Home

Mongeovo promítání stopníky

Mongeovo promítání - stopníky přímky - GeoGebr

3.MONGEOVO PROMÍTÁNÍ Pří hledání stop roviny využijeme faktu že stopníky přímek ležících v rovině nutně leží na stopách roviny. Rovina může být určena rovnou stopami. na= a nnárysná stopa roviny pa= a ppůdorysná stopa roviny x 12 Mongeovo promítání - stopníky přímky. Objevujte materiály. Pole přemístění a deformační elipsa; Oblasti v prostor Stopníky přímky v Mongeově promítání. Autor: Jiří Šrubař. Téma: Přímky. Přímka p je zadána pomocí bodů A a B. Sledujte polohu půdorysného stopníku a nárysného stopníku při změně bodů A a B (Mongeovo promítání) Ivana Kuntová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ivana Kuntová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze

Stopníky přímky. Stopníky jsou průsečíky přímky s průmětnami. MONGEOVO PROMÍTÁNÍ - PRŮMĚT PŘÍMKY Author: Vladimír Last modified by: Vladimír Created Date: 9/13/2011 7:46:00 PM Other titles: MONGEOVO PROMÍTÁNÍ - PRŮMĚT PŘÍMKY. Mongeovo promítání..stopníky Od: tomko* 20.11.14 18:12 odpovědí: 1 změna: 20.11.14 19:47. Ahoj, chtěl bych se zeptat jak se určují body stopníků..myslel sem že tak,že pokud máme na přímce bod např. a2 tak bude bod stopníku N2 a bude ve dvojici s bodem N1 a když bude na přímce bod např a1 tak bude bod stopníku P1 a bude. Zobrazení základních útvarů v Mongeově promítání Zobrazení bodu - princip metody. v Mongeově promítání je každý bod nejprve pravoúhle promítnut do půdorysny pí a nárysny ný - tj. je sestrojen jeho půdorys a nárys; následuje sklopení (otočení o 90°) jedné průmětny do druhé kolem osy x - tzv.sdružení průměten (po otočení směřují kladné směry os y,z na.

Stopníky přímky v Mongeově promítání - GeoGebr

Mongeovo promítání Základní pojmy: • π p ůdorysna, • ν nárysna, • x12 základnice, • B1, B 2 sdružené pr ůměty (obrazy) bodu B, • B1 p ůdorys bodu B, • B2 nárys bodu B, Sestrojte stopníky přímky a Zvláštní polohy p. Mongeovo promítání: zakreslení bodu zadaného souřadnicemi stopníky přímky přímka ve speciální poloze (rovnoběžná s průmětnou, kolmá k průmětně) vzájemná poloha dvojice přímek (přímky rovnoběžné, různoběžné, mimoběžné 3 Mongeovo promítání Zobrazení bodu ze souřadnic. Úsečka, skutečná velikost úsečky. Přímka, stopníky přímky. Průsečnice dvou rovin Sestrojte průsečnici roviny D 6,7,5 8 a roviny E 73,. x 2 O p p P P N N r r n n 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 E D D E Obr. 3.1.1 xxx Průnik dvou trojúhelníků Zobrazte průnik trojúhelníka ABC a. Mongeovo promítání Sestrojte nárys bodu MÎρ(a,b). Sestrojte a označte oba průměty půdorysného a nárysného stopníku přímky p. Dále sestrojte půdorysnou a nárysnou stopu roviny ρ=(p,q). Sestrojte půdorys bodu Mϵ (a, b). jaká je vzájemná poloha přímek p a q. Sestrojte a popište oba stopníky přímky p. Napište Stopníky přímky (Mongeovo promítání) Ivana Kuntová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ivana Kuntová. Dostupné z Metodického portálu www. rvp. cz, ISSN: 1802 -4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze

Mongeovo promítání

Mongeovo promítání - zobrazení základních útvarů

8 Mongeovo promítání ÚM FSI VUT v Brně Studijní text 130 Výše uvedeným způsobem jsme sestrojili prosté zobrazení, které každému bodu AE∈ 3 jednoznačně přiřazuje uspořádanou dvojici bodů [AA12 2 2;]∈π×π. Jedná se tedy o bijekci 3 M: E →×π22π. Tuto bijekci nazýváme Mongeovým promítáním 3.3 r=(A,b) r=(a,b) r=(A,B,C) strana 10 3. Mongeovo promítání - polohové úlohy. r=(a,b) C1 Bodem veA ďte obě hlavní přímky roviny .r pr 1 a 2 b 1 n 2 a 1 a 2 b 1 b 2 A 1 A 2 b 1 b 2 B 2 C 2 a 1 A 1 A 2 b 2 B 1 B 2 C 2 D 1 Náplň: Mongeovo promítání Třída: 4. ročníky a oktáva Počet hodin: 2 hodiny týdně Pomůcky: rýsovací potřeby, modely těles, PC, software Geogebra Téma Výstupy vědomostní Výstupy procedurální Pojmy Metody a formy Poznámky Mongevo promítání (rovinné obrazce) Popis zobrazovací metody Průmět bodu, přímk Mongeovo promítání (trojúhelník, kružnice): youtu.be/33uX-rHF0hA + snímky k videu: Prednaska 3A otáčení (snímky k videu).pptx (783486) Mongeovo promítání (konstrukce tělesa - krychle): youtu.be/QXelCamVXm Studijní plány (Karolínka), 2019/2020 - Bc. studium zahájené v roce 2019. Studijní plány (Karolínka), 2019/2020 - Mgr. studium. Studijní plány (Oranžová Karolínka), 2018/2019 - obsahuje Bc. studium zahájené v roce 2018 nebo dříve. Aktualizace tištěné verze Studijních plánů 2018/2019. Seznam předmětů (Bílá.

Author: Bulantová Created Date: 02/01/2021 06:21:33 Title: Prezentace aplikace PowerPoint Last modified by: Bulantov www2.karlin.mff.cuni.c

Mongeovo promítání - zobrazení základních útvar

a) Bod, přímka, stopníky přímky, odchylka přímky od průmětny, skutečná velikost úsečky v Mongeově promítání b) Zobrazení dvojice přímek rovnoběžných, různoběžných, kolmých a mimoběžnýc Mongeovo promítání, Zobrazení bodů a přímek, Stopníky přímek, Zobrazení rovin, Otáčení geometrických útvarů, Osová afinita, Rovinné řezy těles Mongeovo promítání. Princip promítání (směr promítání, průmětny, zobrazení bodu, půdorys a nárys bodu, základnice, ordinála). Zobrazení přímky, stopníky přímky, půdorysně a nárysně promítací roviny přímky a jejich sklápění do průměten. Zobrazení roviny, stopy roviny, hlavní a spádové přímky roviny 3 Bez zobrazení viditelnosti hra Mongeovo promítání Princip promítání (směr promítání, průmětny, zobrazení bodu, půdorys a nárys bodu, základnice, ordinála). Zobrazení přímky, stopníky přímky, půdorysně a nárysně promítací roviny přímky a jejich sklápění do průměten

Úvod Kapitoly Příklady Bod v afinitě Osa afinity Mongeovo promítání Zobrazení bodů Stopníky přímky Délka úsečky Délka úsečky Vzájemná poloha příme Ø Mongeovo promítání: • Stopníky přímky. Stopy roviny. • Bod a přímka v rovině. • Souřadnice bodu a roviny. • Přímka kolmá k rovině. Rovina kolmá k přímce. • Průsečnice dvou rovin. Průsečík přímky s rovinou. • Sklopení přímky. Otočení roviny. • Kolmý průmět bodu M do roviny r

Mongeovo promítání - délka úsečky; Mongeovo promítání - délka úsečky, rozdílová konstrukce; Mongeovo promítání - délka úsečky, otočení; Mongeovo promítání - nanášení délky na přímku; Mongeovo promítání - stopníky přímky; Mongeovo promítání - odchylka od půdorysny a nárysny; Mongeovo promítání. Kótované promítání. Opakování Vzdálenost bodu od přímky. Vzájemná poloha přímky a roviny. Vzdálenost bodu od roviny. 2. Mongeovo promítání Zobrazení bodu, přímky a roviny. Vzájemné polohy bodů, přímek a rovin. Vzdálenosti a odchylky. Title: Snímek 1 Author: Roman Hašek Last modified by 2 Mongeovo promítání 5 2.1 Zobrazení bodu 5 2.2 Zobrazení přímky 6 2.3 Stopníky přímky 8 2.4 Vzájemná poloha přímek 9 2.5 Skutečná velikost úsečky 12 2.6 Zobrazení rovin 12 2.7 Přímka v rovině 15 2.8 Obrazec v rovině 17 2.9 Vzájemná poloha rovin 1 Nejčastěji užívaným typem promítání je pravoúhlé promítání na dvě navzájem kolmé průmětny (jinak se mu říká též Mongeovo promítání nebo Mongeova projekce). Bod A v prostoru promítneme kolmo do vodorovné roviny - tzv. půdorysny, ozn. π, a získáme jeho průmět A´1, jak to známe z kótovaného promítání.

DUMY.CZ Materiál Stopníky přímky v Mongeově promítán

• Mongeovo promítání III. - konstrukce tělesa (hranol, jehlan) Vyřešené příklady: osy a axonometrický trojúhelník, souřadnice bodu, stopníky přímky (1), stopníky přímky (2). - sestrojení tělesa: jehlan a kužel (+ zobrazení kružnice; videozáznam). Vyřešené příklady MONGEOVO PROMÍTÁNÍ. Očekávané výstupy. žák. sestrojí sdružené průměty bodu, přímky, úsečky, zobrazí rovinu a vymodeluje tyto útvary v prostoru pravoúhlé promítání na dvě průmětny; stopníky přímky, stopy roviny, hlavní a spádové přímky roviny; vzájemná poloha bodů, přímek a rovin, kolmost přímky a.

Stopy roviny a odchylka roviny od průmětny (Mongeovo promítání) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ivana Kuntová. Dostupné z Metodického portálu www. rvp. cz, ISSN: 1802 -4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze Kolmé promítání na dvě průmětny - Mongeovo promítání 37 hodin říjen - březen 2.1 Sdružené průměty bodu 2.2 Sdružené průměty přímky. Stopníky, skutečná velikost úsečky 2.3 Dvojice přímek, vzájemná poloha dvou přímek 2.4 Sdružené průměty roviny, rovina ve zvláštních polohách vzhledem k průmětnám. Deskriptivní geometrie. 1. Mongeovo promítání. Půdorys i nárys bodu pak leží na kolmici k základnici x. Tato kolmá přímka se nazývá ordinála. Průmětům bodu A - A1 a A2 - se říká sdružené průměty (obr. 1-3). Podívejte se na obrázek (obr. 1-3) a zkuste říci, jak vysoko je bod A nad půdorysnou. V prostoru je to. Mongeovo promítání (MP) zobrazení bodu (rovina souměrnosti a rovina totožnosti) zobrazení přímky a úsečky (stopníky, sklápění), přímka ve zvláštní poloze dvojice přímek (různoběžnost, rovnoběžnost, mimoběžnost) zobrazení roviny, hlavní a spádové přímky roviny, rovina ve zvláštní poloz Mongeovo promítání - dokáže zobrazit body a pímky v Mongeov promítání Zobrazování bodů a přímek M (souřadnice bodů, určení přímky) - umí najít dležité body pímky Stopníky pímek - umí urit vzájemnou polohu pímek a bod, najde prseþík dvou pímek Vzájemná poloha bodu a pímky, dvo

promítání (Mongeovo promítání, kótované promítání, kosoúhlé promítání, lineární perspektiva) 5. Mongeovo promítání - princip, názvosloví, zobrazení bodů, přímek a rovin, kvadranty, skutečná délka úsečky 6. Přímka v Mongeově promítání (zobrazení, stopníky, body na přímce, sklopení přímky 1.3 Základní vlastnosti kolmého promítání 1.4 Zobrazování těles na tři na sebe kolmé roviny (půdorys, nárys a bokorys) 5 hodin září 2. Kolmé promítání na dvě průmětny - Mongeovo promítání 2.1 Sdružené průměty bodu 2.2 Sdružené průměty přímky . Stopníky, skutečná velikost úsečk Mongeovo promítání - bod, přímka, rovina, čtverec v rovině, kružnice v rovině, hranol, kužel (zadání příkladů z přednášky) 01 - bod, přímka, stopníky, kolmice k rovině; 02 - kolmice z bodu k rovině, průsečík přímky s rovinou, velikost úsečky; 03 - od bodu v rovině nanesena požadovaná vzdálenost na kolmici k rovin 3. Přednáška: Mongeovo promítání: přímka a bod v rovině, hlavní a spádové přímky, základní polohové úlohy. Ukázky - BORLAND DELPHI i DESIGN CAD. Přednáška: Mongeovo promítání: metrické úlohy, otáčení roviny, kružnice v rovině, 3. průmětna - bokorysna (stopníky dvojpromítací přímky) Mongeovo promítání - rovnoběžné (kolmé) promítání na dvě navzájem kolmé průmětny. Slovníček: Průmětna - rovina do níž promítáme. Promítací paprsek - přímka spojující promítaný bod se středem promítání (vlastním či nevlastním (v nekonečnu)). Přímka ležící v rovině má stopníky na stopách roviny.

Mongeovo promítání - zobrazení přímk

  1. 11. Mongeovo promítání: rovina a těleso, průnik (řez) roviny tělesem, otáčení a sklápění rovinných útvarů. 12. Mongeovo promítání: průnik těles, řezy těles a rozviny ploch. 13. Axonometrie: body a průměty, přímky a stopníky, roviny a stopy, tělesa. Studijní aktivity a metody výuky unspecifie
  2. Konzultace č. 1 - Mongeovo promítání Úvod [verze pro tisk] Plochy stavebni praxe [verze pro tisk] Mongeovo promítání, přípravy k přednášce . Konzultace č. 2 - Mongeovo promítání, Teoretické řešení střech Mongeovo promítání, zápisy z přednášky ; Teoretické řešení střech [verze pro tisk
  3. Samé roviny, body, stopníky, kosoúhlé - pravoúhlé promítání, Mongeovo promítání blablabla.. Úplně se v tom ztrácím a matlám to pátou přes devátou. Rodiče jsou s tím už smíření, ale opravdu je to mrzí
  4. Mongeovo promítání I. pravoúhlé promítání na dvě průmětny; stopníky přímky, stopy roviny, hlavní a spádové přímky roviny; vzájemná poloha bodů, přímek a rovin, kolmost přímky a roviny, vzdálenost bodu od roviny a od přímky, otáčení roviny do průmětny; konstrukční úloh
Mongeovo promítání - průsečnice rovin

Mongeovo promítání. Stopník přímky. Na každé přímce jsou důležité stopníky - průsečíky přímky s průmětnami (první) půdorysný stopník P = průsečík přímky s půdorysnou (platí zP = 0) (druhý) nárysný stopník N = průsečík přímky s nárysnou (platí yN = 0) zbývající průměty stopníků leží na ordinál Mongeovo promítání - zobrazení přímky. - sestrojí bod na přímce, sdružené průměty úseček a přímek - určí skutečnou velikost úsečky, stopníky přímky a odchylky přímky od průměte Deskriptivní geometrie I. Úvod - způsob učení a význam DG 3 1 Způsoby zobrazení - princip promítání 3 1.1 Souřadnicové systémy pravoúhlého promítání 4 2 Mongeovo promítání 5 2.1 Zobrazení bodu 5 2.2 Zobrazení přímky 6 2.3 Stopníky přímky 8 2.4 Vzájemná poloha přímek 9 2.5 Skutečná velikost úsečky 1 J.Korch. Pravoúhlé promítání na dvě průmětny (Mongeovo promítání) je způsob zobrazení, kdy jsou geometrické útvary zobrazová-ny ve dvou navzájem kolmých průmětnách s kolmým smě-rem promítání. Základní geometrické útvary v prostoru: - Body - označují se velkými písmeny latinské abecedy: A, B

a odchylka roviny od průmětny (Mongeovo promítání) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ivana Kuntová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu Č Mongeovo promítání I. sestrojí sdružené průměty bodu, přímky, úsečky, zobrazí rovinu a vymodeluje tyto útvary v prostoru. sestrojí délku úsečky, odchylky přímky a roviny od průměten. určí přímku a bod ležící v rovině. zobrazí průsečnici dvou rovin a průsečík přímky s rovino Deskriptivní geometrie Mongeovo promítání Geometrie v prostoru Mongeovo promítán í Spojením půdorysných průmětů bodů vznikne půdorys podstavy jehlanu (viditelnost je zde předčasně) 14) Spojením bodů s vrcholem získáme půdorys jehlanu. 15) Pomocí hlavních přímek narýsujeme nárysné průměty bodů 2. týden - Rovnoběžné promítání, volné rovnoběžné promítání 3. týden - Osová afinita a středová kolineace v prostoru 4. týden - Mongeovo promítání úvod 5. týden - Mongeovo promítání polohové úlohy 6. týden - Mongeovo promítání metrické úloh ; Volné rovnoběžné promítání - průsečík přímky tělesem BA008 Konstruktivní geometrie Mongeovo promítání - opakování I. část, (záznam videokonference z pondělí 4. 5. 2020) Mongeovo promítání (opakování k zápočtovému testu): stopníky přímky, stopy roviny, průsečík přímky s rovinou, kolmice k rovině, rovnoběžné roviny, rovina rovnoběžná s přímkou, vzdálenost dvou rovin, bodu a roviny, bodu a přímky

MONGEOVO PROMÍTÁNÍ · Sestrojí délku úsečky, odchylku přímky a roviny od průmětny. · Pravoúhlé promítání na dvě průmětny · Určí bod a přímku ležící v rovině. · Stopníky přímky, stopy roviny, hlavní a spádové přímky rovin Mongeovo promítání = Pravoúhle promítání na dvě navzájem kolmé průmětny. Průmětna π - půdorysna. Průmětna ν - nárysna. Základnice x 12 Stopníky - průsečíky přímky s průmětnami. Zobrazení roviny (MP) Rovina může být urena Mongeovo promítání — pravoúhlý průmět bodu, skutečná velikost úsečky, pravoúhlý průmět přímky, stopníky přímky, incidence bodu na přímce, odchylka přímky od průměten, vzájemná poloha dvou přímek, průmět roviny v obecné a zvláštní poloze, určení stop roviny z daných prvků, hlavní přímky roviny. Mongeovo promítání je jedna ze základních zobrazovacích metod v deskriptivní geometrii, a jeho objev jí dal vzniknout jako samostatné vědě. Autor myšlenky je: Gaspard Monge - francouzský geometr a matematik - narozen 10.5.1746, zemřel 28.7.1818 Mongeovo promítání- rovnoběžné (kolmé) promítání na dvě navzájem kolmé průmětny. Slovníček: Průmětna - rovina do níž promítáme. Promítací paprsek - přímka spojující promítaný bod se středem promítání (vlastním či nevlastním (v nekonečnu))

Stopnky pmky Mongeovo promtn Ivana Kuntov Autorem materil

  1. Mongeovo promítání je pravoúhlé promítán (MP) a kolmé axonometrii (KA) Stopníky přímky, speciální polohy přímky vzhledem k průmětnám 2. Skutečná velikost úsečky v MP Sklápění úsečky 3. Zobrazení dvojic přímek v MP a KA Rovnoběžky, různoběžky, mimoběžky 4. Průmět roviny v MP a KA Určení roviny
  2. Mongeovo promítání na dvě k sobě kolmé průmětny Rýsujte tužkou na formát A4, co se již po-užívá. 2 Mongeovo promítání 5 2.1 Zobrazení bodu 5 2.2 Zobrazení přímky 6 2.3 Stopníky přímky 8 2.4 Vzájemná poloha přímek 9 2.5 Skutečná velikost úsečky 12 2.6. Deskriptivní geometrie 1
  3. Transcript Document 3.MONGEOVO PROMÍTÁNÍ A E3 Rovnoběžný průmět 3D těles na rovinu není vzájemně jednoznačné zobrazení, k obrazu neumíme jednoznačně určit objekt v prostoru B E2 3.1.Kartézský souřadnicový systém Opočátek i,j,k ortonormální vektory Společná velikost vektorů j (x,y)souřadnicová rovina (y,z)souřadnicová rovina (x,z)souřadnicová.
  4. 4. Mongeovo promítání (12) V Mongeově promítání setrojte základní úlohy Ia - IVb. 1Souřadnice přímky o(x,y)...x je souřadnice průsečíku osy kolineace o s x-ovou osou souřadné soustavy, y je souřadnice průsečíku osy kolineace o s y-ovou osou souřadné soustavy
  5. MONGEOVO PROM˝T`N˝ - 2. ŁÆst ZOBRAZEN˝ KRUfiNICE Płíklad: V rovinì ˆzobrazte kru¾nici o stłedu Sa polomìru r. kru¾nice le¾ící v obecnØ rovinì se v obou prømìtech zobrazuje jako elipsa polomìr kru¾nice se zobrazuje ve sku-teŁnØ velikosti pouze na hlavních płím-kÆch prochÆzejících stłedem kru¾nic

Video: Geometrie-webskriptu

Matematické Fórum / Mongeovo promítání - hlavní a

Mongeovo promítání. Opakování - bod, přímka, rovina. Jsou-li roviny rovnoběžné, jsou i jejich stopy rovnoběžné. Jestliže přímka leží v rovině, pak leží její půdorysné i nárysné stopníky na příslušných stopách roviny. Průsečíky různoběžek ležících v rovině leží v Mongeově promítání na ordinálách Pravoúhlé promítání na dvě k sobě kolmé průmětny [2, s. 20], jehož znalost nalezen 6.9 Užití kótovaného promítání 7 Mongeovo promítání - pravoúhlé promítání na dvě průmětny 7.1 Základní pojmy; zobrazení bodu 7.2 Zobrazení přímky 7.3 Zobrazení dvojice přímek 7.4 Zobrazení roviny 7.5 Zvláštní polohy rovin. Bylinné stonky Fakulta strojní Konstruktivní geometrie - Pracovní listy Cvičení 01 Mongeovo promítání - 4 - Příklad 3: (2 body) Na přímce a určete bod A [ ?, 20, ?]. 1.4 Zobrazování přímek, stopníky přímek Průsečík přímky s průmětnou se nazývá stopník přímky typy stonku: dřeviny - mají d řevnatý stonek 1.

Stopník přímky - Digitální učební materiály RV

Poradna škola, ostatní. Cokoliv z oblasti školy vyřešíme. Poradíme vám v naší poradně. Zeptejte se! Strana 36 deskriptivní geometrie na gyvolgova. Septima. Základy stereometrie - vzájemná poloha bodů, přímek a rovi Důraz je kladen na Mongeovo promítání a pravoúhlou axonometrii.Jsou uvedeny také základy rovinné kinematické geometrie. Velká část kurzu je věnována zobrazování křivek a ploch inženýrské praxe a některým potřebným konstrukcím, jako jsou např. rovinné řezy. Stejně jako Mongeovo promítání i pravoúhlá axonometrie je umí řešit v obecné rovině, tj. umí najít půdorys a nárys takové úlohy, která je vyřešena středoškolskými prostředky a poté umístěna v libovolné rovině trojrozměrného prostoru. Zde se omezíme jen na ty nejjednodušší, a sice pouze polohov

Mongeovo promítání - základní úlohy polohov

Osová afinita mongeovo promítání. Online Dictionary. osová afinita Разъяснение. osová afinita около Czech => Russian Из Разъяснени uvítání: promítání - Perníková chaloupka, Živá voda. 10.00. workshop - promítačka, loutky, optické hračky: thaumatrop. promítání - Pták Ohnivák a liška Ryška, Princ Bajaja pohádky Květy Jadrníčkové. 13.15. Mongeovo promítání Mongeovo promítání umožňuje zobrazit trojrozměrné objekty na rovinu (na tabuli, na list papíru, na obrazovku monitoru, aj.). Je speciálním příkladem rovnoběžného promítání. Je kombinací dvou kolmých promítání na dvě na sebe navzájem kolmé roviny. Stopníky přímky a (pokud existují) leží. Deskriptivní geometrie 1 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky Deskriptivní geometrie 1 Pomocný učební text 1. část Světlana Tomiczková Plzeň - 2. října 2006- verze 2.0 Předmluva Tento pomocný text vznikl pro potřeby předmětu Deskriptivní geometrie I. Některé části jsou shodné s kapitolami ve skriptech pro strojní fakultu. Pravoúhlé promítání - stopníky, průměty rovin, vzájemná poloha rovin, hlavní přímky, vzájemná poloha geometrických útvarů, spádové přímky, odchylka roviny od průmětny, vzdálenost bodu od roviny. Hledejte: deskriptivní geometrie Ulož . Springer - Our business is publishing Pravoúhlé promítání (Mongeovo promítání)je rovnoběžné promítání, jehož směr svírá s průmětnou pravý úhel (90). Obrazy získané pravoúhlým promítáním jsou dvourozměrné, systematicky umístěné ve vzájemném vztahu. V praxi se užívá promítání na několik navzájem kolmých hlavních průměten (obvykle na

8. 1 Zobrazení bod

Mongeovo promítání jehlan. Fakulta strojní Konstruktivní geometrie - Pracovní listy Cvičení 01 Mongeovo promítání - 3 - 1.3 Zobrazování bodů a přímek Průmětem přímky a do průmětny je přímka, je-li přímka a rovnoběžná nebo různoběžná s průmětnou, a bod, je-li přímka a kolmá k průmětně Základy deskriptivní geometrie - Mongeovo promítání vysvětlí příklady užití křivek v technické praxi. používá správně jednotnou symboliku, terminologii a typy čar-rovinné n-úhelníky a kružnice-osová afinita-odchylky-hranolové útvary a jejich řezy . Klíčová slova: přímky, stopníky,. Druhy promítání • středové a rovnoběžné promítání • vlastnosti rovnoběžného promítání • soustava souřadnic v prostoru • Zobrazí bod, přímku, určí její stopníky, určí skutečnou velikost úsečky. • Rozhodne o vzájemné poloze dvou přímek. • Řeší úlohy o rovině, užije hlavníc Komentáře . Transkript . Zadání domácích úlo

Materiály k distanční výuce konstruktivní geometrie

Kužel geometrie. Kužel je oblé těleso, které získáme jako průnik kuželového prostoru a rovinné vrstvy.. Část kuželové plochy, která tvoří povrch kužele, je označována jako plášť kužele.Řez kuželového prostoru hraniční rovinou vrstvy se nazývá podstava.Plášť kužele a podstavu nazýváme společným názvem povrch kužele.Bod, ve kterém se rovinný řez. Sestrojte volný středový průmět tohoto hranolu a jeho řez rovinou p = KLM. 12 Mongeovo promítání Mongeovo promítání je kolmé (a tedy rovnoběžné) promítání na dvě navzájem kolmé průmětny. Průmětům říkáme půdorys a nárys, proto se odpovídající průmětny jmenují půdorysná a nárysná 20. Stopníky pFímky, stopy roviny 21. Vzájemná poloha bodü, pFímeka rovin 22. Zobrazení tëles v axonometrii STEREOMETRIE 23. Polohové a metrické vlastnosti, tëlesa 24. Volné rovnobéžné promítání tëles 25. kezy mnohosténÜ rovinou a využití osové afinity a stFedové kolineac

Studijní plány Matematicko-fyzikální fakult

Hledáte Deskriptivní geometrie 2.- Mongeovo promítání od Spurná Ivona? Rychlá a výhodná doprava od 29 Kč Skvělý výběr knih, deskových her a dárků. Jsme vaše knihkupectví s tradicí Mongeovo promítání 107 14.1 Zobrazení bodu, přímky a roviny Bod Na obr. 14.7 je ukázáno, jak jsou bodu v prostoru přiřazeny jeho sdružené průměty vzhledem ke dvěma navzájem kolmým průmětnám (s průsečnicí označenou x): Bod A se kolmo promítne do Obrázek 14.7: [Me] Mongeovy sdružené průměty bodu VII.2.C - Deskriptivní geometrie - 1 - Charakteristika předmětu: DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE ve čtyřletém gymnáziu Obsah předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu deskriptivní geometrie pro čtyřlet

Zobrazení základních útvarů v Mongeově promítání Zobrazení bodu - princip metody. v Mongeově promítání je každý bod nejprve pravoúhle promítnut do půdorysny pí a nárysny ný - tj. je sestrojen jeho půdorys a nárys; následuje sklopení (otočení o 90°) jedné průmětny do druhé kolem osy x - tzv.sdružení průměten. Přímka definice. Přímka. Přímka je druhý nejjednodušší geometrický útvar a je jednorozměrná (má jako by pouze délku). Přímka je, jednoduše řečeno, nekonečně dlouhá rovná čára, která nemá ani konec ani začátek Pro označení přímky se používají malá tiskací písmena. Pokud má přímka začátek, nazývá se polopřímka zná základy Mongeova promítání, konstruuje jednotlivé strojní součásti, funkční podsestavy a výkresy sestavení s rozpiskami, provádí pevnostní výpočty spojovaných součástí a dílců, předepisuje normalizované strojní součástky, využívá při řešení technických úloh normy, strojnické tabulky aj. zdroje.