Home

Odpad 17 09 04

Detail odpadu - CENI

Detail odpadu. Kód odpadu: 170904. Název: Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 17 09 04 O Směsné stavební a demoliční odpady Popis vzniku odpadu Odpad vzniklý činností stavební firmy při stavbách, opravách a údržbách budov apod. Fyzikální vlastnosti (konzistence, barva, zápach) Pevný odpad proměnlivého složení, bez zápachu. Barva dle složení odpadu. Bez nebezpečných látek 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 18 ODPADY ZE ZDRAVOTNICTVÍ A VETERINÁRNÍ PÉČE A / NEBO Z VÝZKUMU S NIMI SOUVISEJÍCÍHO (S VÝJIMKOU KUCHYŇSKÝCH ODPADŮ A ODPADU ZE STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ, KTERÉ SE ZDRAVOTNICTVÍM BEZPROSTŘEDNĚ NESOUVISÍ

TSNJ | Technické služby města Nového Jičína - Odpadové

17 04 07 Směsné kovy. 17 04 09* Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami. 17 04 10* Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky. 17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10. 17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení, vytěžená jalová hornina a hlušina. Název. 01. ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A DALŠÍHO ZPRACOVÁNÍ NEROSTŮ A KAMENE. 02. ODPADY ZE ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ, RYBÁŘSTVÍ, LESNICTVÍ, MYSLIVOSTI A Z VÝROBY A ZPRACOVÁNÍ POTRAVIN. 03. ODPADY ZE ZPRACOVÁNÍ DŘEVA A VÝROBY DESEK, NÁBYTKU, CELULÓZY, PAPÍRU A LEPENKY. 04 Odpady o kodzie 17 09 04 powinien znać każdy nas. To właśnie one towarzyszą nam od najmłodszych lat, choć nie do końca zdajemy sobie z tego sprawę. Za taki stan rzeczy odpowiada chyba fakt, że remont u wielu osób rodzi skrajne emocje.. Z jednej strony jest to na pewno podniecenie, a z drugiej niepotrzebne zdenerwowanie 17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry 825: 75: 800 1700: 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady 825: 75: 800 1700: 18 01 04 Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce 825: 75: 800 1700: 20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad 675: 145: 800 1620: 20 03 01. 17 04 09: kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami: N: 17 04 10: káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné látky: N: 17 04 11: káble iné ako uvedené v 17 04 10: O: 17 05: ZEMINA VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH PLÔCH, KAMENIVO A MATERIÁL Z BAGROVÍSK.

 1. 17 04 05: Železo a ocel: 17 04 06: Cín: 17 04 07: Směsné kovy: 17 04 09* Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami: 17 04 10* Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky: 17 04 11: Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10: 17 0
 2. Odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem 08 03 17: O: 080319: Disperzní olej: N: 080399: Odpady jinak blíže neurčené: O: 080409: Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky: N: 080410: Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09.
 3. 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 Odpady mogą zawierać oprócz elementów dopuszczonych w przypadku gruzu zmieszanego następujące odpady: folię malarską i ogrodową, drewno, profile metalowe, deski, kartony, panel
 4. 17 09 04: Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03: 763: 18 01 01: Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03) 764: 18 01 02
 5. 04 01 09 odpady z vypracúvania a apretácie O 04 01 99 odpady inak nešpecifikované 04 02 ODPADY Z TEXTILNÉHO PRIEMYSLU 04 02 09 odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér) O 04 02 10 organické látky prírodného pôvodu, napríklad tuky a vosky

Pouze občané města Ostrova, při prokázání trvalého bydliště v Ostrově, mohou vyjmenované odpady, na sběrném dvoře předávat zdarma. Stavební odpady (17 01 07 a 17 09 04), které těmto uživatelům nehradí město Ostrov, lze odkládat pouze za úhradu dle platného ceníku Města Ostrov, který je k dispozici na sběrném dvoře Za odpad typu směsný stavební a demoliční odpad (katalog. číslo odpadu: 17 09 04) je cena 300 Kč za 1 tunu (kusy do velikosti cca 40 x 40 cm), pokud by se jednalo o stavební recyklát, pak je cena 170 Kč za 1 tunu

Katalog odpadů k vyhlášce č

Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky: N: kg: 29,00 Kč: 35,09 Kč: 08 03 18: Odpadní tiskařský toner (včetně obalu) O: kg: 12,00 Kč: 14,52 Kč: 08 04 09: Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky: N: kg: 29,00 Kč. 20 02 03 Jiný biolog. nerozložitelný odpad 20 03 01 Směsný komunální odpad 17 01 01-17 09 04 Stavební odpad 20 03 07 Objemný odpad 20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad 20 01 38 Dřevo 17 03 02 Asfaltové směsi neuv. pod číslem 16 01 03 Pneumatiky 17 03 01 (IPA, lepenka) 17 06 05 Stavební mat 17 04 11 Kabely neuvedené pod 170410 19 08 02 Odpady z lapáků 02 01 04 Odpadní plasty (kromě obalů) 03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04 04 02 09 Odpady z kompozitních tkanin 04 02 21 Odpady z nezpracovaných textilních vláken 04 02 22 Odpady ze zpracovaných. 17 04 02 . Aluminium . 17 04 03 . Ołów . 17 04 04 . Cynk . 17 04 05 . Żelazo i stal . 17 04 06 . Cyna . 17 04 07 . Mieszaniny metali . 17 04 09* Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi . 17 04 10* Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne . 17 04 11 . Kable inne niż wymienione w 17 04 10. 17 09 04: Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 : 18 01 04: Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny požadavky : 19 05 01: Nezkompostovaný podíl komunálního nebo podobného odpadu : 19 04 01: Vitrifikovaný odpad : 19 08 01: Shrabky z česlí : 19 09 04

04 01 09 Odpady z polerowania i wykańczania 04 01 99 Inne nie wymienione odpady 04 02 Odpady z przemysłu tekstylnego 04 02 09 Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery) 04 02 10 Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski) 04 02 14* Odpady z wykańczania zawierające. Netříděný odpad vzniklý při živelné pohromě pocházející ze zdemolovaných budov bude zařazován pod druh odpadu katalogového čísla 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady kategorie ostatní (O) 17 04 05 Železo a ocel. 17 04 06 Cín. 17 04 07 Směsné kovy. 17 04 09* Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami. 17 04 10* Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky. 17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10. 17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a.

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01,17 09 02 a 17 09 03 * O 1 895,00 Kč 20 02 02 Zemina a kameny O 1 895,00 Kč 03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy neuvedené pod č. 030104 O 1 895,00 K 17 09 03* Jin: 17 09 04: stavebn: x: 18 01 04: Odpady, na jejich: x: 18 02 03: Odpady, na jejich: x: 19 01 12: Jin: 19 01 14: Jin: 19 01 16: Koteln: 19 01 18: Odpad z pyrol: 19 01 19: Odpadn: x: 19 01 99: Odpady jinak bl Při příjmu položek xx xx 99 nutno přesně vyspecifikovat druh odpadu názvem! 19 02 03: Upraven: x

07 04 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání organických pesticidů (kromě odpadů uvedených pod čísly 02 01 08 a 02 01 09), činidel k impregnaci dřeva (kromě odpadů uvedených v podskupině 03 02) a dalších biocidů 17 09 Jiné stavební a demoliční odpady Title Vzor ZPO 17 09 04 Author: Uživatel Created Date: 7/1/2010 8:41:02 AM Keywords ( Směsné stavební a demoliční odpady (kat. č. 17 09 04) 500,- Kč/t: 4. Směsi betonu cihel a tašek (kat. č. 17 01 07) s příměsí porobetonu, sádrokartonu: 520,- Kč/t: 5. Prosté betony (kat. č. 17 01 01) 190,- Kč/t: 6. Armované betony v kusovitosti do 50 cm (kat. č. 17 01 01) 260,- Kč/t: 7. Panely, armované betony nad 50 cm. 01 04 01 04 08 01 04 09 01 04 13 Odpady 2 02 01 02 01 04 Odpad 02 07 kakaa) 02 07 01 4 04 01 04 01 05 04 02 04 02 09 04 02 15 em 04 02 14 04 02 17 5 05 01 05 01 17 Asfalt 06 13 06 13 03 7 07 02 07 02 13

8/2021 Sb. Katalog odpadů - Zákony pro lid

• 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady do 1m 3 pro občany zdarma • 20 01 13 rozpouštědla • 20 01 14 kyseliny • 20 01 15 zásady • 20 01 17 fotochemikálie • 20 01 19 pesticidy • 20 01 23 vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky (lednice Odvoz a likvidácia odpadov. Stavebný odpad - čistý : kat.číslo - 17 01 07 - 2 m 3 do 2,5 t stavebný odpad čistý..150 € + DPH ( 25 € + DPH/ tona naviac ) Zmiešaný stavebný odpad: kat.číslo - 17 09 04 - 2 m 3 do 2,5 t zmiešaný stavebný odpad..... 220 € + DPH ( 80 € + DPH/ tona naviac ) - 8 m 3 do 2,5 t zmiešaný stavebný odpad..... 250 € + DPH ( 80 € + DPH.

Katalog odpadů dle kategori

POMOCY!! W temacie odpadów jestem całkowicie nowa. Osoba która wcześniej się zajmowała Ochroną środowiska zgłosiła do Urzędu Marszałkowskiego odpad 17 09 04, teraz UM wymaga podania charakterystyki i składu chemicznego odpadów o kodzie 17 09 04 17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií, iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 - môže obsahovať sadrokartón, izolačné materiály: polystyrén, nobasil, sklená vata 149 € 178,80 € 20 03 07 Objemný odpad 109 € 130,80 € 20 03 08 Drobný stavebný odpad 04 01 09 Odpady z polerowania i wykańczania 04 01 99 Inne niewymienione odpady 04 02 09 Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery) 04 02 10 Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski) 04 02 15 Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14 04 02 17 17 06 04 - Izolační mateariály neuvedené pod číslem 17 06 01 a 17 06 03; 17 08 02 - Stavební materialy na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01; 17 09 04 - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod kódy 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 0 17 01 07: směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06: 17 05 04: zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03: 17 05 06: vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05: 17 09 04: směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09.

08 01 17: Odpady z odstraňování barev nebo laků : N: 9: 08 03 17: Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky : N: 10: 08 03 18: Odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem 0803 17: O: 11: 09 01 01 : Vodné roztoky vývojek a aktivátorů: N: 12: 09 01 04: Roztoky ustalovačů: N: 13: 12 01 09 : Odpadní řezné. 17 09 04: směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod číslem 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03(bez obsahu rtuti, PCB a ostatních nebezpečných látek) 20 02 02: zemina a kameny: Ceník přijímaných odpadů ke stažení ZDE (do 31. 3. 2021

04 01 02 Odpad z loužení 04 01 08 Odpady usní (postružiny, odřezky, prach z broušení) obsahující chrom 04 01 09 Odpady z úpravy a apretace 04 02 09 Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer) 04 02 15 Jiné odpady z apretace neuvedené pod číslem 04 02 14 04 02 17 Jiná barviva a pigmenty neuvedené. 04 01 09. Odpady z polerowania i wykańczania. 04 01 99. Inne niewymienione odpady. 04 02 09. Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery) 04 02 10. Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski) 04 02 15. Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14. 04 02 17

Jak třídit jednotlivé druhy odpadů 17.03.2020 13:57. Pravidla MESOH od října 2019 03.03.2020 12:17. Příloha č. 1 k pravidlům MESOH 2019 03.03.2020 12:1 17 04 10*, 17 05 04, 17 05 06, 17 05 08, 17 06 01*, 17 06 05*, 17 08 02, 17 09 04, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 09*, 17 04 10*, 17 04 11: Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych. 10 13 1 300,- Kč. 17 08 02. Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01. 500,- Kč. kusovitost nad 40x40 cm. 600,- Kč. 17 09 04. Směsné stavební a demoliční dopady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03. 500,- Kč 04.09.2021 sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu Letní Kino ve Svatém Mikuláši - 27.08.2021 Informace o integraci dopravy na Kolínsku a Kutnohorsku od 1.8.2021 - změny jízdních řád

Vyt¿žená hlušina neuvedená pod &lem 17 05 05 Izolatní materiáty neuvedené pod 17 06 01 a 17 06 03 Stavební materiáty na bázi sádr»' neuvedené pod &lem 17 08 01 Smžsné stavebnía demolitní odpady neuvedené pod 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 Papír a lepenka Sklo Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravove Kontejnery na velkoobjemový odpad. Konkrétní stanoviště a čas přistavení velkoobjemových kontejnerů určuje ve spolupráci se svozovou společností zaměstnanec Odboru životního prostředí ÚMČ Praha 8 pan Tomáš Veselý (tel. 222 805 789, e-mail tomas.vesely@praha8.cz ) Cena za likvidaci stavebního odpadu - hradí občan Katalogové číslo Název odpadu Cena bez DPH Cena včetně DPH 170 102 O Cihly 1,00 Kč/kg 1,20 Kč/kg 17 09 04 O Stavební a demoliční odpad 27.04.2021 BIO 28.04.2021 komunální odpad 04.05.2021 BIO 07.05.2021 plast 11.05.2021 BIO 12.05.2021 komunální odpad 18.05.2021 BIO 21.05.2021 papí Fyzické osoby jsou ze zákona povinny odkládat komunální odpad na místech k tomu určených a odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle systému zavedeného obcí. (dle § 17 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb.

Nabízíme odvozy stavební suti, odvoz bio odpadu a odvoz směsného odpadu. Jsme oprávněný subjekt k převzetí odpadu dle zákona o odpadech č. 185 / 2001 Sb 04 01 09 O Odpady z úpravy a apretace 04 01 99 O Odpad usní bez chromu 04 02 09 O Odpady kompozitních tkanin 04 02 10 O Organické hmoty z přírodních produktů (např. tuk, vosk) Katalog.číslo Kategorie Název odpadu 04 02 14 N Odpady z apretace obsahující organická rozpouštědl

8. Asfalt bez dehtu (kat. č. 17 03 02)..... 500 Kč/t V případě různých druhů odpadů v jedné dodávce bude účtována cena dražšího odpadu. Upozorňujeme zákazníky, že dle vyhlášky č. 294/2005 Sb. (včetně novely č. 387/2016 Sb. 20.07.2019 17:04 požár biologického odpadu u hřbitova - Dobruška 17.06.2019 09:04 požár Dobruška - škola cvičení 30.04.2019 11:39 požár - ZŠ Dobruška kde došlo v jídelně školy k zahoření elektroinstalace 22.04.2019 18:41 záloha na stanici 19.04.2019 11:05 požár na skládce odpadu v Křovicích 11.04.2019 11:2 ENÍK od 1.8.2020 Stavebních a demoličních odpadů, provozovna Žďár nad Sázavou 17 01 01 (O) 380 Kč 17 01 02 (O) 420 Kč 17 01 03 (O) 420 Kč 17 01 07 (O) 490 Kč 17 03 02 (O) 395 Kč 17 05 04 (O) 375 Kč 17 02 01 (O) 2 000 Kč 17 02 02 (O) 2 000 Kč 17 02 03 (O) 2 000 Kč 17 02 03 (O) 5 000 Kč 17 03 01 (N) 13 000 Kč 17 03 03 (N) 8 000 Kč 17 06 03 (N) 13 000 Kč 17 06 04 (O) 3 000 K

16-20

Jak odróżnić odpady o kodzie 17 09 04 ? smieci

 1. Mapa Kontejnery na tříděný odpad (Kontejnery na tříděný odpad) - detailní mapa okolí (základní, turistická, satelitní, panoramatická, atd.), plánování trasy, GPS a mnoho dalšího na mapy.cz
 2. 9 sierpnia 2021 (aktualizacja) Katalog odpadów obowiązujący w 2021 roku. Łatwa wyszukiwarka kodów odpadów, oparta na nowym rozporządzeniu Ministra Klimatu z 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów, która umożliwia szybko ustalić właściwy kod oraz rodzaj odpadów na potrzeby ewidencji odpadów. Wyboru kodu odpadu należy zawsze dokonać według poniższego schematu
 3. 17 09 04: Směsné stavební a demoliční odpady: do 20×20 cm: 300,-17 09 04: Směsné stavební a demoliční odpady: nad 20×20 cm, max. do 50 cm: 350,-17 01 01: Beton bez příměsí * do 20×20 cm: 300,-17 01 01: Beton bez příměsí * nad 20×20 cm, max. do 50 cm: 350,-17 05 08 Štěrk ze železničního svršku: 0-63 mm 250,-17 03 0
 4. Kategorie* Název a charakteristika odpadů Doporučený způsob nakládání s odpady (seznam zařízení na www.kr-ustecky.cz), 17 09 04 O Směsné stavební a demoliční odpady. Všechny odpady složené převážně z materiálů jako jsou cihly, beton, tašky, dřevo, sklo, plasty atd. Skládky S-OO3 - komunálního odpadu 15 01 10
 5. a a kameny: Ceník přijímaných odpadů a prodej kameniva a recyklátů ke stažení ZDE. AKCE
 6. Velkoobjemové kontejnery. Kontejnery jsou určené pro velkoobjemový domovní odpad, nikoliv pro živnostníky a firmy. Nevhazujte do nich stavební suť a nebezpečné odpady — ledničky, chladicí boxy, monitory, obrazovky, laky, pneumatiky, ředidla, chemikálie, zářivky, léky, oleje, odpad ze zeleně aj. Podívejte se, kdy a kam je.
 7. Wywozimy odpady o kodzie 17 09 04 Kraków. Skuteczną realizację poniższych usług umożliwia nam zaplecze techniczne, obejmujące specjalistyczne pojazdy z kontenerami do transportu odpadów oraz nowoczesną sortownię. Nasza sortownia odpadów budowlanych jest przystosowana do przyjmowania i segregacji dużej ilości odpadów, z których.
Tenisový turnaj 2016 – 22

Ceník skládkování 2021 - nejčastěji ukládané typy odpadů v

Aktuální články na téma třídění odpadu - tn.cz. 14.04. 12:56 Petky a plechovky nejsou odpad, ale cenný materiál. Do přírody nepatří a jak se zbavit roušky . Michaela Trochová 30.03. 09:17 Co o zálohování (ne)víme? Mýty a nepravdy . Petra Bílková. 17 01 02 cihly. 169,- Kč/t. 17 01 03 tašky a keramické výrobky. 169,- Kč/t. 01 01 02 odpad z těžby nerudných nerostů. 155,- Kč/t. 01 04 08 odpadní štěrk a kamenivo. 175,- Kč/t. 01 04 09 odpadní písek. 155,- Kč/t. 17 05 06 vytěžená hlušina. 155,- Kč/t. 17 08 02 stavební materiály na bázi sádry. 219,- Kč/t. 17 05 04. Poplatek za odpad za 1 osobu v roce 2021 činí 650,- Kč. Od částky 650,- Kč bude odečtena sleva na poplatníka. Výši slevy Vám sdělíme telefonicky na čísle 572 646 121, e-mailem: podatelna@obec-banov.cz a nebo ji zjistíte sami na Vašem odpadovém účtu na adrese: www.mojeodpadky.cz po zadání Vašich přihlašovacích údajů. Tyto údaje zjistíte na archu s kódy na. 17 03 02, 17 05 04, 17 05 06, 17 08 02, 17 09 04 5687456000 35472-5/2018 avbelj franci s.p. - prevozniŠtvo, gradbena mehanizacija in lesarstvo zgornje koseze 7, 1251 moravČe r12 11.06.2018 17 01 01, 17 03 02, 17 05 04, 17 05 06, 17 09 04 35472-5/2018 r5 16 01 04 24 1952617000 35472-10/2012 18.12.2012 avto krakov gorazd benČina s.p. hudenje. 17 01, 17 02, 17 03, 17 04, 17 05, 17 06, 17 08, 17 09, 18 01, 18 02, 19 01, 19 02, 19 03, 19 04, 19 05, 19 06, 19 08, 19 09, 19 10, 19 11, 19 12, 19 13,19 80, Odpady budowlane - zgodnie z katalogiem odpadów należą do grupy odpadów o kodzie 17 - czyli to odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury.

Katalóg odpadov Odpadservi

 1. kód odpadu název odpadu kategorie odpadu 05 01 17 Asfalt ostatní 10 01 01 Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem 10 01 04) ostatní 10 02 01 Odpady ze zpracování strusky ostatní 10 02 02 Nezpracovaná struska ostatní 10 09 03 Pecní struska ostatní 10 09 06 Licí formy a jádra nepoužitá k.
 2. 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 19 10 01, 19 12 02, 19 12 03 4 6744940000 AGM STAREŠINIČ, AVTOPREVOZI, GRADBENIŠTVO IN MEHANIZACIJA, D.O.O. HRAST PRI VINICI 26, 8344 VINICA ZC:Zbirni center za nenevarne gradbene odpadke Suhor pri Vinici, Brez naslova 35469-66/2018 04.09.2019 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 03 02, 17 05 04, 17 05 06.
 3. y Brzesko w okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r
 4. 24.01.2021 08:32 - poŽÁr nÍzkÉ budovy, dobŘÍv . 04.02.2021 12:58 - ostatnÍ mimoŘÁdnÁ udÁlost, dezinfekce, straŠice . 19.02.2021 17:04 - Únik.
 5. ࡱ > ' ) ( @ bjbj) ) KzKz J J J J V ] ( n n n n n n n n $ R ! n n n n n n n 8 8 8 n . n n 8 n 8 8 8 n b d R J d8 - 0] 8 8 8 n n 8 n n n n n D J J Seznam odpado pY ij man ch ve sb rn stavebn ch odpado na ` impachu: 17 01 01 Beton 17 01 02 Cihly 17 01 03 Taa ky a keramick v robky 17 01 07 Sm si nebo odd len frakce betonu, cihel, taa ek a keramick ch v robko neuveden pod slem 17 01 06 2
Cykloprechod 2020 - časť 1 | Fotogaléria | Zákamenné

93/2016 Sb. Vyhláška o Katalogu odpad

 1. Dobrovolníci 17. dubna 2021 sbírali odpad v okolí řeky Otavy ve Strakonicích. PR/Juráš Jan. Praha - Více než 70 tun odpadu dosud posbírali dobrovolníci v kampani Ukliďme svět. Český svaz ochránců přírody, který má akci na starost, letos evidoval 320 jarních úklidů. Většina už se uskutečnila
 2. Odpad za 2. pololetí 2021 a Vodné 2. čtvrtletí 2021 . Od 11.10.do 20.12.2021 se vybírají následující poplatky: Vodné 3. čtvrtletí 2021 (po tomto datu lze úhradu provést pouze bankovním převodem) Od 12.1. od 31.3.2022 se vybírají následující poplatky: Odpad, Psi, Pozemky, Hroby a Vodné 4. čtvrtletí 202
 3. 8. Asfalt bez dehtu (kat. č. 17 03 02)..... 500 Kč/t V případě různých druhů odpadů v jedné dodávce bude účtována cena dražšího odpadu. Upozorňujeme zákazníky, že dle vyhlášky č. 294/2005 Sb. (včetně novely č. 387/2016 Sb.

Narůstající objem odpadu z domácností tvořeného zbytky z kuchyně a vaření se rozhodla řešit radnice... Pandemie ztěžuje úklidy přírody. Odpadu přibylo, v horách chybí dobrovolníci. 21. března 2021. Obaly od potravin a nápojů, papírové kapesníky, vlhčené ubrousky. Lidé od podzimu kvůli.. Aktualizace: 27.04.2021 13:09 Vydáno: 27.04.2021, 13:05. Dobrovolníci 17. dubna 2021 sbírali odpad v okolí řeky Otavy ve Strakonicích. PR/Juráš Jan. Praha - Více než 70 tun odpadu dosud posbírali dobrovolníci v kampani Ukliďme svět. Český svaz ochránců přírody, který má akci na starost, letos evidoval 320 jarních úklidů V sobotu 21. 8. 2021 od 17.00 hod. se bude u památníku na Plačkově ulici konat vzpomínková akce k událostem, které se udály 21. srpna 1968

17 01 82: Inne niewymienione odpady: 17 02 01: Drewno: 17 03 02* asfalt inny niż wymienione w 17 03 001: 17 05 04: Gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03: 17 05 06: Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05: 17 05 08: Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07: 17 09 04: Zmieszane odpady z. Termíny svozů komunálního odpadu na rok 2021: 13.01., 27.01, 10.02., 24.02., 10.03., 24.03., 07.04., 21.04., 05.05., 19.05., 02.06., 16.06., 30.06., 14.07., 28.07. Dne 17.03.2021 8:00 - 17:00 bude přerušena dodávka teplé užitkové vody. Preventivní dezinsekce 25.11.2020 2020-11-09 2020-11-09 admin Napište komentá Odpady z těžby nerudných nerostů: 01 04 08: Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07: 01 04 09: Odpadní písek a jíl: 17 01 01: Beton: 17 01 02: Cihly: 17 01 03: Tašky a keramické výrobky: 17 01 07: Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06: 17 05 04 Odpad/zboží Obtednáváme u Vás: Uložení odpadu Zemina a kamení 17 05 04 Zpüsob platby: faktura se splatností 30 dnú Podpis pFíspévková orga' 853, 665 Co: 751054 DC. CZ75105 OBJEDNÁVKA Datum: 18.05.2021 Vystavil: Objednávka éíslo: 2021 02 Doruéit komu: Expedovat do data: Cena/t 240 Množství v t cca 200 Mezjsouöet Sazba dané DP

Katalog odpadů - CENI

Příště otevřeno 7 - 17 dne 23.08.2021 0 (0 hodnocení) Vykupujeme kovový odpad, barevné kovy, autobaterie 370 04 České Budějovice Dokov - výkup kovového odpadu. 798 09 Výšovice-za JZD směr Bedihošť. Svoz odpadu ve mésté Milovice pro rok 2021 Svoz malých odpadových nádob 120L,240L Milovice-Mladá Boží Dar (každý lichý pátek) Milovice( staré+Balonka 04 02 09. Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery) 7. 04 02 21. Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych. 8. 04 02 22. Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych. 9. 07 02 13. Odpady tworzyw sztucznych. 10. 07 02 17. Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16. 11. 07 02 8 Rogerově loděnici na ostrově Whight hrozí krach. Nový model motorových člunů, který ji má zachránit, má neustále závady a majitelův syn, který studuje v USA techniku, nemá o převzetí podniku zájem. Když Tom přijede domů, aby otci představil svoj

Produkcia stavebného odpadu pri vybraných stavebnýchZa nami kolejna edycja akcji "Drzewko za odpad" - wwwObec Dolná Tižina | Oficiálne stránky obce | Aktuality

Název úkolu Datum od Datum do; Vymyslete reklamní kampaň, která lidem napoví, jak snížit spotřebu vody: 27.01.2021: 30.04.2021: Prohlédnout úko Úřední hodiny OÚ: Pondělí 19:00 - 20:00 Telefon Obecního úřadu: 566 675 150. Telefon Starosty: 776 674 247 E-mail: podesin@podesin.c Tříděný odpad Třídit by se určitě mělo. Jen by mě zajímalo, jak je to tady s tou recyklací :-) Posted by JAN at 04/21 (1) 04/16 (1) 04/08 (1) 04/06 (1) 04/02 (1) 09/17 (2) 09/09 (1) 09/05 (6) 09/02 (2) 09/01 (1). Kdo vynese odpadky? od PLOT v KNIHCENTRUM.CZ. Bleskové dodání, osobní odběr ZDARMA a dárky za nákup. Ověřeno zákazníky

Ewidencja odpadów - katalog odpadó

Barva: G68 (Bianco) ZÁRUKA 10 let Příslušenství k dokoupení: 04 ATL01000 Posuvné dřevěné prkénko 05 AVI03001 Nerezová vanička 06 ATL01001 Přípravná deska dřevěná s vložkou 09 ADI01300 Nerezový odkapávač na talíře 17 ACI01301 Nerezový koš 21 ASP13000 Excentrické ovládání 24 ATV01001 Přípravná deska skleně.. 21.04.2021 Očkování psů proti vzteklině 2021 Očkování psů proti vzteklině proběhne v pátek 23. 4. 2021 od 16.15 do 16.30hod u autobusové zastávky. Očkování je povinné pro psy od stáří 6 měsíců. Detai Svoz biologického odpadu v m ěsících leden, únor, prosinec probíhá 1 x m ěsí čně ( 2., 6., 50. týden roku 2021). týden roku 2021). Svozy ve státní a ostatní svátky se provád ě jí v plánovaných termínech krom ě 01.01.2021 a 25.12.2021 Krkonoše bojují s odpadky. Respirátory vydrží v přírodě přes sto let. dnes 04:45. Jan Braun. Reportér. Napište mi. Krkonošský národní park a společně s ním také další české národní parky spustily kampaň Není zvěř jako zvěř, která má lidi upozornit na to, aby v přírodě nevyhazovali odpadky. Jako příklad. Krkonoše bojují s odpadky. Respirátory vydrží v přírodě přes sto let. Krkonošský národní park a společně s ním také další české národní parky spustily kampaň Není zvěř jako zvěř, která má lidi upozornit na to, aby v přírodě nevyhazovali odpadky. Jako příklad uvádí odhozené respirátory a roušky, které se.

RECYKLÁCIA SUTÍN - STAVEBNÉ ODPADYLUMOS - Demolice staveb Recyklace stavebního materiálu

Katalóg odpadov ODPADY-PORTAL

Výsledky vyhledávání v krížovkářskem slovníku pro Odpad z tkanin 19.12.2018 07:44 (platnost do: 04.01.2019) OZV č. 2/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpad