Home

Fázové rovnováhy dvousložkové soustavy

Fázové rovnováhy - dvousložkové soustavy tuhá látka-tuhá látka U dvousložkových soustav, kdy obě látky jsou za běžné teploty v tuhém stavu, se jejich popis v mnohém podobá soustavám, kdy jsou složky za běžné teploty kapalné. To se týká zejmén FÁZOVÉ ROVNOVÁHY DVOUSLOŽKOVÝCH SOUSTAV Dvousložkové soustavy mohou být (v souladu s Gibbsovým zákonem fází) až trivariantní. Fázové diagramy by tedy měly být prostorové. Často však používáme rovinné fázové diagramy, které představují řezy prostorovou plochou při konstantní hodnotě jedn Fázové rovnováhy - dvousložkové soustavy kapalina-kapalina A) Neomezeně mísitelné kapaliny Za situace, kdy se v dvousložkové soustavě vyskytuje jediná kapalná fáze (neomezená mísitelnost obou kapalin), pak podle Gibbsova fázového zákona pro max. počet stupňů volnosti takové soustavy vychází v = s+2-f = 2+2-1 = 3 (1) a tedy potřebujeme tři proměnné (teplotu, tlak a koncentraci jedné ze složek), abychom tuto soustavu plně popsali Fázové diagramy-skupenské přechody Jednosložková soustava: (Fázový diagram vody) Dvousložkové soustavy: (Neomezeně mísitelné kapaliny (pojem aktivity), omezeně mísitelné kapaliny) Fázové rovnováhy podmínky rovnováhy v heterogenních soustavách Fázové a skupenské rovnováhy jsou charakterizovány tím, že v soustavě se po dosažení kritických hodnot tlaku, teploty, objemu, případně látkového složení, se skokem změní skupenství Základní pojmy.

Fázové přeměny Separace •dvousložkové soustavy -kapalina - plyn (plyn rozpustný v kapalině, aniž dochází k chemické reakci) -v = s + 2 - f v = 2 (s = 2 f = 2) -volbou teploty a tlaku je určeno složení fází -Henryho zákon - při konstantní teplotě je rozpustnost plynu v kapalině úměrná tlak Fázové rovnováhy - třísložkov komplikovanější než tomu bylo v případě dvousložkové soustavy, kde by postačil trojrozměrný fázový diagram. Obdobně jako u dvousložkové soustavy je tedy třeba zvolit tentokrát ale dvě proměnné za konstantní, aby mohl být fázový diagram zobrazen ve. Fázové rovnováhy jsou takové rovnováhy, kde nedochází k chemické reakci (na rozdíl od chemické rovnováhy), ale pouze se mění množství a identita fází. Gibbsův zákon fází. Vyjadřuje vztah mezi počtem fází, složek a stupňů volnosti daného systému. v + f = s + 2. s - počet složek v systému; f - počet fází v systém Otázky a výpočty zaměřené na dvousložkové soustavy: kapalina - plyn, dvě neomezeně mísitelné kapaliny, dvě omezeně mísitelné kapaliny, dvě nemísitelné kapaliny, roztoky tuhých látek. Tento pracovní list využívají studenti v průběhu výuky. Plní zadané úkoly, které procvičují právě probírané učivo

Fázové rovnováhy - dvousložková soustava kapalina+kapalina

 1. Chová-li se k-složková směs v parní fázi jako ideální plyn av kapalné fázi tvoří ideální roztok, platí prokaždou složku soustavy. kde yije molární zlomek i-té složky v parní fázi, která senachází při tlaku pa teplotě T, v rovnováze s kapalnou fází, v níž molárnízlomek i-té složky je xi. Takto zapsaná podmínka pro rovnováhumezi kapalnou a parní.
 2. xi je celkové složení soustavy vyjádřené molárním zlomkem pro složku i, pj je molární podíl fáze j a j xi je molární zlomek složky i ve fázi j. Vícesložkové soustavy vytváří fázové rovnováhy rozmanitých typů řada z nich je z praktického hlediska velmi důležitých. 4.a
 3. systém ve stavu termodynamické rovnováhy jednoznačně specifikován2. Symbol k představuje počet složek (látek), z kterých lze systém realizovat přímo nebo pomocí chemické reakce. Symbolem f označujeme počet fází. Fází rozumíme homogenní část systému, jejíž vlastnosti se na fázovém rozhraní mění skokem

Fázové rovnováhy - třísložková soustav

 1. Gibbsovo fázové pravidlo; Jednosložková soustava a její termodynamický popis. Fázový diagram. Clapeyronova rovnice; Dvousložkové soustavy - roztoky. Raoultův zákon a jeho důsledky; Dvousložkové soustavy kapalina-kapalina a tuhá látka-tuhá látka; Třísložkové soustavy a jejich fázový diagram. Extrakce. Adsorpce; Základy koloidní chemie
 2. 2.3. Fázové rovnováhy (podmínka fázové rovnováhy; Gibbsův zákon fází; jednosložkové soustavy → Clapeyronova rovnice, Clausiova-Clapeyronova rov.; dvousložkové soustavy → Henryho zákon, Roultův zákon, koligativní vlastnosti roztok ů; třísložkové soustavy → Nernstův rozdělovací zákon) 2.4. Rovnováhy v mezifáz
 3. Fázové rovnováhy - třísložková soustava A) Fázový diagram třísložkové soustavy Za situace, kdy se v třínožkové soustavě vyskytuje jediná kapalná fáze, podle Gibbsova fázového zákona pro počet stupňů volnosti vycház Fázové rovnováhy jsou rovnováhy, které se ustavují mezi různými fázemi v heterogenních soustavách
 4. 2.3. Fázové rovnováhy Budeme se zabývat heterogenními soustavami obsahujícími jednu či více složek, které spolu chemicky nereagují. V takovém případě počet složek odpovídá počtu chemických individuí (látek), kterými je soustava tvořena
 5. jednosložková soustava, dvousložkové - dvoufázové. ${commentPrompt} Zatím nebyly přidány žádné komentáře. Buď první
 6. Na vodorovné ose fázového diagramu dvousložkové soustavy bývá obvykle složení. Protože žádné složky nemůže být méně než 0 % a více než 100 % (molární zlomek se pohybuje mezi hodnotami 0 a 1), mají fázové diagramy dvousložkových soustav tvar vaničky (Obr. 20-21 a následující)
 7. FÁZOVÉ ROVNOVÁHY Rovnováha v systému - soustava, fáze, počet fází, složky, stupně volnosti Gibbsův zákon fází Fázové diagramy - jednosložkové soustavy; dvousložkové soustavy - kapalina - pára Dělení kapalných směsí destilac

Fázové rovnováhy - Web o chemii, elektronice a programován

 1. Fázové rovnováhy. Gibssův zákon fází, typy soustav. jednosložkové rovnováhy, Clapeyronova a Clausiova-Clapeyronova rovnice. dvousložkové soustavy, Henryho zákon, omezeně mísitelné kapaliny. rozpustnost tuhých látek, soustava tuhá látka - rozpouštědlo, tavenin
 2. Složka - Chemicky čisté látky, z nichž se dá soustava fází složit, se nazývají složkami (komponentami) soustavy. Fáze - Určitá část systému s určitými mikroskopickými vlastnostmi. Ve vícesložkovém termodynamickém systému představují fáze jeho jednotlivé homogenní části. Rovnovážný stav - nastává v soustavě tehdy, když jsou časové změny stavových.
 3. Fázové rovnováhy jednosložkové soustavy. Další vztahy pro závislost tlaku nasycených par na teplotě (víceparametrové tenzní rovnice). Výparné teplo kapalin, jeho určení a použití. Fázové rovnováhy vícesložkových soustavách. Dvousložkové, třísložkové soustavy. Diagramy vícesložkových soustav
 4. Fázové rovnováhy - jednosložkové soustavy. Fázové rovnováhy - dvousložkové soustavy neomezeně mísitelných kapalin. Fázové rovnováhy - dvousložkové soustavy omezeně mísitelných a nemísitelných kapalin. Roztoky tuhých látek. Rovnováha mezi kapalnými a tuhými fázemi, třísložkové soustavy. Chemická kinetik

Princip Le Chaterier-Braunův. 8. Fázové rovnováhy. Gibbsův zákon fází, fáze, skupenství, složka, stupeň volnosti. Jednosložková soustava, fázový diagram, trojný bod. Rovnováha jednosložkové dvoufázové soustavy, Clapeyronova a Clausius-Clapeyronova rovnice. Rovnováha dvousložkové soustavy. 9 Rovnováha dvousložkové soustavy. 9. III. věta termodynamická. Nernstův tepelný teorém a jeho důsledky, Planckův postulát. 10. Chemická kinetika a její význam. 12. Fázové rovnováhy v jednosložkové dvoufázové soustavě - Clapeyronova a Clausius-Clapeyronova rovnice. Teplotní závislost molární výparné entalpie. 8. Fázové rovnováhy, fázový diagram jednosložkové soustavy ; Fyzikální chemie 2 Katedra fyzikální chemi ; Fázový diagram Eduportál Techmani ; 6.5. Fázové diagramy - Masaryk Universit ; Diagram - Wikipedi ; Fázové rovnováhy v systémech bionafta, řepkový olej ; Protokol_3_4.3.2019.pdf - Kateřina Páleníčkov Ch-Bi 2 . The module belongs among the basic subjects of the study program chenistry and chemical technology. In the frame of this module students obtain the knowledge from the field of phase equilibria of condensed systems, phase equilibria of gas-liquid and liquid -liquid systems, chemical equilibria and electrochemistry Chemický potenciál a podmínky fázové rovnováhy. Fázový zákon. Jednosložkové soustavy. 7. Dvousložkové soustavy. Destilace. Třísložkové soustavy, rozdělovací rovnováha. Adsorpce na povrchu pevných látek, kvalitativní a kvantitativní popis. 8. Chemická rovnováha. Gibbsova energie a podmínky chemické rovnováhy

Detail produktu: Fázové rovnováhy 2 - Databáze výstupů

Subject Physical chemistry is divided into two courses (MC260P01M and MC260P02M). The first course is aimed at the thermodynamics. It does not deal with structure of atoms and molecules, interaction of matter and radiation and state properties of substances Fázové rovnováhy - dvousložkové soustavy kapalina-kapalina A) Neomezeně mísitelné kapaliny Za situace, kdy se v dvousložkové soustavě vyskytuje jediná kapaln 4. FÁZOVÉ ROVNOVÁHY 4.1 Kritéria rovnováhy 4.2 Gibbsův fázový zákon 4.3 Jednosložkové soustavy 4.3.1 Termodynamický rozbor diagramu p-T . Clapeyronova rovnice 4.3.2 Fázový diagram p-T 4.3.2.1 Rovnováha pevná látka - kapalina (křivka TD) 4.3.2.2 Rovnováha pevná látka - pevná látka 4.3.2.3 Rovnováha kapalina-pára Fázové rovnováhy - fázové diagramy dvousložkových soustav • Gibbsův fázový zákon je pro dvousložkové soustavy ve tvaru: • Tj. mohou nastat 4 případy: • Soustava tvoří jednu fázi a má tři stupně volnosti (např. roztok v T, p oblasti existence jedné fáze) • V soustavě jsou v rovnováze dvě fáze, počet.

10.3 Rovnováha kapalina-pára směsí - vscht.c

Soustavy lineárních algebraických rovnic. Parametrické rovnice křivek a tečný Fázové rovnováhy v jedno- a dvousložkové soustavě (lapeyronova rovnice, fázové diagramy rovnováhy kapalina-kapalina ve třísložkové soustavě, pákové pravidlo). hemická rovnováha jednoduchých reakcí (rovnovážná konstanta. Modelování vícesložkové difúzní fázové transformace v pevných látkách (dvousložkové) systémy. Nový vícesložkový model, navržený v rámci řešení projektu GA AV ČR Modelování Pro kompletování soustavy potřebujeme vyjádřit složky rychlosti v p jako funkce c, zřejmě opět pomocí. Fázové rovnováhy v soustavách s intermetalickými fázemi . V této bakalářské práci se zaměřujeme na výpočet fázového diagramu soustavy Mn-Ta s využitím metody Calphad. Základní informací o termodynamice a fázovém chování soustavy Mn-Ta byla práce Kaufmana [1] V teto bakalařske praci se zaměřujeme na výpocet fazoveho diagramu soustavy Mn-Ta s využitim metody Calphad. Zakladni informaci o termodynamice a fazovem chovani soustavy Mn-Ta byla prace Kaufmana [1]. Avsak data Kaufmana [1] nejsou kompatibilni s daty SGTE [2] a jednotlive polynomy neodpovidaji Redlichovu-Kisterovu formalizmu pro ciste prvky Mn a Ta, a proto jsou v teto bakalařske praci. 7. Fázové rovnováhy 40 Základní pojmy, Gibbsův zákon fází 10 Dvousložkové soustavy 10 Dvě neomezeně mísitelné kapaliny 10 Třísložkové soustavy 10 8. Srážecí rovnováhy, praktické využití v analytické chemii 40 Srážecí rovnováhy 10 Součin rozpustnosti 1

Fázové rovnováhy dvousložkové soustavy kapalina-kapalina . NGL EFD NEZ . Ekologick e zemˇ edˇ elstv ı . Technick rádce Zemûdûlské pneumatiky . NGl V Brně dne: 24 . ngl Brno 18. října 2012 . Návrh trubkového zahřívače kapalina - kapalina (protiproudové uspořádání) Postup výpočtu Teorie kyselin a zásad (acidobazické rovnováhy, typy teorií, pH a jeho měření); 7. Roztoky a jejich fázové diagramy. Raoultův zákon. Ebulioskopie, kryoskopie a osmotický tlak. Komplexotvorné reakce a rovnováhy. 8. Dvousložkové soustavy. Soustavy kapalin s různým stupněm mísitelnosti a jejich dělení. Kondenzované soustavy Předmět Fázové rovnováhy (C6730) Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu C6730 - Fázové rovnováhy, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita (MU)

Fyzikální chemie 2 Katedra fyzikální chemi

 1. 1. Fázové rovnováhy vícesložkových soustav Nejstabilnějším stavem uzavřené soustavy nereagujících složek za konstantní teploty a tlaku je takový fázový stav, pro který je celková Gibbsova energie soustavy nejnižší. Rovnovážný stav soustavy je podmíněn termodynamickými vlastnostmi složek a fází soustavy
 2. termodynamické rovnováhy. Difuze umožňuje dělení směsí, uskutečňované nejčastěji jako fázovému rozhraní vyjádíme podle I. Fickova zákona např ř. pro složku A v dvousložkové jaké by se ustavily při fázové rovnováze s existující koncentrací ve druhé fázi. Jsou určeny rovnicem
 3. Fázové rovnováhy. Gibbsův zákon fází v = s - f + 2 spočet nezávislých složek f počet fází vpočet stupňů volnosti = počet intenzívních proměnných, které můžeme v heterogenním vícesložkovém systému libovolně měnit aniž bychom porušili charakter soustavy. Fázový diagram vody. Fázový diagram vody Jednosložková soustava s, l, g existenční.
 4. dvousložkové soustavy, Henryho zákon, omezeně mísitelné kapaliny. rozpustnost tuhých látek, soustava tuhá látka - rozpouštědlo, taveniny. Raoultův zákon a jeho využití, kryoskopie a ebulioskopie, osmotický tlak. povrchově aktivní látky, systém hydrofilně-lipofilní. Video: Roztoky, koncentrace roztoků, acidobazické děj
 5. Fázové rovnováhy vícesložkových soustavách. Dvousložkové, třísložkové soustavy. Diagramy vícesložkových soustav. Chemické rovnováhy: látkové bilance, reakční Gibbsova energie, výpočet rovnovážné konstanty z experimentálních a tabelovaných dat. Le Chatelierův princip Výparné teplo výpočet. Zalévací hmota pro.
 6. • ----- •(Jednosložkové fázové diagramy: •tlak - teplota) •Dvousložkové fázové diagramy •teplota - složení •tlak - složení • Dvousložkové soustavy. • Fázové diagramy kapalina-kapalina (izobarické) • Konoda (tie-line), isopleta • Pákové pravidlo (l´/l´´=m2/m1) • Navazující rovnováha kapalina.

Vzhledem k tomu, že řešení fázové rovnováhy respektuje zákon zachování hmoty (viz vztah (5.)), je možné vypočítat ze souřadnic polohy reprezentativního bodu celkového složení soustavy a reprezentativních bodů rovnovážného složení koexistujících fází rovnovážné fázové podíly fázové rovnováhy See: termodynamika chemická See also: fázové přechod Academia.edu is a platform for academics to share research papers Kategorie: Chemie Typ práce: Skripta, učební texty Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Práce je čtvrtou částí skript z obecné a fyzikální chemie pro laboranty od RNDr.Dagmar Zvonečkové. Podrobně rozebírá téma chemické termodynamiky. Kromě toho sleduje problematiku reakční rovnováhy, a to z hlediska fázových rovnováh, rovnováh na rozhraní fází.

Organizace a průběh. Státní závěrečné zkoušky (dále jen SZZ) bakalářského studijního programu Inženýrství a management se řídí aktuálně platným Studijním a zkušebním řádem VŠCHT Praha (část třetí, článek 14) a skládají se z obhajoby bakalářské práce a ústní části.. Při ústní části se prověřují vybrané znalosti oboru a student odpovídá na. 3.1 Fázové rozhraní kapalina-plyn. 6.4 Membránové rovnováhy. 6.4.1 Osmóza; 6.4.2 Měření osmotického tlaku (osmometrie) 6.4.3 Střední molární hmotnost polydisperzních systémů z osmotických měření 9.6 Soustavy s plynným disperzním prostředím (aerosoly

2 Popis tematických okruhů 1. Chemické a procesní inženýrství 1) Materiálové bilance - bilanční veličiny a principy bilancování, bilanční systém, bilanční období, proud, složka, akumulace, zdroj, fiktivní proudy. 2) Laminární a turbulentní proudění, Reynoldsovo kritérium, rovnice kontinuity. Bernoulliova rovnice Základy chemických technologií 8. Přednáška Extrakce Sušení Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemi

TERMODYNAMIKA - cuni

Kirchhofffovy zákony pro řešení stejnosměrných obvodů 46 rovnice, Clausiova-Clapeyronova rov.; dvousložkové soustavy → Henryho zákon, Roultův zákon, koligativní vlastnosti roztok ů; třísložkové soustavy → Nernstův rozdělovací zákon) 2.4 c/ základní zapojení jednostupňového NFZ, nastavení prac. bodu a zpětná vazba Komentáře . Transkript . ZÁKLADY CHEMICKÝCH TECHNOLOGI

Ze soustavy lineárních rovnic můžeme snadno zjistit, že nejnižší koeficient bude mít neznámá b, a proto stanovíme, že b = 1. Jelikož d = 2 b, poté má být d = 2. Ze vztahu 2 a = 3d spočítáme, že hodnota a = 3. Zbývající hodnotu c můžeme dopočítat třeba ze vztahu a = c, a tak c = 3

Materiál Fázové rovnováhy - Primát

2.2.3 Fázové přeměny. Podle počtu složek se soustavy dělí na jednosložkové, dvousložkové (binární), trojsložkové (ternární) a vícesložkové (polykomponetní). To platí za podmínek termodynamické rovnováhy, kdy je k dispozici dostatečný čas potřebný k proběhnutí příslušných dějů, především difúze.. Typickým příkladem fázového diagramu takového systému je diagram vody, znázorňující rovnováhy soustavy led - voda - pára(obr. Všechny tři fáze koexistují v trojném bodě, který je určen tlakem p = 610,6 Pa a teplotou T = 273,15 K. Tento systém je invariantní

Obecná chemie Pedagogická fakulta Masarykovy univerzit

Kategorie: Chemie Typ práce: Maturitní otázky Škola: Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava - Zábřeh Charakteristika: Práce obsahuje 26 podrobně a přehledně zpracovaných maturitních otázek z chemie shrnujících středoškolské učivo průmyslových škol chemických.. Výklad je doplněn řadou ilustrací. Chemická rovnováha a její závislost na vn ějších podmínkách. Teorie kyselin a zásad, pH. Reakce ve vodných roztocích, acidobazické rovnováhy. Fázové přechody, struktura tuhých látek. Disperzní soustavy, úvod do koloidní chemie. Sylabus 2/2 Průběh a zkouška Pr ůběžné testy na cvi čeních: 3 testy po 10 Roztoky - maturitní otázka z chemie Biologie-chemie . Učebnice a pracovní sešity. 2. stupeň ZŠ. Hravá chemie. Bonus na každých 15ks získáváte 1ks Hravá chemie 8 - učebnice křížové pravidlo: 1. roztok w1 w3 - w2 60 % 35 dílů w3 výsledný roztok 45 % 2.roztok w2 w1 - w3 10 % 15 dílů Poměr prvního a druhého roztoku při míšení je 35:15, což odpovídá poměru 7:3

Fyzikální chemie povrchů a koloidních soustav. Autor: Lidmila Bartovská, Marie Šišková Vydavateľstvo: VŠCHT Praha 2004 EAN: 807080579X Skripta Fyzikální chemie povrchů a koloidních soustav jsou rozdělena na dva tématické celky: fázová rozhraní a disperzní soustavy All Time Low's official lyric video for ''Melancholy Kaleidoscope from their new album Wake Up, Sunshine - available everywhere now via Fueled By Ramen. Str.. ÚVOD 6. 1 Základní veličiny a jednotky. 7. 1.1 Mezinárodní soustava jednotek SI. 7. 1.2 Hmotnost. 8. 1.2.1 Hmotnost, relativní hmotnost částice. 8. 1.2.2. : energie je v absolutním minimu; soustava nemá možnost ani snahu se samovolně dále měnit. Metastabilní stav M: energie je v lokálním minimu, je to stav podmíněné rovnováhy. Soustava se snaží přejít ze stavu M do stavu S přitom musí vynaložit velké množství energie na překonání bariéry. Nestabilní (nerovnovážný. Městské víceleté gymnázium Klobouky u Brna. Školní vzdělávací program. svět poznání. Motto: Poznání světa se podobá rozšiřující se kouli

Předměty - Univerzita Karlov

Základní pojmy, struktura sluneční soustavy 2. Slunce jako téměř typická hvězda v Galaxii 3. Okolí sluneční soustavy, fyzikální parametry hvězd. Nejčastější typ hvězd v Galaxii 4. Struktura Galaxie 5. Pohyb strukturních prvků v Galaxii, stabilita hvězdných soustav 6. Struktura pozorované části vesmíru, Hubbleův. Soustava kosterní. Soustava svalová. Tělní tekutiny. Krevní oběh. Srdce. Soustava dýchací. Soustava trávicí. Výživa. Soustava močová. Soustava pohlavní. Imunitní systém (obecný úvod). Imunitní systém (očkování, HIV infekce). Cíle předmětu a charakteristika získaných dovednost

Gibbsovo fázové pravidlo, též Gibbsův zákon fází, je základní rovnice určující vztahy mezi fázemi v rovnovážném stavu.Je pojmenováno podle profesora Josiaha Gibbse, který jej poprvé formuloval v roce 1875.Gibbs položil základy teorie rovnováhy heterogenních stavů. Známe počet fází f a počet složek chemicky homogenní látky s 1. Látkové soustavy, složení soustav, složení soustav 1 , složení soustav 1. Základní pojmy 1.1 Hmota 1.2 Látky 1.3 Pole 1.4 Soustava 1.5 Fáze a fázové přeměny 1.6 Stavové veličiny 1.7 Složka 2. Hmotnost a látkové množství 3. Složení látkových . Víc katalyzátor sice urychlí ustavení rovnováhy, neovlivňuje však hodnotu Kc, a tedy ani rovnovážné rozložení soustavy. Rovnováhy v roztocích elektrolytů (iontové rovnováhy) jsou to rovnováhy v soustavách, v nichž některé částice nesou elektrický náboj - řadí se sem rovnováhy protolytické, srážecí, redoxní 7. Reakční kinetika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 7.1. Klasifikace chemických.

Ing. Zuzana Petrusová (Sedláková), Ph.D. - katedra chemie ..

619-2001/03 - Fyzikální chemie (FCH

Video: Subjects - Univerzita Karlov