Home

Zákaz činnosti

Oddíl 5. § 73. § 73 Zákaz činnosti. (1) Soud může uložit trest zákazu činnosti na jeden rok až deset let, dopustil-li se pachatel trestného činu v souvislosti s touto činností. (2) Trest zákazu činnosti jako trest samostatný může soud uložit pouze v případě, že trestní zákon uložení tohoto trestu za spáchaný. Zákaz činnosti je jedním z trestů, které může soud uložit za trestný čin nějakým způsobem související se zakazovanou činností. Jeho účelem je přímo zabránit pachateli v dalším páchání tím, že jsou mu zakázána jednání, která by mu mohla vytvořit podmínky pro páchání nebo mu jej usnadňovat

§ 73 - Zákaz činnosti : Trestní zákoník - 40/2009 Sb

  1. Zákaz činnosti je trest, který se ukládá za trestné činy, jichž se pachatel dopustil v souvislosti s výkonem nějaké činnosti, pro kterou je třeba zvláštní způsobilost nebo oprávnění. Nejčastěji je ukládán tento trest jako zákaz řízení motorových vozidel.
  2. Zákaz činnosti, § 73 - Trestní zákoník č. 40/2009 Sb. SPH stavby s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu provádět v ochranném pásmu činnosti, které by mohly ohrozit provoz elektrizační soustavy. R48518 - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně. R08618.
  3. Důvodem pro omezení nebo zákaz činnosti povolené individuálním správním aktem jiného správního orgánu (jiného orgánu ochrany přírody, vodoprávního úřadu, stavebního úřadu, báňského úřadu apod.) může být jak to, že povolení je právně vadné (např. bylo vydáno na základě nedostatečně zjištěného stavu.
  4. § 73 - Zákaz činnosti § 74 - Výkon trestu zákazu činnosti § 75 - Zákaz pobytu § 76 - Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce Byl-li trest zákazu činnosti vykonán, hledí se na pachatele, jako by nebyl odsouzen

Po uplynutí poloviny doby (ne dříve!), na niž byl uložen zákaz činnosti, může správní orgán, který zákaz činnosti uložil, od výkonu zbytku tohoto správního trestu upustit, jestliže pachatel prokáže způsobem svého života nebo provedením účinných opatření, že jeho další výkon není potřebný Zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel je trest, který může být dle českého právního řádu uložen řidiči motorového vozidla příslušným správním úřadem za spáchání přestupku, [1] resp. také příslušným soudem za spáchání trestného činu. [2] V případě, že se řidič motorového vozidla dopustil daného protiprávního. Zákaz činnosti obecně je zákaz nějakého výkonu zaměstnání, povolání nebo funkce, nebo takové činnosti, ke které je třeba zvláštního povolení. V našem uvedeném příkladu se jedná o řidičské oprávnění. Uloženým zákazem činnosti řízení motorového vozidla je tedy osobě uznané vinnou uloženo, že se nesmí po. Zákaz činnosti § 49 (1) Soud může uložit trest zákazu činnosti na jeden rok až deset let, dopustil-li se pachatel trestného činu v souvislosti s touto činností. Tento trest soud uloží vždy, dopustil-li se pachatel trestného činu pletich při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 128a odst. 3, § 128b písm

Jde o stanovení podmínek pro výkon činnosti, která vede - či by mohla vést - k ohrožení druhů rostlin a živočichů jako takových, vést k jejich degeneraci, zániku populací anebo zničení ekosystému, jejichž jsou součástí podle § 5 odst. 1 ZOPK, dále omezení či zákaz vstupu z důvodů ochrany přírody ve. Výkonem poloviny trestu zákazu činnosti se rozumí polovina doby, na kterou byl zákaz odsuzujícím rozhodnutím uložen. Postupně uložené a dosud nevykonané tresty zákazu činnosti (za podmínky, že jde o zákaz téže činnosti) se při stanovení poloviny vykonané části pro potřebu rozhodnutí o podmíněném upuštění od.

Zákonným předpokladem souběžného uložení nepodmíněného trestu odnětí svobody a trestu zákazu činnosti je, že tento zákaz počne běžet až po ukončení výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody (příp. v době jeho přerušení nebo podmíněného propuštění), kdy teprve může trest zákazu činnosti reálně. zákaz činnosti - Kompletní judikatura/judikáty - více než 600.000 rozsudků všech soudů ČR, SR a EU. Všechny zveřejněné rozsudky soudů, rozsudek soudu, soudní rozhodnutí, judikáty Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Vrchních soudů a SDEUÚstavního soudu Č

Zákaz činnosti - Iurium Wik

  1. Zákaz řízení uložený městským úřadem. Zkrácení zákazu řízení uloženého městským úřadem je výrazně jednodušší - zpravidla stačí vyplnit příslušný formulář a pak už zbývá jen čekat, jak úředník rozhodne. O žádosti může úředník rozhodnout na místě, jinak zpravidla do několika dnů. Pokud Vám.
  2. istra vnitra Jana Hamáčka
  3. al code. Abstrakt (česky) Resumé Tato diplomová práce se zabývá trestem zákazu činnosti, jeho výkonem, kontrolou a souvisejícími instituty. Jejím hlavním cílem vymezeným v Úvodu je ucelené shrnutí dané problematiky se.
  4. Při trestu zákazu činnosti (zákaz řízení motorových vozidel) může soud po vykonání poloviny trestu na žádost odsouzeného podmíněně upustit od zbytku. Soud stanoví zkušební dobu (max. 5 let)
  5. Zákaz výdělečné činnosti příslušníků Policie České republiky. Žadatel se domáhal následujících informací: a) Existuje interní akt upravující výjimky z omezení pro příslušníky PČR ve vztahu k jiných výkonu výdělečných činností ve smyslu ust. § 48 odst. 2 zák. č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění.

Zákaz činnosti www

Našemu čtenáři se celý případ nezdál a obrátil se na ministerstvo dopravy. Správní orgán může vyslovit zákaz činnosti jen pro skupinu vozidel, kterou přestupek spáchal, ocitovali mu ministerští úředníci část zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích 2 V judikatu ře soud ů se vyskytly p řípady, kdy byl uložen zákaz činnosti člena zastupitelstva obce. 1 Tato rozhodnutí mají nejen trestní, ale též ústavní rozm ěr. Proto je nutné je posuzovat v kontextu celého právního řádu a ne izolovan ě v rámci jednoho právního odv ětví - trestníh Podílí-li se státní zaměstnanec na činnosti těchto obchodních korporací vymezené předmětem podnikání (činnosti) zapsaným v obchodním rejstříku, je povinen požádat služební orgán o souhlas s výkonem jiné výdělečné činnosti než služby podle § 81 odst. 2 zákona o státní službě, popř. svou činnost ukončit Za smrt dítěte po výplachu žaludku dostal lékař podmínku a zákaz činnosti. S podmínkou a zákazem činnosti odešel od soudu primář dětského oddělení Domažlické nemocnice František Zahálka, který loni v březnu ošetřoval malé dítě, které spolykalo syrové fazole. Podle soudu lékař zvolil nesprávný způsob, když. GAĽO, Dušan. Zákaz činnosti, zákaz plnění veřejných zakázek, účasti v koncesním řízení nebo ve veřejné soutěži, zákaz přijímání dotací a subvencí v systému trestní represe právnických osob (Disqualification, Disqualification from public contracts, Disqualification from concession proceedings or public contract, Subvences and dotation disqualifiaction in the.

Zákaz činnosti, § 73 - Trestní zákoník č

Dalšího řidiče taxi podezřelého ze spáchání trestného činu zadrželi strážníci pražské městské policieBěhem tří dnů zadrželi strážníci ze specializované skupi.. formulÁŘ odrr č. 03 - ŽÁdost o upuŠtĚnÍ od vÝkonu zbytku sankce zÁkazu Činnosti spoČÍvajÍcÍ v zÁkazu ŘÍzenÍ motorovÝch vozidel po uplynutÍ poloviny trestu Ke stažení [42.11 kB] zadostoupusteni.do GAĽO, Dušan. Zákaz činnosti, zákaz plnění veřejných zakázek, účasti v koncesním řízení nebo ve veřejné soutěži, zákaz přijímání dotací a subvencí v systému trestní represe právnických osob Omezení či zákaz činnosti (§ 66) Orgán ochrany přírody může stanovit správním rozhodnutím konkrétnímu subjektu podmínky pro výkon činnosti, která by mohla způsobit nedovolenou změnu obecně či zvláště chráněných částí přírody, popřípadě může takovou činnost zakázat. Jde o velmi silný preventivní. -provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování; tento zákaz se nevztahuje na činnost.

Omezení (zákaz) podnikatelské činnosti a nový kompenzační bonus. S ohledem na značné rozšíření epidemie na území ČR na podzim tohoto roku došlo k novému vyhlášení nouzového stavu a k omezení a zákazu určitých činností a následně byl vydán zákon č. 461/2020 Sb Je stanoven úplný zákaz výkonu sportovní činnosti na vnitřních sportovištích, bez ohledu na charakter sportovní činnosti. 2. Výkon sportovní činnosti na venkovních sportovištích je limitován počtem 6 osob (v případě neprofesionálních sportovců) a zákazu využití vnitřního zázemí (šatny, sprchy apod.), přičemž. Nařízení. Zakazuje se volný pohyb osob 05:00-22:59. Výjimky. Cesty do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,; Nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými,; Cesty nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a.

Omezení a zákaz činnosti - AOPK Č

Výkonem poloviny trestu zákazu činnosti (zákonná podmínka pro podání žádosti) se rozumí polovina doby, na kterou byl zákaz činnosti uložen. Do této doby se započítává doba, po kterou bylo odsouzenému před právní moci rozsudku, jímž byl trest zákazu činnosti uložen, odňato oprávnění k řízen Zákaz některých činností v lese. Co smíte, nebo nesmíte v lesích dělat je popsáno v § 20 Lesního zákona: Od.1. V lesích je zakázáno. a/ rušit klid a ticho, b/ provádět terénní úpravy, narušovat půdní kryt, budovat chodníky a jiné objekty, c/ vyzvedávat semenáčky a sazenice stromů a keřů lesních dřevin Zákaz činnosti se zahlazuje automaticky po skončení trestu. Lhůta pro zahlazení tedy běží ve vašem případě samostatně podle trestu odnětí svobody. O zahlazení budete tedy moci požádat tři roky od propuštění z výkonu trestu odnětí svobdy. Jiné by to bylo v případě, že by ten trest zákazu činnosti skončil až po. Praha - Bývalý pracovník rozvědky Petr Bakeš dostal v takzvané kauze Savoy peněžitý trest a zákaz činnosti. Rozhodl o tom dnes Městský soud v Praze. V odvolacím jednání potvrdil trest, který mu v prosinci 2010 uložil Obvodní soud pro Prahu 1. Naopak bývalého policistu Jiřího Dvořáka soud dnes obžaloby zprostil, jeho jednání nebylo trestné Zákaz konkurence za trvání zaměstnání. Zaměstnanci mohou vedle svého zaměstnání vykonávaného v základním pracovněprávním vztahu vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem

Zákaz vstupu - zákazový symbol P003 | www

§ 74 - Výkon trestu zákazu činnosti : Trestní zákoník - 40

Přehled přestupků podle §22, zákaz činnosti, pokuta a počet bodů za tato jednání Author: JUDr. Zdeněk Čížek Last modified by: JUDr. Zdeněk Čížek Created Date: 9/29/2007 3:55:00 PM Company: JUDr. Zdeněk Čížek Other titles: Přehled přestupků podle §22, zákaz činnosti, pokuta a počet bodů za tato jednán Zákaz činnosti TAZATEL 10. prosince 2015 (17:05). Dobrý den chci se zeptat když příjdu o řidičák na 6 měsicu nebo 12 měsícu musím dělat nějaké přeskoušení nebo mi ho vráti automaticky když to není víc jak rok (6) Zákaz jezdit a stát v lese s motorovými vozidly neplatí pro zaměstnance orgánu státní správy lesů v obvodu jejich působnosti při výkonu činnosti podle tohoto zákona a pro osoby, které vykonávají činnosti povolené zvláštními předpisy. 16 Zákaz činnosti lze uložit spolu s jinými správními tresty, typicky s pokutou. Poté, co uplyne polovina uložené doby zákazu činnosti, lze od výkonu zbytku zákazu činnost upustit, pokud pachatel prokáže (např. způsobem svého života), že další výkon trestu již není potřeba

Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění společnosti, porušování pravidel hospodářského styku, zneužívání informací v obchodním styku. To vše jsou závažné trestné činy proti hospodářské kázni. Podle Trestního zákoníku za ně hrozí peněžitý trest, odnětí svobody nebo zákaz činnosti Zákaz činnosti nesl velmi těžce, protože vlastně přišel o zdroj obživy. Začal tehdy hodně pít, pořádal mejdany, jimž říkával den otevřených dveří u Mišíků, rozpadla se mu rodin Odpoveď: Zákaz činnosti viesť motorové vozidlo. Pretože vodič je osoba, ktorá vedie vozidlo [§ 2 ods. 2 písm.u) zákona č. 8/2009 Z. z.], trestného činu podľa § 289 ods. 1 sa nedopúšťa osoba, ktorá v stave vylučujúcom spôsobilosť len sedí v stojacom vozidle s naštartovaným motorom na mieste vodiča bez toho, aby vozidlo uviedla do pohybu (čo aj na malú. Řídil čtyřkolku a má uložen zákaz činnosti. PLÁNICKO - Muž mařil výkon rozhodnutí a navíc byl pod vlivem návykových látek. V pondělí 9. srpna letošního roku policisté z obvodního oddělení v Plánici kontrolovali v obci Kovčín řidiče čtyřkolky Zákaz činnosti. výměra - počet měsíců: 24, zákaz činnosti: Zákaz řízení motorových vozidel Zda-li to chápu dobře, je zřejmě možné žádost podat po součtu obou zákazů 36+24 měsíců, resp. po uplynutí poloviny, tj. 30-ti měsíců? Nebo po skončení prvního zákazu a po polovině druhého

Může mi být zkrácena doba zákazu řízení? Jak a kde mohu

Zákaz činnosti. Publikováno dne 9. 10. 2020 9. 10. 2020 by hvezdar. Zákaz aktivit pro děti platný od 9. října se vztahuje i na skauting. Telegrafické sdělení: Usnesení Vlády ČR (č. 995 a 996) z dnešního odpoledne zakazují i naši činnost, nejméně do 25. října. Zakazuje se v nich provozování zařízení nebo. § 47 Zákaz činnosti Tato funkce není dostupné v této verzi Beck-online. Přechodem na vyšší verzi naší apliakce získáte nejen více obsahu, ale také více možností práce s dokumentem a puřístup k dalším užitečným funkcím Když vám policie sebere řidičský průkaz a další instance to potvrdí, máte problém. Do auta zkrátka nesmíte. Riskujete tím trestní stíhání. Když jako policista dostanete zákaz činnosti, můžete být asi v klidu. Ono to počká Zákaz činnosti a propagace politických stran a hnutí, zákaz reklamy § 32 (1) Ve školách a školských zařízeních není povolena činnost politických stran a politických hnutí ani jejich propagace. (2) Ve školách a školských zařízeních se zakazuje reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, a reklama, nabízení k prodeji nebo prodej výrobků. přičemž uvedené zboží a služby se převážně prodávají nebo nabízejí v dané provozovně; tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona; dále se tento zákaz nevztahuje na prodej potravin v provozovnách, pro které prodej potravin sice nepředstavuje převážnou část.

Video: Uložení trestu zákazu činnosti spočívajícího v z epravo

Placené volno - zákaz činnosti. Dobrý den, je možné v letošním roce žádat o týden placeného volna na tábor, když podmínkou poskytnutí tohoto volna je mj. skutečnost, že zaměstnanec nejméně po dobu 1 roku před uvolněním pracoval soustavně a bezplatně s dětmi nebo s mládeží a v podstatě téměř celý rok byla. Prominutí zbytku trestu zákazu řízení. Kdy lze požádat o předčasné vrácení ŘP po jeho odebrání a jaké jsou podmínky takového vrácení. Zdroj: archiv redakce. Je vcelku rozšířenou informací mezi řidiči, že po polovině trestu lze požádat o vrácení ŘP a nemálo řidičů této možnosti také využívá. Bohužel. Poté, co odsouzený vykoná alespoň polovinu trestu zákazu činnosti (klasicky jde o zákaz řízení motorových vozidel) může soud podmíněně upustit od výkonu zbytku tohoto trestu. Soudy nerozhodují mechanicky, snažte se svou žádost náležitě odůvodnit. K žádosti je vhodné předložit všechny dokumenty, kterých se. 1 - 5 let nebo zákaz činnosti. Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, a) spáchá-li takový čin veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném, b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny, nebo c) pokračuje-li v páchání takového činu po delší dobu zákaz činnosti; zákaz činnosti . 17.01. 15:32 Konec brutálních testů na zvířatech! Úřady zavřely laboratoř hrůzy . Kristýna Vondřichová 08.06. 10:31 Rakousko bojuje proti politickému islámu: Uzavře několik mešit . Redakce TN. 09.03. 17:30 Ludmilu zabila chyba lékaře! Jeho trest vás překvapí.

§ 75 Zákaz pobytu (1) Soud může uložit trest zákazu pobytu na jeden rok až deset let za úmyslný trestný čin, vyžaduje-li to se zřetelem na dosavadní způsob života pachatele a místo spáchání činu ochrana veřejného pořádku, rodiny, zdraví, mravnosti nebo majetku; trest zákazu pobytu se nesmí vztahovat na místo nebo obvod, v němž má pachatel trvalý pobyt Zákaz činnosti/í na některých veřejných prostranstvích. Na veřejných prostranstvích vymezených v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky je zakázáno: požívání alkoholických nápojů . používání hlučných strojů a zařízení v nevhodnou denní dobu. používání zábavní pyrotechniky. žebrán Rovnost a zákaz diskriminace v činnosti veřejného ochránce práv. Jedna-lo se o první reprezentativní a odbornou akci ombudsmana vnational roli equality body, kterým se stal na sklonku roku 2009. Ambice měla zmíněná jednodenní událost hned dvě: zhodnotit účinnost antidiskriminačního zá

Zákaz činnosti řízení motorového vozidla jako trest myla

Omezení či zákaz činnosti (§ 66) Orgán ochrany přírody může stanovit správním rozhodnutím konkrétnímu subjektu podmínky pro výkon činnosti, která by mohla způsobit nedovolenou změnu obecně či zvláště chráněných částí přírody, popřípadě může takovou činnost zakázat Zákaz činnosti svědků Jehovových byl uplatňován rozličným způsobem a v různém rozsahu. The ban on Jehovah's Witnesses was enforced in various ways and to differing extents. jw2019. Malcolm Vigo se opět sešel s Widdasem Madonou, s nímž před zákazem činnosti sloužil v odbočc Zákaz činnosti - Krnov 1977. Za bolšána hrozilo permanentně nebezpečí, že vám dají takzvaného zaracha. Což znamenalo, že vám zakážou činnost. To nebyl jenom náš problém, všechny rockový soubory byly ohrožený. Oni byly vlastně všechny soubory ohrožený, i ty komerčnější

Zákaz mimoškolní činnosti s dětmi. Mimoškolní činnost s dětmi je dle usnesení vlády č. 995 a 996 ze čtvrtka 8. října zakázaná od 9. října 0:00 hod do 25. října 23:59 hod. Po konzultacích s některými našimi organizacemi a právníky jsme dospěli k rozhodnutí pozastavit na dva týdny spolkovou činnost zákaz činnosti, zákaz držení a chovu zvířat; zákaz plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži, zákaz přijímání dotací a subvencí, uveřejnění rozsudku. Lze uložit také ochranné opatření zabrání věci nebo zabrání části majetku 2020 - Zákaz mimoškolní činnosti s dětmi Podrobnosti Zveřejněno: 12. říjen 2020 Vytvořeno: 12. říjen 2020 Aktualizováno: 12. říjen 2020 Mimoškolní činnost s dětmi je dle usnesení vlády č. 995 a 996 ze čtvrtka 8. října zakázan á od 9. října 0. Vyloučení věci z užívání, zákaz činnosti a zastavení provozu § 36 (1) Jestliže věc nebo činnost při provozu anebo provoz vyvolávají bezprostřední nebezpečí vzniku požáru a k odstranění tohoto nebezpečí nestačí jiná opatření, orgán vykonávající státní požární dozor rozhodne o a) vyloučení věci z užívání

Kladno - Státní zástupce Jiří Pražák dnes u soudu navrhl za manipulaci se zakázkou Lesní správy Lány jejímu šéfovi Miloši Balákovi čtyřletý trest a zákaz činnosti. Manažerovi dodavatelské firmy Energie - stavební a báňská (EBS) Liboru Tkadlecovi navrhuje trest 3,5 roku a firmě EBS peněžitý trest osm milionů korun a zákaz plnění veřejných zakázek nejméně. Za udávení seniorky podmínka a zákaz činnosti. I přes omezení vlády je advokátní kancelář v provozu a připravena Vám pomoci. Volejte 378 774 199. V březnu roku 2019 jsme jako první upozornili na tragický případ úmrtí starší ženy, kterou 17. února 2019 ve Fakultní nemocnici Bory v Plzni udávila chlebem se salámem. Při opakování v průběhu dalších 12 měsíců navíc zákaz činnosti od 1 do 6 měsíců. 5 bodů. Při předjíždění vozidla v době, kdy je to zakázáno - pokuta 5.000 až 10.000 Kč, zákaz činnosti od 6 do 12 měsíců. 7 bodů. Při nedání přednosti v jízdě, v době, kdy tam máte učinit - pokuta 2.500 až 5.000 Kč.

Stránka definuje co znamená zákaz činnosti. Trest spočívá v tom, že je pachateli zakázán výkon určitého zaměstnání, povolání, funkce nebo takové činnosti, ke které je třeba zvláštního povolení, nebo jejíž výkon upravuje zvláštní předpis § 47 - Zákaz činnosti (1) Zakázat lze činnost, ke které je třeba veřejnoprávního oprávnění nebo kterou pachatel vykonává v pracovním nebo jiném obdobném poměru, došlo-li k přestupku při výkonu této činnosti nebo v přímé souvislosti s ní

Moderní-DějinyPOZOR! Nezbierajte huby vo Vojenskom obvode Záhorie, zákaz

Zákaz činnosti, § 49 - Trestní zákon č

Omezení a zákaz činnosti opatřením obecné povah

Sčítání trestů zákazu činnosti Právní prosto

Trest zákazu činnosti epravo

zákaz činnosti - NS-ČR/Judikáty

Skandar keynes 2021, skandar keynes is an englishAktualizováno: Zákaz volného pohybu osob, do budovy MěÚEva Hrušínská

Firmám hrozí zákaz činnosti. LIBEREC - Petice obyvatel liberecké čtvrti Krásná Studánka vzbudila nebývalou iniciativu úřadů. Obyvatelé této čtvrti si v petici stěžují na dvě firmy, které v areálu bývalého zemědělského statku nyní provozují sběr stavebního odpadu, drtičky stavební suti a v recyklerech přetavují. Rath navíc dostal zákaz činnosti a musí zaplatit 18 milionů korun. A není v tom samozřejmě sám. Martin Miko 31.1.2020, 16:11. Sdílet. Diskuze. Další tresty pro Ratha a spol. Okolo Davida Ratha je opět rušno. Jeho korupční aféry totiž znovu řeší středočeský krajský soud, který ho uznal vinným, takže mu byl prodloužen. § 20 Zákaz činnosti Tato funkce není dostupné v této verzi Beck-online. Přechodem na vyšší verzi naší apliakce získáte nejen více obsahu, ale také více možností práce s dokumentem a puřístup k dalším užitečným funkcím Důvodem pro zákaz činnosti, která by mohla způsobit nedovolenou změnu obecně nebo zvláště chráněných částí přírody ve smyslu § 66 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, může být dlouhodobý živelný odběr vody z vodního toku pro provoz malé vodní elektrárny Hrozí mu pokuta i zákaz činnosti. čtenářský článek od Petr9608, vydáno před 4 lety 25.09.2017 11:08. Stocha bude řešit disciplinárka. Hrozí mu pokuta i zákaz činnosti. Článek si můžete přečíst na isport.blesk.cz. Přidat článek do sledovaných Check 'zákaz činnosti' translations into English. Look through examples of zákaz činnosti translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar