Home

Česká meziválečná próza proudy

Česká meziválečná próza, hlavní proudy, představitelé. próza tohoto období je ovlivněna historickými událostmi: 1.sv.válka, vznik ČSR, rozvoj demokr. Hlavní proudy a osobnosti české meziválečné prózy. Česká meziválečná próza - 1918 vznik ČSR - úředním jazykem čeština → vychází řada knih: rozmach prózy (romány), reportáže, vznikají nakladatelství: Topičovo, Ottovo, Vilímkovo, Melantrich, vycházejí časopisy a noviny (Lidové

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ PRÓZA 20-30léta 20.stol. /1918-1938/ V tomto období najdeme hodně různých proudů a zaměření v literatuře. Rozdělení proudů Demokratický proud (K.Čapek, K.Poláček, E.Bass) Společenská próza ( I.Olbracht, M.Pujmanová, M.Majerová, K.Nový. Rozvrstvení: levicově orientovaná literatura: (socialisticky orientovaná próza), tvořila hlavní vývojovou linii české prózy 20. a 30. let, odpor k válce, inspirace VŘSR, ruskými autory; představitelé (Olbracht, Majerová, Pujmanová, Kratochvíl ad.) demokratický proud: (demokraticky orientovaná próza), představitelé (Tilschová, Benešová, bratři Čapkové, Poláček ad. LIT - Literatura - Hlavní proudy a představitelé české prózy v letech 1945- 1968 LIT - Literatura - Hlavní směry české a světové poezie mezi světovými válkami LIT - Literatura - Hlavní trendy české poezie 1. pol. 20. sto

Hlavní proudy a osobnosti české meziválečné próz

Studijní materiál Meziválečná česká próza - literární období už se na Tebe teší v rubrice Literární období, Literatura. Nenech ho čekat dlouho :-) Název výukového materiálu: Česká meziválečná próza - přehled Popis využití: Výukový program s využitím notebooku, internetu Čas: 20 minut Česká meziválečná próza Rozmanitost české literatury meziválečného období - přehled Politická situace - 30. - 40. léta 20. století ÚKOL č. 1: Pokuste se charakterizovat. Česká meziválečná próza. Česká meziválečná próza - 1918 vznik ČSR - úředním jazykem čeština → vychází řada knih: rozmach prózy (romány), reportáže, vznikají nakladatelství: Topičovo, Ottovo, Vilímkovo, Melantrich, vycházejí časopisy a noviny (Lidové

Česká meziválečná próza - 1. pol. 20. st. Humoristicky orientovaná próza, zdůrazňuje princip demokracie a svobody lidu. Próza, která má velmi blízko k přírodě, zemi a historii. Autoři tíhnou k tradici, inspirují se barokem. Autory spojuje víra v Boha. Nice work - historická próza (J. Durych) Ve 20. letech převaha menších prozaických žánrů; próza lyrická, utopická a reportážní, ve 30. letech dominantní postavení prózy, zvl. románu společenského, psychologického a historického, zesílení epičnosti, tradiční žánr balady (baladická próza). Demokratické prou Dumy.cz - sdílejme společně. Anotace: Prezentace vytvořená v programu MS Powerpoint seznamuje žáky se základním přehledem podmínek, které utvářely českou společnost po skončení I. světové války a které napomohly vzniku nových směrů a proudů - česká próza meziválečného období se vyznačuje nebývalou pestrostí, obecně platí, že ve 20. letech se rozvíjí zejména menší prozaické žánry /povídky, reportáže apod./, ve 30. letech má. potom próza v literatuře dominantní postavení, vzniká řada románů i velké románové cykly - proudy: válečná tematik Témata tvorby: doznívání války, vznik republiky, oslava vzniku vlasti, sociální, obovy z fašismu (Česká próza 20. - 30. let - tendenční proud, Literatura referát

Česká meziválečná próza, LIT - Literatura - - unium

Česká meziválečná literatura. 1) Demokratický proud. Politicky aktivní, nachylují se k pragmatismu, píší do Lidových novin a Přítomnost Česká meziválečná literatura. 1) Demokratický proud. Politicky aktivní, nachylují se k pragmatismu, píší do Lidových novin a Přítomnosti * Karel Čapek

(1890 - 1938) - meziválečná próza, tzv. demokratický proud - BYL ovlivněn: např. J. Vernem a H. G (Karel Čapek, Literatura referát meziválečná česká próza, imaginativní proud, SŠ, Čj, literatura, 3. ročník, psychologická próza, levicově orientovaná próza: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály škol

Tendence v meziválečné próze - Český jazyk - Maturitní otázk

Opakujeme: Legionářská literatura, 1. světová válka ve světové literatuře Opakujeme: Meziválečná světová próza Opakujeme: Expresionismus, demokratický proud Opakujeme: Česká meziválečná próza. 4. ročník. Reakce na válku → rozbor Hlava XXII; Existencialismus → rozbor Cizinec; Rozhněvaní mladí muž Česká meziválečná literatura - důležitým mezníkem je konec 1.sv. války - vzniká samostatné Československo (první republika) → T.G.M. jako první prezident - roste vliv dělnického hnutí, založena Komunistická strana Československa - konec 20. let → světová hospodářská kriz

Hlavní směry české meziválečné prózy - diferenciace a

Meziválečná česká próza - literární období Rozbor-dila

Francouzská meziválečná próza. 1. POLOVINA 20. STOLETÍ. prozaická skupina. navazuje na tradice románu 19. století, kde hlavní představitelé byli Balzac, Zola. snaží se zachytit moderní dobu, zejména v oblasti psychologie postav. mnoho životopisných románů. proud existencionalismus v čele s Proustem 15. Česká próza 1. poloviny 20. století - hlavní proudy . a) Uveďte hlavní literární proudy. Charakterizujte je. Atmosféra doby. - obraz války - Jaromír John, Jaroslav Hašek legionářská literatura - jednotky v Rusku, které přeběhli na druhou stranu, válka jako historická událost, autoři - účastníci 1. světové války - Medek, Kopta, Langer, kratochví Česká meziválečná próza. PRAŽŠTÍ NĚMCI: FRANZ KAFKA -byl zjemnělý a podvědomě měl pocit, že nesplňuje otcovy představy - nechtěl být obchodníkem, ale kumštýřem = KONFLIKTY S OTCEM, DILEMA Dumy.cz - sdílejme společně. Příměstské tábory v Otevřeném mlýně. Příměstské tábory v Kačici zajistí smysluplný program o letních prázdninách. Pro děti z prvního stupně jsme připravili několik turnusů těchto táborů u nás v Otevřeném mlýně v Kačici

Česká meziválečná próz

Česká meziválečná próza, první světová válka ve světové a naší literatuře, nástup moderního umění, česká poezie ve 2. polovině 19. století, balada; Aditivní látky v potravinách; Poslání a význam psychologie, nástin vývoje psychologie, úvod do obecné psychologie a psychologie osobnosti - skripta 1/ ČeskÁ mezivÁleČnÁ prÓza Na počátku tohoto období se objevuje próza zobrazující události 1. světové války a legionářská literatura. Vedle této řady vznikají i další prozaická díla, která můžeme rozdělit následovně legionářská literatura, psychologická próza, imaginativní, demokratický proud, katolicky orientovaná, německy psaná v českých zemíc

Česká meziválečná próza - 1

  1. Study Česká meziválečná próza (směry) flashcards from Zuzana Matoušková's class online, or in Brainscape's iPhone or Android app. Learn faster with spaced repetition
  2. Meziválečná česká próza - demokratický proud - maturitní otázka. Maturitní otázka velmi povrchně seznamuje s demokratickým proudem české meziválečné prózy. Práce nejprve charakterizuje jednotlivé básnické proudy ve světě a vyjmenovává jejich představitele
  3. Česká literatura první poloviny 20. století. Období první světové války. Vznik Československa. Od 20. let vznik komunistické strany - proletářská poezie. Avantgarda - sdružení Devětsil (1920), původně program proletářských básníků. Poetismus - sborník Devětsil, časopis Pásmo, měsíčník ReD (Revue Devětsilu
  4. Meziválečná česká próza, LIT - Literatura - - unium . 16. Česká próza - demokratický proud - Maturitní otázk . Noetická trilogie (Hordubal, Povětroň, Obyčejný život) 5. Období 1935-38 - spjato s fašismem (reakce na totalitu) - jakákoliv ideologie,.

20) Česká meziválečná próza Publicistický styl 21) Druhá světová válka a její obraz ve světové a české litaratuře Odborný styl 22) Hlavní proudy ve světové litaratuře ve druhé polovině 20. století Umělecký styl 23) Světové drama 20. století Slohové postupy, slohové útvary 24) Česká poezie ve druhé poloviny 20.

Imaginativní próza - Vladislav Vančura · projevuje se tu vliv avantgardy, zvláště moderní poezie · využívá asociace (sdružování představ vyvolané na základě určité podobnosti), lyričnosti, obraznosti · imaginace souvisí s fantazií Vladislav Vančura · narodil se v Háji u Opavy · prozaik, dramatik, režisér, scénárista, původně lékař - vystudoval lékařskou. V průběhu celého 19. století procházela česká literatura bouřlivým vývojem. Ovšem až v 90. letech se podařilo mladým autorům, volně spojeným podpisem Manifestu české moderny (1895), vymanit uměleckou tvorbu z podřízenosti společenským funkcím a politice staročeské a mladočeské strany.Ostře se vymezili proti starším generacím (především lumírovcům), s. 2) Česká meziválečná psychologická próza. 3) Česká meziválečná sociálně kritická, ruralistická a katolická próza. 4) Demokratický proud v české meziválečné literatuře (Vančura, Poláček, Bass). 5) Karel Čapek. 6) Česká tvorba za okupace a odraz okupace v poválečné tvorbě Česká meziválečná próza. Práce charakterizuje jednotlivé proudy meziválečné české literatury, jejich východiska, odkud čerpaly inspiraci a představuje jednotlivé autory daných... Typ školy: SŠ. Kategorie: Literatur Světová próza a drama 1. poloviny 20. století 17. Česká meziválečná próza 18. Česká meziválečná poezie a divadlo 19. Obraz války ve světové literatuře 20. století 20. Obraz války v české literatuře 20. století 21. Směry a proudy světové literatury 2. poloviny 20. století 22. Česká próza 2. poloviny 20. století 23

Maturitní otázky - Český jazyk a literatura - 16

Česká meziválečná próza: Literatura: Maturitní otázky (88 KB) 13.2.06: Česká poválečná próza a poezie: Literatura: Maturitní otázky (139 KB) 13.2.06: Nejvýznamnější osobnosti české exilové a samizdatové exilové literatury 1968 - 1989: Nejvýznamnější literární proudy: Literatura. Žurnalistika a její vývoj v české literatuře. 43. Ústní lidová slovesnost a její vývoj v české literatuře, základní literární pojmy. 44. Česká meziválečná próza. 45. Exilová a samizdatová literatura po roce 1968. 46. Historická tématika v české lit. koncem 19 století 14. Meziválečná česká poezie proletářská poezie, poetismus, surrealismus, poezie domova - znaky, přehled autorů J. Wolker 1 15. Meziválečná česká próza demokratický proud, imaginativní literatura, levicově orientovaná literatura, psychologická literatura, ruralismus česká meziválečná PRÓZA Próza za okupace Psychologická próza Společenská próza Světová próza 1. poloviny 20. století česká proza meziválečná česká próza od roku 1969 do současnosti česká próza v letech 1945 - 1968 česká próza mezi dvěma válkama 13) česká historická próza 19. a 20. století Česká próza 70. česká meziválečná literatura. umělecké jazykové pojmy. 100. Jmenuj alespoň 3 proudy české meziválečné literatury a stručně je definuj. Legionářská literatura, demokratický proud, psychologická próza, imaginativní próza, próza levicových autorů, katolická próza.

DUMY.CZ Materiál Meziválečná česká próza - demokratický prou

Kontext - Česká meziválečná próza, demokratický proud, spolek Pátečníků, česká literatura 20. století. Lit. Žánr: humoristický román literární druh: epika Doba vydání: 1959 Místo děje: Maloměsto Doba děje: počátek 20. Století, po 1 světové válce, 1. republika Téma: svět očima dítěte (Petra Bajzy) na malém Ve 20. století se již neuvádějí umělecké směry, ale období, nebo druh literatury - třeba mezi 2. světovými válkami atd. Poslední je pakl současné literatura io tu jste nějak třídili. Nebo konext literatury po r. . 1970 - charaklteristika období, proč vznikala literatura oficiální, samizdatová, exilová . Představitelé atd Stránka o osmácích, jejich chovu atd. Různé články a fotogalerie -Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Colin Firth, Alan Rickman, Hilary Duf Česká meziválečná literatura - poznámky. Stručný pŕehled (autoři, hlavní díla, období): proletářská lit., poetismus, katoličtí autoři, autoři mimo hlavní proudy, demokratický proud, Osvobozené divadlo. za 2 banány Jak to funguje

Česká meziválečná próza, Ruralisté 18.12.2010 15:40 Česká meziválečná próza Ruralisté • ruralis = venkovský • autoři píšící o venkově, nejdůležitější je pro ně vztah k půdě, často mají selské kořeny • venkovský život je podle nich základem češství (příklad vhodný k napodobování) • jistá. TEST - starověká literatura. Národní obrození. Syntax. Slovní zásoba. Ruchovci a lumírovci. Nejstarší památky světové literatury. Česká meziválečná próza. Klasicismus a preromantismus. Ztracená generace. Baroko jako umělecký proud. Májovci + Neruda. Renesance v Čechách Test: Česká meziválečná literatura. Vydáno dne 15.04.2010 od Jana Skřivánková. Test zaměřený na českou meziválečnou literaturu. Připravte se s námi na test z této látky a zjistěte, jak jsou na tom Vaše znalosti Poetismus je česká obdoba avantgardy v letech 1925 - 193x. Znaky: Volná obrazotvornost. Hravost - umění pro všech 5 smyslů. Inspirace technickým pokrokem. Postupem času přechází poesie Devětsilu od lehkosti a hravosti k melancholii. Později se rozdělil na 3 proudy: avantgardisty, poesii času a ticha a poesii smrti a pochmurnost DEMOKRATICKÝ PROUD - autory spojuje práce v Lidových novinách Eduard BASS (1888 - 1946) - spisovatel, novinář, herec, autor kabaretních textů (Červená sedma) - vlastním jménem Eduard Schmidt - vystudoval reálku - od 1910 profesionální kabaretní uměle Česká meziválečná literatura - demokratický proud - Eduard Bass, Karel.

Video: Česká Meziválečná Próz

Česká próza 20. - 30. let - tendenční proud - Literatura ..

12. Česká meziválečná próza - demokratická, levicově orientovaná a psychologická próza . 13. Česká meziválečná próza ve filmu - porovnání vyjadřovacích prostředků filmu, divadla a . literatury . 14. 2. světová válka a její konec v americké, ruské, německé a české literatuře. 15. Sci-fi - fantasy - horo ČESKÁ LITERATURA DO ROKU 1945 Vznik Československa přivítali s nadšením všichni Češi, včetně spisovatelů, kteří tomuto tématu věnovali své časové texty, především básně a novinové články. V samostatném státě již literatura nemusela plnit mimoestetické funkce jako v době národního obrození Kritický realismus v české literatuře (próza a drama) Světová literatura na přelomu 19. a 20. století Česká lit. od přelomu 19. a 20. století do konce 1. sv. válk

Meziválečná literatura česká :: Zpravodaj učitelsk

7. NÁRODNÍ OBROZENÍ V ČECHÁCH . NO - hnutí českého národa za osamostatnění v oblasti kulturní, hospodářské a později i politické průběh → 70. léta 18. st. až pol. 19. st. → vrcholí revolucí 1848 - 1849; předpoklady vzniku: 1. osvícenský absolutismus - reformy Josefa II.- 1781 Patent o zrušení nevolnictví → umožňoval svobodné stěhování do měst. 1. 07/1. 5. 00/34. 0883 Rozvoj vzdělanosti III/2 1. 11. 2012 Mgr. Karla Bedrlíková Český jazyk a literatura Česká a svět. literatura I. pol. 20. stol. Podnikání (64 -41 -L/51), 2. ročník Česká meziválečná próza - přehled Výukový program s využitím notebooku, 20 minu (symbolismus, Česká moderna) Čech: Čapek Karel (meziválečná próza, humanismus, Lidové noviny) Čech: Dyk Viktor (generace buřičů, anarchismus) Čech: Havel Václav (absurdní drama, samizdat) Čech: Remarque E. M. (meziválečná próza) Němec: Reynek Bohuslav (expresionismus, spirituální poezie) Čec

Test: téma 1. sv. války, expresionismus, demokratický proud. Test: meziválečná próza II & české divadlo 1. pol. 20. st. Struktura ústní části MZ ČJL. Podklady k vypracování analýzy maturitní četby Úkol. Struktura ústní části MZ ČJL Soubor Česká próza 1. poloviny 20. století - legionářská literatura, demokratický proud, imaginativní próza, sociální a společenská próza, psychologická próza, katolická próza Hlavní proudy a osobnosti české meziválečné prózy . Po 1.sv.válce se v podmínách rozpadajícího se Rakouska-Uherska zrodil 28.10.1918 samostatný československý stát, v jehož čele byl T.G.Masaryk. Národ konečně dosáhl po více než 300 letech očekávané svobody a všudypřítomná euforie a optimismus dávaly naději, že.

Sešity online - Český jazyk - Česká meziválečná literatur

Demokratický proud v české meziválečné literatuře • autoři demokratického proudu byli tzv. pragmatisté º pragmatismus - filosofický směr 20. století v U.S.A. , kriteriem pravdy je užitečnost a skutečnost, zkušenost • všichni autoři přispívali do Lidových novin , kde se shromažďovala demokratická inteligence Helena Čapkov Česká meziválečná literatura. Vznik československé 1918 a lit. Kopírovala názorové proudy v nové republice. Levicový proud, někteří autoři byli aktivními členy KSČ. Ivan Olbrah, Vladislav Vančura, Karel Poláček, Marie Majerová, Marie Pumarová. Demokratický proud, hlásal myšlenky, které odpovídaly demokratickým. Světová meziválečná próza se dělí do 3 kategorií: 1. proud realistický - autoři dodržují klasické schéma románu - tzn. že děj se odehrává v klasické časové posloupnosti. 2. experimentální nebo moderní próza - není zde klasická dějová linie, experimentuje se s jazykem, prolíná se mnoho časových a významových. Česká meziválečná poezie Vlivem společenského vývoje v Československé republice, která vznikla po rozpadu rakousko-uherské monarchie 28. října 1918, vznikaly v české literatuře mnohé básnické proudy a skupiny. Fakta, která literaturu ovlivňovala: 1. neurovnané poválečné poměry, neřešení sociálních problémů, tzn.

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ PRÓZA. DEMOKRATICKÝ PROUD. - řadívá se do něj občas i Karel Čapek. Eduard Bass (1888 - 1946) Vlastním jménem Eduard Schmidt. Vystudoval reálku, pobýval v Německu a Švýcarsku, kde poznal kabarety světové úrovně, po mnoho let působil jako šéfredaktor Lidových novin, od roku 1910 se stal. Česká meziválečná próza Ruralisté • ruralis = venkovský • autoři píšící o venkově, nejdůležitější je pro ně vztah k půdě, často mají selské kořeny • venkovský život je podle nich základem češství (příklad vhodný k napodobování) • jistá podobnost s kritickým realismem - odlišuje se vztahem ke křesťanství, mystic Česká meziválečná próza - Maturitní otázka číslo 14. - Česká meziválečná próza - 1918 vznik ČSR - úředním jazykem čeština → vychází řada knih: rozmach prózy (romány), reportáže, vznikají nakladatelství: Topičovo, Ottovo, Vilímkovo, Melantrich, vycházejí časopisy a novi 13. Meziválečná poezie a próza Pracovní list 13B Ukázky a úkoly A Dnes je má těžká hodina. Chlapecké srdce mi zemřelo a sám v rakvi je vynáším, a zemřelým trpě, trpím i tím, které mi v prsou se roditi počíná. Dnes je má těžká hodina; jedno srdce jsem pohřbil a druhé ještě nemám... (J. Wolker) 1

Literatura 1918 - 1945 - meziválečná o Próza : d ělení na tzv. proudy oavantgardní proudy : expresionismus imaginativní proud (vliv poetismu) o Poezie : dělení oavantgardní poezie oklasikové české mezivále čné poezie (Seifert, Holan, Halas, Hora, Ho řejší) o katoli čtí básníci (Zahradní ček, Rotrekl Česká meziválečná próza. Literární proudy v období mezi světovými válkami: Odraz první světové války se zabývá válečnou tématikou první světové války. ( Jaroslav Hašek) Pražská německá literatura - Franz Kafka, Franz Werfel, Egon Ervin Kisc

Český realismus Přelom 19.a 20.století Moderní směry 20.století Česká moderna Meziválečná literatura ve světě Meziválečná literatura u nás 6.ročník vedl.věty-procvičování pravopis - poučky 7.ročník Slovníček pojm Česká literatura 1. pol. 20. stol. Česká meziválečná literatura - demokratický proud - Eduard Bass, Karel Poláček, Josef Čapek. Znaky - pragmatismus (filozofie - absolutní pravda je fikce, pravda je to, co se v praxi osvědčí). Karel Ččapek vydal seminární práci Pragmatismus. Znaky tvorby a dílo Karla Čapka Demokratický proud literatury v české próze : 14.5. Imaginativní česká próza : 14.6. Katolicky orientovaná linie prózy 15.2. Slovenská meziválečná literatura : 15.3. Literatura v době okupace. Česká meziválečná próza Česká próza 1914 - 1918. Shledáváme tři různé pohledy na válku - oficiální (podporuje morálku R-U vojáka), antimilitaristický (až přílišný subjektivismus), groteskní - Švejk. Jaroslav Hašek (1883 - 1923 Imaginativní meziválečná próza Imaginativní proud - literární směr založený na asociacích - (bílá-svatba, černá-smrt) Vladislav Vančura ( 1891-1942) *Háj u Opavy Kategorie: Literatura Typ práce: Zápisky z hodin Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Zápisky z hodin českého jazyka a literatury seznamují s autory a díly české meziválečné prózy, obrazem první světové války v naší a světové literatuře, moderními proudy na přelomu 19. a 20. století a vývojem české poezie ve 2. polovině 19. století