Home

Paradigmatický

Paradigmatický vztah je takový, který je a) nezávislý na větném kontextu, b) kde lze místo jedné lexikální jednotky použít jednotku jinou, c) kromě synonymických lexikálních jednotek se tyto ale v konkrétním textu navzájem vylučují. Tj. například barvy: červený svetr x oranžový svetr - libovolná záměna není možná Paradigmatický vývoj geografie 1) popisná regionální geografie 2) geografie jako prostorová věda 3) post-pozitivistické směry v geografii 2 revoluční období: 50. léta - nomotetické x idiografické zaměření · popis zvláštností a jedinečností územní diferenciac Paradigmatický vývoj vědy. Paradigma v Kuhnově pojetí úzce souvisí s termínem normální věda a s vývojem vědy jako takovým. Věda ve svých dějinách cyklicky střídá několik stádií: od přijetí paradigmatu přes fázi normální vědy k vědecké revoluci a nahrazení dosavadního paradigmatu novým Význam slova paradigmatický v Slovníku slovenského jazyka. Slovník skrátil hľadané slovo, pretože nenašiel presný výraz. paradigmaticky prísl.; Remišová po zásahu inšpekcie v NAKA hovorí o nátlaku. Vyprosujem si, že inšpekciu ovplyvňuje Smer, reaguje Kamenický

Lexikální vztahy. antonymie . synonymie . meronymie . hyponymie . taxonomie . Sémantická pole. Citováno z https://wikisofia.cz/w/index.php?title. Paradigmatický vztah tak lze vytvořit mezi syntagmatem, resp. mezi syntagmaticky spojenými jazykovými jednotkami a jinou jazykovou jednotkou při zachování stejné úrovně (Bachmannová et al. 2002, 473). V oblasti syntaxe se paradigma uplatňuje např. při porovnávání větných členů, mezi nimiž existuje určitá syntaktická. Paradigmatický model identifikuje: jev - příčinné podmínky - kontext a intervenující proměnné - strategie jednání - interakce - následky 3. Selektivní kódování (centrální kategorie) výběr centrální kategorie a vztažení ostatních konceptů k ní - analýza se poté vztahuje k centrální kategorii - všímá s P edagogika a paradigmatický obrat v metodologii a teorii 1 Radim Šíp Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra sociální pedagogiky Redakci zasláno 11. 8. 2015 / upravená verze obdržena 6. 11. 2015 / k uveřejnění přijato 6. 11. 2015 Abstrakt: Příspěvek popisuje paradigmatický obrat, který pozměňuje raně modern paradigmatický model (axiální kódování). 3. Rozpracování těchto kategorií do všeobecnějších analytických rámců, které jsou relevantní i mimo zkoumané prostředí(selektivníkódování)

Paradigma - Wikipedi

Příspěvek popisuje paradigmatický obrat, který pozměňuje raně moderní východiska vědy. Opouští objektivistický realismus a korespondenční teorii pravdy a poznání. V textu autor představuje pragmatistickou teorii poznání (Dewey) a závěry pozdní fenomenologie (Merleau-Ponty, Barbaras, Ricoeur), která znovu objevuje. němčina: ·paradigmatický, vzorový, příkladn kategoriemi, paradigmatický model (charakterizuje kontext kódování) Selektivní kódování - hledání centrální kategorie (systém sluneční soustavy) Navržení TEORIE (modelu) a její ověřování Pavel Doulík, Metodologie pedagogického výzkumu 1 paradigmatic definition: 1. relating to the way different words or language items can be chosen to play a particular part in. Learn more

Paradigma (z gréčtiny) môže znamenať: . všeobecne: vzor, model v jazykovede: vzor pre skloňovanie resp. časovanie (napríklad vzor mesto), teda súbor slov s rovnakým ohýbaním, pozri vzor (gramatika); súbor všetkých možných foriem jedného slova pri jeho skloňovaní resp. časovaní (napríklad slovo chlap má paradigmu s dvanástimi tvarmi), pozri paradigma. Abstrakt. Příspěvek popisuje paradigmatický obrat, který pozměňuje raně moderní východiska vědy. Opouští objektivistický realismus a korespondenční teorii pravdy a poznání. V textu autor představuje pragmatistickou teorii poznání (Dewey) a závěry pozdní fenomenologie (Merleau-Ponty, Barbaras, Ricoeur), která znovu. paradigmatický paradigmatisch. parádit se sich aufputzen, sich schmücken. parádivý putzsüchtig. parádně toll, großartig, glanzvoll. parádní Parade-, Glanz-parádnice die Zierpuppe. parádník der Modenarr, der Modegeck. paradontóza die Parodontose, die Paradentose. paradox das Parado Návrat na podrobnosti článku Paradigmatický dualismus ve výzkumu v multikulturní výchově Stáhnout Stáhnout PDF Paradigmatický dualismus ve výzkumu v.

Fedrová – Jedličková: Viditelné popisy

Paradigma je pojem, ktorý zaznamenal nasledujúci postupný vývoj: . praobraz zmyslami vnímateľných vecí ()rétorická metóda robenia záverov (Aristoteles)vzor alebo štandard podľa ktorého sa posudzuje skúsenosť (Wittgenstein)celok všetkých základných ponímaní týkajúcich sa predmetu záujmu a metódy, ktoré ovládajú nejakú disciplínu v danom čase (Thomas Samuel Kuhn Envigogika: Charles University E-journal for Environmental Education ISSN 1802-3061 2 Envigogika 2009/IV/2 Úvod Jana Dlouhá (2009a, b) v posledním čísle Envigogiky otevřela důležité tém Domů Revue HORUS Chaos & Nové paradigma [2002-2004] Paradigmatický kluzák. Revue HORUS; Chaos & Nové paradigma [2002-2004] Paradigmatický kluzák. Od.V. - 25/04/2010. 124 → První krok k surfování na vlnách chaotické bouře Rychlý překlad slova paradigmatický do němčiny, výslovnost, tvary a příklady užití. Německo-český slovník zdarma

paradigma - ABZ.cz: slovník cizích slo

paradigmatic 意味, 定義, paradigmatic は何か: 1. relating to the way different words or language items can be chosen to play a particular part in. もっと見 A paradigmatický vztah zahrnuje značky, které se mohou navzájem nahradit. Tato náhrada obvykle mění význam. V paradigmatických vztazích lze lexikální položku obvykle nahradit jinou ze stejné kategorie. Například podstatné jméno je nahrazeno podstatným jménem a sloveso slovesem. Pokud se znovu podíváme na ukázkové věty. Kontaktní informace. Lingea s.r.o. Vackova 9, 612 00 Brno Tel.: + 420 541 233 160 E-mail: info@lingea.c paradigmatický. syntaktická pravidla Vymezují množinu výrazů určitého jazyka, obvykle množinu jednoduchých výrazů a možnosti vytváření složitých výrazů z jednoduchých, přičemž se většinou uplatňuje rekurzivita (aplikace pravidla na výsledek předchozí aplikace téhož pravidla). syntax Konstituující struktura věty Paradigmatický x narativní způsob nahlížení světa a didaktického přístupu Modus paradigmatický je založen na analytické dedukci, faktech, vlastním bádání, vědeckých objevech, tedy na tom, co považujeme za skutečnost. Modus narativní je založen na intuici, příbězích, představách, fikci

Paradigma - Encyklopedie lingvistik

Paradigmatický prístup a jeho aplikácia v systéme náboženských presvedčení Miroslav Karaba Vplyv vedeckých teórií na náboženské myslenie je v ostatných sto-ročiach nepopierateľný. V osemnástom storočí viedla newtonovská me-chanika k mechanistickému pohľadu na svet a deistickému chápaniu Boha ako vesmírneho hodinára Nejužitečnější slovník češtiny na světě: skloňování, časování, významy, synonyma, ukázkové věty Paradigmatický je přídavné jméno založené na slovním paradigmatu, což znamená model, příklad nebo konceptuální konstrukci. To má více specifický význam v lingvistice takto: O vztahu mezi množstvím jazykových předmětů, které vytvářejí vzájemně se vylučující volby v konkrétních syntaktických rolích nebo.

Paradigmatický vzťah je relácia medzi jednotkami rovnakej sémantickej alebo syntaktickej triedy, zvanej paradigma, ktoré možno zameniť v danom kontexte.Paradigmatické vzťahy spolu so syntagmatickými vzťahmi tvoria štruktúru jazyka. Externé odkazy. FILIT - zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok Pedagogická knihovna J. A. Komenského Jeruzalémská 12, 110 00 Praha 1 tel. půjčovna: 221 966 411 tel. studovna: 221 966 41 Strana / Page: 134-153 Autor / Author: Šíp, R. Klíčová slova / Key words: alternativní pedagogika, Dewey, kontinuum cílů a prostředků, kontinuita zkušenosti, pragmatistická pedagogika, sociální kontrola alternative educational theory, Dewey, continuum of ends and means, continuum of experience, pragmatist pedagogy, social contro Přívrženci straussovského postupu oproti tomu považují paradigmatický model za dostatečně obecný na to, aby k omezení induktivity nedocházelo (Kelle, 2005). Naopak si cení toho, že jde o přístup, který je mnohem návodnější a konkrétnější než přístup Glaserův

Humanizační tendence ve společnosti odrážející paradigmatický posun k sociálnímu modelu postižení (Pfeiffer, 2005) však mají za následek, že postupně dochází ke zplnomocnění těchto jedinců jako aktivního subjektu sexuálních práv a Peyton (1981 podle Marcinkowski, 2005) vymezili pět základních oblastí proenvironmentálního, resp. odpovědného environmentálního chování: ekomanagement Funkcionální programování je deklarativní programovací paradigma, které chápe výpočet jako vyhodnocení matematických funkcí.Funkcionální programování má své kořeny v lambda-kalkulu, formálním systému vyvinutém v 30. letech k vyšetřování definicí funkcí, jejich aplikace a rekurze.Mnoho funkcionálních programovacích jazyků může být považováno za. Paradigmatický posun k teorie společného jednání umožní vysvětlit diversitu a změny v raně středověké společnosti a integrovat data ze střední Evropy do nového proudu globálního komparativního výzkumu předmoderních států. Klíčovou proměnnou pro pochopení těchto procesů je rozsah a charakter sociálně.

Autor v textu dokládá skutečnost, že Dewey nebyl v Českém prostředí řádně pochopen a tedy ani aplikován. To může vést k odmítnutí údajně Deweyho pedagogiky. Ve druhé části textu se autor věnuje epistemologické metarovině a kontinuu cílů a prostředků jako pozadí, které utváří pragmatistickou pedagogiku. V rámci tohoto pozadí se dotýká důležitého. Paradigmatický významový vztah binární protikladnosti významově souřadných jednotek (především lexémů). Součást šíře pojímaného vztahu kontrastnosti ( Lyons, 1977), k němuž je řazena též vícečlenná protikladnost (např. ↗kohyponymie).V rámci o. bývá vyčleňována ↗konverzivnost a především dva základní podtypy široce chápané antonymie (lexikální. Například: Toto je změna paradigmatu v politice Spojených států v jižní Asii (jedná se o paradigmatický posun v politice Spojených států v jižní Asii). Paradigma v lingvistice Pro Ferdinanda de Saussure jsou v jeho kurzu obecné lingvistiky (1916) všechny jazykové jednotky (fonologické, morfologické nebo sémantické. A magyar igék paradigmatikus rendszere Paradigmatic system of Hungarian verbs Paradigmatický systém maďarských slove

Paradigmatický model VOLBA ŠKOLY spokojenost rodičovské potřeby potřeby dítěte získávání informací, hodnocení, rozhodování finance, lokalita, rodič, diskurz . Postoje rodičů k možnosti volby školy • kvantitativní šetření - projekt Czech Longitudinal Study in Education (CLoSE Paradigmatický boj v psychologii. Srpen 3, 2021. Tradičně, oblast psychologie se stala spíše jako bojiště než kumulativní oblasti vědeckých poznatků. Útočníci této bitvy se během své relativně krátké historie lišili. A říkám příbuzný, protože psychologie byla vždycky, od počátku civilizací, i když zjevně. Volkswagen považuje toto vlajkové SUV jako paradigmatický posun. Ano, rok 2020 mění svět rychlých nadupaných aut. Otázkou zůstává, zda je to plusem anebo mínusem. Výkon. Pod kapotou se nachází přeplňovaný zážehový motor V6 s objemem 3,0 litrů, který produkuje 250 kW, což znamená až 340 koní. V zavazadlovém. Obsahově věrně odráží stav a paradigmatický vývoj etnologie a příbuzných oborů v České republice a v současnosti pokrývá spektrum disciplín od vlastivědně orientovaného národopisu, slovesné, hudební a taneční folkloristiky, etnomuzikologie, historické etnologie, historické antropologie, archeologie, lingvistiky až. Radim Šíp vystudoval Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity, dvojkombinaci český jazyk a základy společenských věd (abs. 1998). Na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity dosáhl titulu Ph.D. z oboru filozofie (abs. 2006). Výsledky jeho doktorské práce jsou dostupné v monografii: Richard Rorty: Pragmatismus mezi jazykem a zkušeností (2008) a Pragmatismus a.

paradigmatický - význam slova - Slovnik

 1. Paradigmatický přístup v sociologii: interpretativní paradigma, jeho původ, vývoj a směry v druhé polovině 20. století. Dětská práva - Úmluva o právech dítěte, zákon o sociálně právní ochraně dětí, rodiovská odpovědnost, náhradní rodinná výchova. 4. Socializace. Faktory ovlivňující proces socializace, fáze.
 2. Energetické změny a příští paradigmatický obraz světa. 11. 3. 2010. Neexistují náhrady za ropu, zemní plyn nebo uhlí v takovém množství, aby umožnily udržet ekonomický status quo i v budoucnosti, a není absolutně žádný důvod očekávat, že technologie přinese zázračné řešení
 3. Joseph Schwartz: Dějiny psychoanalýzy. Nesmírně spletitá historie psychoanalýzy, historie vášnivě soupeřících idejí, teorií i jednotlivých frakcí byla dlouhou dobu sužována otázkou, zda je psychoanalýza věda, umění či snad dokonce jakási verze literární kritiky
 4. paradigmatický vztah. Třídník Klasifikace KO Literature: 24. 126. Má vyjádření: Vyjádření Concepts and semantic relations in information science (2010) Číst dál Vyjádření Concepts and semantic relations in information science (2010
 5. Specifika činností asistenta pedagoga s žáky s poruchou autistického spektra Bc. Veronika Silná Diplomová práce 201
 6. 3 Poděkování Velmi děkuji paní prof. PhDr. RNDr. Heleně Haškovcové, CSc. za vedení diplomové práce, za její rady a připomínky při zpracování, za otevřenost a vstřícnost během konzultací

Go (často také označovaný jako Golang) je kompilovaný paradigmatický programovací jazyk, který byl vytvořený ve společnosti Google Inc. v roce 2007. Původními autory jsou Robert Griesemer, Rob Pike a Ken Thompson. Spadá do statických typovaných jazyků se syntaxí odvozenou z jazyka C. Vychází z jazyka Oberon. Souběžnost procesů přebírá z Newsqueaku se navíc, že vývoj školní matematiky má do určité role paradigmatický charakter, že právě v didaktice matematiky (v zahraničí podobně i v problematice rozvoje čte-nářské gramotnosti) se nejzřetelněji odrážejí mnohé problémy či dilemata školního vzdělávání. V dalším případě jde o text starý pětačtyřicet let

Multipor 140 — multipor malta vyztužená výztužnou tkaninou

Theatrum Mundi jako paradigmatický model jednoty v mnohosti : Vztahy literatury, divadla a filmu na konci století / Příspěvek přednesený na 1. ročníku Sympozia studentů divadlení vědy s tématem Divadlo konce století Paradigmatický vzťah je relácia medzi jednotkami rovnakej sémantickej alebo syntaktickej triedy, zvanej paradigma, ktoré možno zameniť v danom kontexte. Paradigmatické vzťahy spolu so syntagmatickými vzťahmi tvoria štruktúru jazyka C# je multi-paradigmatický programovací jazyk zahrnující objektově orientované a komponentově orientované disciplíny. LINQ (jazykově integrovaný dotaz) je komponenta, která přidává funkce nativního dotazování dat do programovacích jazyků. Toto školení vedené instruktorem, živé (na místě nebo na dálku), je zaměřeno na vývojáře webu, kteří chtějí dotazovat a. Wolfram Mathematica je programovací prostředí a multi-paradigmatický jazyk založený na symbolické matematice. Výhodou Mathematica je inteligentní automatizace, propojení symbolické a numerické metodologie, nebo rychlá workflow založená na spojení zpracování a vizualizace dat v jedné platformě

Časopis Český lid - předplatné | Periodik

paradigmatický plurál) a pozdější tvar plurálu ľudé a ľudie (supletivní plurál). Z formulace heslového záhlaví jakoby vyplývá, že tvar člověkové je jediný náležitý paradigmatický tvar plurálu od lexému člověk. Původní tvar pro plurál je však člověci; lexikální forma s Paradigmatický rad frazémy je zo začiatku variantné označenie pre paradigmatickú formu frazémy , novšie označenie konkrétnych realizácií frazeologizovaných konštrukcií. Napr. vo frazeologizovaných konštrukciách typov ako číta, tak číta, čo vymýšľa, to vymýšľa má povahu vlastnej frazémy sama ustálená konštrukcia, kým konkrétne jej realizácie tvoria. Nerad to přiznávám, ale překvapivý (paradigmatický) obrat, který jsem ve vztahu k TRIVIUM naznačil v recenzi na předchozí počin The Sin And the Sentence, byl jen prvním dějstvím nové kapitoly, kterou já a TRIVIUM píšeme. V dalších měsících po odevzdání recenze do nelítostné deadlinové mašinérie našeho metalového masokombinátu tahle deska neopustila můj. Obrázek č. 1: Paradigmatický model rozhodování o péči Zdroj: Šmídová, 2018 Z uvedeného znázornění můžeme vyjádřit, že nejdůležitějším faktorem v rozhodnutí o budoucí péči je vztah k seniorovi. Příčinnou podmínkou pro poskytnutí péče spa Když nepomůže cenzura, prostě to zakážeme. Jak se v Číně reguluje popkultura. Napsal/a Sinopsis 5. srpna 2020. Popkultura, ať už ta alternativní nebo ta mainstreamová, komerční, masová, vždy pro totalitní režimy představuje určitou hrozbu díky svému společenskému vlivu a subverzivnímu potenciálu. Pro čínský.

Paradigmatické vztahy - Wikisofi

 1. Autoři argumentují na mnoha případech a v různých úhlech pohledu, že tento paradigmatický posun snižuje efektivitu a schopnost politiky rozvoje venkova dosahovat cílů spojených s vyváženým územním rozvojem a územní soudržností
 2. pak zahrnují zbytek. Patří do nich ovšem i části některých složek hesla už uvedených, protože někde je syntagmatický aspekt stejně výrazný jako paradigmatický; případům, kdy je určitý aspekt sice přítomný, ale slabý, se v těchto úvahách pozornost většinou nevěnuje
 3. Paradigmatický (logicko-vědecký) modus je podle Brunera založen na dobře formulovaném spolehlivém argumentu, kterému předchází precizní analýza provedená podle uznávaných pravidel. K pravdě se lze v jeho rámci přiblížit prostřednictvím logického důkazu, empirickým objevem provedeným na základě promyšlené hypotézy
 4. Prídavné meno paradigmatický súvisí s termínom paradigma, ktorým sa označuje súbor slov s rovnakým skloňovaním alebo časovaním, čiže gramatický vzor, ako aj súbor foriem jedného slova pri jeho skloňovaní alebo časovaní (napr. slovo chlap má paradigmu s 12 tvarmi jednotného a množného čísla). Podrobne sa o danej.
 5. např. paradigmatický slovesný tvar. 4. Syntax: spojitelnost deverbativ se slovesy. 5. Stylistika: stylová vhodnost deverbativ (o tom píše např. M. Jelínek v článku o purismu v Kapitolách z dějin české jazykovědné bohemistiky). 3. Diachronní pohled (úvod) Snaha o zachycení vývoje, dynamiky
 6. paradigmatický přístup. V sociálně právním modelu sociální pracovník pomáhá klientovi přizpůsobit se společenským poměrům, v reformním paradigmatu se pokouší měnit situaci a v terapeutickém podporuje klienta v jeho osobním rozvoji

Syntagma versus paradigma - Encyklopedie lingvistik

V Listě Filemonovi čteme paradigmatický příběh: apoštol Pavel se ujal uprchlého otroka, pokřtil ho a vrací ho jeho křesťanskému pánovi s dodatkem: bude ti i nadále sloužit, ale pamatuj, že nyní je to tvůj bratr v Kristu V Sorcerers už je dobře patrný odklon od stylu natáčení hororů počátku šedesátých let k (řekli bychom spíše sedmdesátkovému stylu), podobný paradigmatický pocit ve vás vyvolají (jinak ovšem žánrově zcela odlišní) Stalo se v Southportu či Privilege. (26.05.2010 Jsou digitální přístupy předzvěstí zásadní proměny výzkumu v humanitních vědách, nebo pouhým nástrojem pro zefektivnění již existujících postupů postrádajícím paradigmatický potenciál? Číslo časopisu zahrnuje následující tematické okruhy: Projekty dílčí digitalizace s prezentací analytických výstup Bitcoin je paradigmatický příklad, byť jeden z milionů nyní vyrůstajících po celém světě. Kdo mapuje tyto revoluční pokroky a promýšlí, jak je posunout ještě dále jako prostředek k dosažení větší svobody v našich vlast-ních životech a tím pádem i ve společnosti jako celku? Liberty.me

Život v Česku bude od července fungovat hodně podobně jako před koronakrizí. Ekonomika se však musí vzpamatovat z mimořádně prudkého propadu, evroé vlády proto hledají cestu, jak hospodářství stimulovat miliardami eur. Hospodářská historička Antonie Doležalová, která působí na univerzitách v Praze a v britské Cambridgi, v této souvislosti varuje, že premiér. KVALITATIVNÍ ANALÝZA VÝSKYTU MOBBINGU VE ŠKOLE Z POHLEDU OBĚTI Snímek 15 PARADIGMATICKÝ MODEL NA ZÁKLADĚ SELEKTIVNÍHO KÓDOVÁNÍ Strategie zvládání šikany na pracovišti Důsledky mobbingu: 6. NÁVRHY NA ŘEŠENÍ, PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ Etické otázky: ČECH, T. Mobbing jako negativní fenomén v prostředí základních škol

Český lid. Description: Časopis založený již v roce 1891 představuje vědeckou platformu pro metodicky i tematicky různě orientované proudy etnologického studia. Obsahově věrně odráží stav a paradigmatický vývoj etnologie a příbuzných oborů v České republice a v současnosti pokrývá spektrum disciplín od. Paradigmatický je v tomto směru přístup navržený Sirem Grangerem v šedesátých letech minulého století [1], definující veličinu jako kauzální vůčí jiné, pokud unikátně přispívá k predikcí jejího budoucího stavu Tvrdit, že jde o pouhý paradigmatický posun, by bylo příliš skromné. Já (Ben) jsem tu už vylíčil, jak jsem se vyléčil z Lou Gehrigovy choroby poté, co jsem necelé tři měsíce používal léčebné kódy. Ten program na mě udělal tak velký dojem, že jsem o léčebných kódech a o tom, jak fungují, začal přednášet po.

 1. Tento paradigmatický posun je spjatý s revizí ekonomie růstu, se stále rostoucí potřebou vnímat jako relevantní ekologická témata, práva menšin, zvířat, přírody. Nečinnost je nepřirozená, nepříjemná a neuspokojující Častou námitkou vůči NZP je obava, zda lidé s vidinou zajištění existence neztratí motivaci.
 2. Význam slova drez v krátkom slovníku slovenského jazyka
 3. A onou podstatou je změna řeči (diskursu), paradigmatický zlom, zapříčiněný magnetickým polem, jehož póly jsou Richard Wagner a Friedrich Nietzsche, měnící hudební, literární i výtvarný jazyk, a změna smyslu pro sebe a člověka (logu)
 4. A pattern, a way of doing something, especially (now often derogatory) a pattern of thought, a system of beliefs, a conceptual framework. Synonyms: model, worldview Thomas Kuhn's landmark The Structure of Scientific Revolutions got people talking about paradigm shifts, to the point the word itself now suggests an incomplete or biased perspective.
 5. hodnocení. Teoretický (paradigmatický) rámec pro volbu výzkumného přístupu. 2. Kvalitativní výzkum jako cesta k porozumění studovaným problémům i populaci. Analytický indukþní model. Základní typy kvalitativního výzkumu. Etické aspekty kvalitativního výzkumu. 3. Návrh kvalitativního výzkumu (výzkumný projekt)
 6. I. Je sociální práce paradigmatický obor? Zabýváme li se otázkou sociální podmíněnosti sociální práce, otevírá se také prostor pro úvahy o její paradigmatičnosti.2 1) Ženy s vyšším počtem dětí se v případě otěhotnění musely potratu podrobit povinně. 2) V tomto textu používám termín paradigma v Kuhnově.
Závod o afriku - dělení afriky, dobývání afriky nebo závodPPT - HINDUISMUS PowerPoint Presentation - ID:3788703

5.7 paradigmatickÝ model vztahu ýlovĚka ke svĚtu.. 105 6 zÁjem o dÍlo j. a. komenskÉho mezi studenty..... 106. 6.1 vÝsledky dotazovÁnÍ. Paradigmatický vzťah je relácia medzi jednotkami rovnakej sémantickej alebo syntaktickej triedy, zvanej paradigma, ktoré možno zameniť v danom kontexte.Paradigmatické vzťahy spolu so syntagmatickými vzťahmi tvoria štruktúru jazyk Tyto vztahy jsou pak rozděleny do dvou oblastí, označovaných jako paradigmatický a syntagmatický vztah. První z nich, paradigmatický významový vztah, vzniká mezi slovy, která lze ve větě dosadit na totéţ místo, ale v konkrétním kontextu se navzájem vylučují. Nemohou tedy platit zároveň

Metody sběru a zpracování dat v kvalitativním výzkum

spotřeby a životního prostředí, resp. udržitelného rozvoje na základní paradigmatický rozpor. Zvyšující se spotřeba, která je hrozbou pro životní prostředí, je z ekonomického hlediska považována za příznivou. Vyvstává tak klíčová otázka, ja Technooptimisté Srnicek a Williams nevynalézají budoucnost, ale staré pasti. Pandemie nám ukázala, že moc technologických gigantů se bude v krizích jen zvyšovat. Dnešní čtení technooptimistické levicové utopie Vynalézání budoucnosti je poznamenáno tím, že byla napsána v předkoronavirové době. Jakub Vaníček 14.04.21 5.7 paradigmatickÝ model vztahu ýlovĚka ke svĚtu.. 102 6 zÁjem o dÍlo j. a. komenskÉho mezi studenty.. 103 6.1 vÝsledky dotazovÁnÍ. Fenomén pomáhání aneb Proč lidé pomáhají je bakalářská práce, která se snaží objasnit pohnutky, které vedou lidské jedince k tomu, že pomáhají. Celá práce se člení na dvě části. Teoretická část prezentuje pohled na osobnost pomáhajícího, hledá její typické rysy a vlastnosti, které by při pomáhání neměly. Každá lekce obsahuje nejprve paradigmatický výklad, po kterém následuje bohatá série metodicky diferencovaných cvičení zaměřených na praktický komunikativní nácvik gramatiky. Ve třetí části lekcí jsou odkazy k relevantním seznamům lexikálních jednotek uvedených na konci tohoto učebního textu

Pedagogika a paradigmatický obrat v metodologii a teorii

Proto druhý paradigmatický stav potvrzuje, že přímý přenos z netopýrů na člověka spustil výskyt SARS-CoV a že civety sloužily jako sekundární hostitel a rezervoár pro pokračující infekci. A ještě jeden úžasný závěr: Data z vytvořených chimérických virů podobných SARS ukázala, že kvazi-druhové fondy. Nebudem však ani tajiť, že som si úžasné besnenie (výstižnejší by asi bol český termín řádění) filmárskeho kolektívu v snahe vytvoriť z väčšej časti a-realistický, paradigmatický, umelecky vydarený a vo viacerých smeroch odvážny film počas celej poldruhahodiny s radosťou užíval, súc obsahovo a filozoficky.

paradigmatisch - Wikislovní

Ukazuje, proč by měla být pravidla závazná a člověk by se jimi měl řídit. Domníváme se současně, že do tohoto bodu je možné včlenit také jisté etické zásady či paradigmatický pohled, který bude u konkrétního jedince modelovat jeho chování. 2. Drž se stejných standardů chování, jaké používáš v reálném. M-teorie a teorie strun, které vzešly z druhé superstrunové revoluce, v současnosti representuje dominantní paradigmatický pohled na moderní fyziku. Je to jediný známý pohled, který obsahuje kvantovou mechaniku, gravitaci a ostatní interakce - matematický jazyk, ve kterém lze všechny paradoxy kvantové mechaniky a gravitace.

PARADIGMATIC meaning in the Cambridge English Dictionar

paradigma (język baskijski): ·↑ Hasło paradigma w: Euskaltzaindia: Hiztegi Batua, 2016. (zobacz wersję.PDF)··↑ 1,0 1,1 Hasło paradigma w: Krátky slovník. Swift je programovacím jazykem od společnosti Apple, který je určený pro vývoj na platformách MacOS a iOS. Je multi-paradigmatický, kompilovaný a open source. Byl zamýšlen jako alternativa k jazyku Objective-C, na rozdíl od kterého neměl dovolit tolik chyb programátora. Dokáže spolupracovat s existujícími frameworky Cocoa Touch a Cocoa paradigma paradigmatický Okolie parabola 2 parabolický 1 parabolický 2 paráda paradajka paradajkový paradentóza, paradontóza parádička paradigma paradigmatický parádiť sa parádivý parádne parádnica parádnik parádny paradox paradoxnosť paradoxný parafa parafín parafovaný parafovať parafráz doc. Ing. arch. Miloš Florián, Ph.D., Ing. arch. Lukáš Kurilla, Ph.D. Ústav. 15123 Ústav stavitelství I. Anotace. This paper presents Architectural software Tool for Structural Analysis (ATSA) which is designed as a software bridge between architectural and structural software programmes Diskurz o migraci Romů na příkladu internetových diskusí JIŘÍ HOMOLÁČ* Ústav českého jazyka a teorie komunikace, Filozofická fakulta UK, Prah

Paradigma - Wikipédi

Které teorie tvoří paradigmatický rámec edukačních věd podle autorů Burella a Morgana? - vychází ze čtyř paradigmat, které autoři považovali za základní, a to v oblasti sociálních věd vztahujících se k edukační praxi - paradigma subjektivismu - reprezentované filozofií nominalismu a voluntarismu. jeho paradigmatický význam. Touto podmínkou bylo patrně právě odhléd-nutí od singulárních obsahů jednotlivých děl, jež umožnilo číst je z hlediska šíře pojatých kultur vědění jako symptom hlubokých kulturněhistorických proměn celé dobové systematiky vědění. Lenka Řezníkov