracovní cesta trvala (pobyt v zahraničí) 10 hodin a 20 minut, ale protože byl poskytnut bezplatný oběd, je nutno zahraniční stravné snížit (zkrátit) o 70 % - podle § 179 odst.3, aby podle platné právní. Sazby zahraničního stravného 2019 ve vybraných zemích. Kapesné (§ 180 ZP) Kapesné se stanoví určeným procentem (max. 40 %) ze zahraničního stravného zkráceného podle délky trvání zahraniční pracovní cesty, avšak před povinným krácením za každé bezplatně poskytnuté jídlo o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2012 Vyhláška č. 350/2010 Sb. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2011 které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období. a) 70 procent zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné v třetinové výši základní sazby, b) 35 procent zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve dvoutřetinové výši základní sazby, c) 25 procent zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve výši základní sazby. Tuzemské stravné 2020: Kolik na cesty po Česku Sazby zahraničního stravného pro rok 2020. Tato informace seznamuje s vyhlášenými sazbami zahraničního stravného pro rok 2020 včetně pravidel pro jeho krácení a vlivu na maximální kapesné, které je na straně zaměstnance osvobozeno od daně.Sazby tuzemského stravného (a dále např. sazba základní náhrada za 1 km jízdy za používání silničních motorových vozidel.

Pstruh lososovitý lidl — čerstvé ryby v lidlu čr

Výpočet zahraničního stravného - BusinessCenter

 1. Zaměstnavatel ale může sazbu zahraničního stravného snížit až o čtvrtinu - kdykoli, žádný speciální důvod k tomu nepotřebuje. Sazby jsou v tabulce uvedené v zahraniční měně. Když o to požádáte, musí vám je ale zaměstnavatel vyplatit v korunách, podle kurzu devizového trhu stanoveného Českou národní bankou
 2. Otázka: Souběh českého a zahraničního stravného. Dobrý den, prosím o výpočet zahraničního stravného,našla jsem protichůdné názory. v podnikatelské sféře-PŘÍKLAD délka cesty v tuzemsku 6 hodina v zahraničí 14 hodin v tuzemsku mu náleží stravné v sazbě 5-12 hodin a vzahraničí1/3 NEBO 2/3 sazby děkuji za odpověď Fedasov
 3. Stravné v cizině. Sazby zahraničního stravného stanovené pro rok 2018 určuje vyhláška č. 401/2017 Sb. Ministerstvo zahraničních věcí navrhlo pro rok 2018 zvýšení sazby stravného pro 13 zemí. Kompletní seznam zemí naleznete ZDE
 4. Výše zahraničního stravného závisí na délce doby strávené v daném státě. Pokud je podnikatel v jednom dni ve více státech, pro výpočet výše stravného je určující ten stát, ve kterém strávil nejvíce času. Zahraniční stravné se poskytuje
 5. výpočet zahraničního stravného přesně podle vašich potřeb a představ, výpočet zahraničního stravného ještě dnes na naší bomba stránce. Online žádost o půjčku. Snadná registrace a vyplnění na webu. Žádné poplatky za vyřízení. Tři jednoduché kroky k vyplnění online půjčky i přes telefon nebo tablet
 6. Sazby zahraničního stravného 2018 ve vybraných zemích. Kapesné (§ 180 ZP) Kapesné se stanoví určeným procentem (max. 40 %) ze zahraničního stravného před povinným krácením za každé bezplatně poskytnuté jídlo. Kapesné však není zaměstnavatel povinen vyplácet ze zákona

Kalkulačka: Diety a stravné při služební cestě 2021 (v ČR

Vyhláška č. 354/2013 Sb. - Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2014 - zrušeno k 01.01.2015(242/2014 Sb. Poskytování cestovních náhrad zaměstnavatelem upravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Část sedmá, hlava I - IV.. Některé typy cestovních náhrad mají stanoveny svá minima a maxima. Jejich výši určuje každoročně vyhláškou Ministerstvo práce a sociálních věcí. Týká se to například tuzemského a zahraničního stravného, výše náhrady za opotřebení. *Souhlasím se zpracováním osobních údajů společností REALSTAV INVEST s.r.o. dle podmínek včetně správci uvedenými v Seznamu správců .Prohlašuji, že jsem se s podmínkami seznámil, že jim plně rozumím a bez výhrad s nimi souhlasím. Účelem zpracování je poskytnutí nezávazné nabídky pro získání půjčky

*Souhlasím se zpracováním osobních údajů společností REALSTAV INVEST s.r.o. dle podmínek včetně správci uvedenými v seznamu správců.Prohlašuji, že jsem se s podmínkami seznámil, že jim plně rozumím a bez výhrad s nimi souhlasím. Účelem zpracování je poskytnutí nezávazné nabídky pro získání půjčky Zahraniční stravné se poskytuje ve výši podle stanovených časových pásem podle trvání zahraniční pracovní cesty zpravidla ze základní sazby zahraničního stravného stanoveného Ministerstvem financí. K zahraničnímu stravnému lze poskytovat zaměstnancům ješt

Půjčka bez poplatků a ručení, vyřídíte rychle a online, stačí odeslat kontaktní formulář ostatní nechte na nás Zavolá Vám call centrum a ověří s Vámi žádost, schválení půjčky probíhá velmi rychle. Žádné poplatky za vyřízení nebo zpracování, půjčka je vyřízena rychle bez zbytečného čekání a papírování, půjčku vyplácíme v hotovosti nebo na bankovní účet

Výše sazeb zahraničního stravného 2021 - Finance

*Souhlasím se zpracováním osobních údajů společností REALSTAV INVEST s.r.o. dle podmínek včetně správci uvedenými v Seznamu správců.Prohlašuji, že jsem se s podmínkami seznámil, že jim plně rozumím a bez výhrad s nimi souhlasím. Účelem zpracování je poskytnutí nezávazné nabídky pro získání půjčky Sazby zahraničního stravného pro rok 2018 byly dne 30. 11. 2017 vyhlášeny ve Sbírce zákonů. Z evroých zemí, kde se stravné zvyšuje, jde o Belgii a Velkou Británii. Stravné v ostatních evroých zemích zůstává beze změny. Mezi významné mimoevroé země, ve kterých také dochází ke zvýšení, patří Austrálie, Oceánie, Korejská republika a Nov Horní hranice zahraničního stravného není limitována. Pokud zaměstnavatel nesjedná nebo neurčí výši základní sazby zahraničního stravného před vysláním zaměstnance na zahraniční pracovní cestu, bude použita výše základní sazby zahraničního stravného stanovená podle vyhlášky číslo 549/2006 Sb Trvá-li tato doba déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin, poskytne zaměstnavatel zaměstnanci zahraniční stravné ve výši dvou třetin této sazby zahraničního stravného, a ve výši jedné třetiny této sazby zahraničního stravného, trvá-li doba strávená mimo území České republiky 6 hodin a méně, avšak alespoň 1. Odchylný výpočet stravného při tuzemských i zahraničních pracovních cestách JUDr. Marie Salačová Bývalá pracovnice Ministerstva financí a Ministerstva práce a sociálních věcí. Odbornice na problematiku cestovních náhrad, pracovní doby a daní z příjmů

Stravné a diety v zahraničí v roce 2020 - Měšec

Podrobné nastavení

Zahraniční stravné v roce 2019. Ministerstvo financí stanovilo vyhláškou sazby zahraničního stravného pro rok 2019. Srovnání s rokem 2018. 30.05. Žádost o stanovení záloh jinak . Máte povinnost placení vysokých záloh na dani z příjmů a očekáváte oproti předešlému zdaňovacímu období nižší základ daně Výpočet stravného Sekce: Dobrý den, podmínky stravného upravené v zákoníku práce mimo jiné stanoví, že výši zahraničního stravného určí zaměstnavatel ze základní sazby zahraničního stravného sjednané nebo stanovené pro stát, ve kterém zaměstnanec stráví v kalendářním dni nejvíce času.. Zahraniční stravné, kapesné. Rok 2019 viz 254/2018, rok 2018 viz 401/2017.. Rok 2017 viz 366/2016, rok 2016 viz 309/2015, v roce 2015 viz 242/2014.. Jako OSVČ si můžeme uplatnit v daňových výdajích stravné při zahraniční pracovní cestě až do výše náhrad vymezených pro státní zaměstnance (viz § 170 zákoníku práce), a také kapesné ve výši 40% stravného (viz. 25 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve výši základní sazby. Nesjedná-li zaměstnavatel nižší hodnotu snížení zahraničního stravného, nebo ji neurčí před vysláním zaměstnance na zahraniční pracovní cestu, přísluší zaměstnanci zahraniční stravné snížené o nejvyšší hodnotu stanovenou.

Která sazba zahraničního stravného se použije pro výpočet zahraničního stravného za první den této zahraniční pracovní cesty, platná pro Polsko nebo pro Velkou Británii? Použije se sazba platná pro stát, ve kterém byl zaměstnanec tento den nejdéle. V zahraničí je zaměstnanec jednoznačně od přechodu státní hranice ČR Nezapomeňte odevzdat, vypočítat a uhradit do 15. února 2019. Zaúčtování bude patřit ještě do nákladů roku 2018. 2016 a sazby zahraničního stravného pro rok 2016. Dne 9. 12. 2020 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 510/2020 Sb. vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2021. Celý článe Stravné u zahraničních služebních cest se v roce 2020 zvýší pro 23 zemí. Někteří zaměstnanci, kteří budou v roce 2020 vysláni zaměstnavatelem na služební cestu do zahraničí, dostanou vyšší cestovní náhrady než v roce letošním. V roce 2020 se totiž zvýší sazby zahraničního stravného, ale bude se to týkat jen. Od novelizace § 180 ZPr účinné od 1.10.2015 je jednoznačné, že uvedeným daňovým limitem pro osvobození kapesného od daně je 40 % zahraničního stravného bez jeho krácení z důvodu bezplatně poskytnutého jídla. Jak je uvedeno výše, zaměstnanec nemá zákonný nárok na kapesné ve výši 40 % zahraničního stravného

Zahraniční pracovní cesta - Portál POHOD

POHODA rel

Závěrečný test obsahuje vystavení cestovního příkazu a jeho vyúčtování, výpočet zahraničního stravného a kapesného. Způsob realizace. Výuka probíhá v odborné učebně, ve které mají žáci přístup k internetu a používají kancelářský a účetní software Pohledávky a závazky profi. Zapomněl(a) jste své osobní heslo? Neznáte své přístupové údaje Pro výpočet zahraničního stravného je potřeba zadat pro každou zemi státem stanovenou výši denních diet v daném roce. Předvolby aplikace. Reference. Obrázky. Hlavní pohled: Vypořádaný cestovní příkaz: Předvolby aplikace: Uživatelský profil: Pro více informací kontaktujte zahraničního stravného. Výši kapesného stanoví předsednictvo ČMSHb před vysláním na konkrétní zahraniční cestu. Článek 6 Závěrečná ustanovení 1. Náhrady poskytované podle čl. 2 - 5 této směrnice se považují za plnění zapsaného spolku ve smyslu § 4 odst. 1 písm Další zásadní změnou je sjednocení časových pásem tuzemského a zahraničního stravného. Nově je třeba posuzovat také výpočet zahraničního stravného, pokud během cesty vznikne zároveň nárok na tuzemské stravné. Změny u zahraničního stravného od 1. 1. 2012 ukazuje následující tabulka: Státní i podnikatelská sfér

Výpočet výše kapesného při zahraniční pracovní cestě

Jak vysoké je zahraniční stravné? - Dům financí

výpočet tuzemského i zahraničního stravného a kapesného; náhrady za použití vlastního vozidla; posuzování dalších výdajů v souvislosti s pracovními cestami; zahájení a ukončení pracovní cesty; cestovní náhrady při cestách z domova na pracoviště; poskytování záloh na pracovní cesty v hotovosti, platební karto Výpočet zahraničního stravného a kapesného; Pracovní cesty jednatelů, společníků, statutárních orgánů a dalších osob, které nejsou v zaměstnaneckém poměru; Pracovní cesty podnikatelů ; Poskytování záloh na pracovní cesty do zahraničí v hotovosti, šekem, platební kartou.. Výši zahraničního stravného určí zaměstnavatel ze základní sazby zahraničního stravného viz příloha č. 1 sjednané nebo stanovené pro stát, ve kterém zaměstnanec stráví v kalendářním dni nejvíce času. Zahraniční stravné řeší zákoník práce v § 170

Výprodej zbraní — nabízíme prodej zbraní a střeliva

Stravné při zahraniční pracovní cestě OSVČ - 2020 a 202

Výpočet tuzemského i zahraničního stravného (Kniha jízd včetně Stravného) umožňuje zohlednit všechny varianty, které jsou uvedeny v zákonech. Stravné se určitě vyplatí pro zaměstnance i podnikatele. Víte, že i podnikatelé si mohou uplatnit stravné při cestě trvající déle než 12 hodin? Tisky

Cestovní příkazy