Home

Enchondrální osifikace

Osifikace - WikiSkript

Osifikace probíhá v osifikačních centrech z povrchu (perichondrální osifikace) nebo v centru chrupavky (enchondrální osifikace), kde je chrupavka činností buněk chondroklastů odbourávána. Činností osteoblastů se vytváří kostní tkáň, osteoblasty se pak mění v osteocyty, buňky kostní Osifikace kostí. Kosti se vyvíjejí z vazivového nebo chrupavčitého modelu procesem, který nazýváme osifikace. Osifikace se účastní především dva typy buněk: osteoblasty a osteoklasty. Osteoblasty produkují mezibuněčnou hmotu - vláknitou (kolagenní vlákna) i amorfní (proteoglykany) To způsobuje poruchu enchondrální osifikace, která má vliv na růst kostí do délky (především v jejich horní části). Rizikové faktory. Mezi rizikové faktory pro vznik achondroplazie patří především vyšší věk otce dítěte, přičemž za rizikovou věkovou skupinu jsou v tomto případě považováni muži starší než. Porucha enchondrální osifikace se může objevit také u koní podvyživených, především při nedostatku bílkovin v krmné dávce; 20 % kostní tkáně totiž tvoří bílkoviny. Nadbytek bílkovin sice neurychluje růst kostí, nedostatek bílkovin ho však zpomaluje. Pokud se ale zvýší množství bílkovin v krmné dávce bohaté na.

Osifikace - Wikipedi

H001: Chondrogenní osifikac

Vlastní osifikace Kostnatěním chrupavky. Při tzv. enchondrální osifikaci, která je typická pro většinu lidských kostí, nejprve dochází ke vzniku (hyalinního) chrupavčitého modelu budoucí kosti z původní mezenchymální tkáně v lamelární kosti růstových plotének a epifyzální osifikace femuru obou pohlaví s jejich věkem, délkou těla, aktivitou gonád či s přirozenými hladinami významných pohlavně specifických steroidů (estradiolu a testosteronu). Z výsledků jednoznačně vyplývá, že P. picta má ukončený růst a osifikace epifýzy nemá na SSD vliv

Jezdectvi.cz - O čem jsme také psali: osteochondroz

Tomuto mechanizmu se říká enchondrální osifikace, kostem takto vzniklým se říká kosti chondrogenní. Kostní tkáň vzniká přímo ve vazivu, tedy bez nějakého předchozího modelu - osifikací desmogenní. Kosti takto vzniklé se nazývají kosti desmogenní nachází pletivová kost a enchondrální osifikace. Tyto změny nesouvisejí s věkem, vztah ke koronární nemoci není znám. Demonstrujeme makroskopické a mikroskopické nálezy excidované stenotické aortální chlopně u 48leté pacientky, bývalé kuřačky, s koncentrací LDL-cholesterolu 3,05 mmol/l perichondrální osifikace 2. hypertrofie chondrocytů v centru základu, kalcifikace chrupavčité matrix v okolí -enchondrální osifikace 3. chondrocyty obklopené matrix odumírají, tvoří se lakuny do kterých vrůstají cévy 4. podél cév migrují mesenchymové buňky budoucí dřeně enchondrální osifikace. Ta má za následek typický fenotyp a celou škálu komplikací, které toto onemocnění provází (Horton, 2007; Unger et al., 2017). Toto onemocnění je známé po tisíce let a z medicínského hlediska je onemocnění poměrně dobře prozkoumané. Přesto je dosavadní možnost péče o pacienty s achondroplázi Lékaři Bradymu s konečnou platností diagnostikovali diastrofický dwarfismus, což je dědičná porucha enchondrální osifikace, tedy porucha přeměny uvnitř chrupavky na kost. Člověk s tímto postižením se vyznačuje trpasličím vzrůstem s krátkými končetinami, trupem a výškou v dospělosti 80-140 cm. Dochází k deformaci.

Patologie kostí - KulanWik

Osifikac

  1. Osifikace chondrogenní Veľa kostí vzniká ako súčasť hlbokého skeletu a najskôr sú chrupavčité. Chondrogénnou osifikáciou sú až druhotne nahradené kosťou v procese zvanom chondrogenná osifikácia. Inými slovami, chondrogénna osifikácia nahrádza pôvodný chrupavčitý model kosti, ktorý je vlastnou tvorbou zničený. Priebe
  2. Osifikace kostí •kost přímo z mesenchymu = desmogenní osifikace •mesenchymový základ -chrupavčitý model kosti (hyalinní chrupavka) - kostní tkáň = chondrogenní osifikace
  3. Enchondrální osifikace HE 1. rostoucí hyalinní chrupavka 2. vrstav proliferující chrupavky 3. hypertrofická zvápenatělá 4. linie eroze 5. pronikající kapiláry s mezenchymem rozrušující zvápenatělou hypertrofickou chrupavk
  4. enchondrální osifikace růstové chrupavky.1-3 Postižena může být nejen růstová chrupavka artiku-lo-epifyzeálního komplexu, ale také chrupavka růsto-vých plotének, tedy fýzy či apofýzy.1,2 Léze OC se vyskytují typicky na predilekčních místech skeletu, mohou být mnohočetné, často bilaterálně symetric-ké lokalizace
  5. Jejich hormony mají vedle svého specifického úkolu i účinek na růst organizmu ovlivněním enchondrální osifikace. Snížená funkce gonad (hypogonadizmus) se před pubertou projeví jako eunuchoizmus - vysoký vzrůst jedince, mohutné čelistní kosti, zpomalený vývoj dentice, perzistence dočasných zubů
  6. -> porucha enchondrální osifikace-> hlavně ploténka distální ulny Vznik radius curvus-> 4-6 měsíců věku-> oboustranné valgózní deformity hrudních končetin s kraniálním lukovitým vyklenutím radiu Osteochondrosis dissecans-> zesílení kloubní chrupavky -> uvolnění -> zánět a bolestivost kloub
  7. Osifikace kostí, růst a vývoj kostí-kost vzniká 2 způsoby: na základě vaziva -desmogenní osifikace (endesmální) charakter. pro kosti ploché. z chrupavky - chondrogenní osifikace (enchondrální-perichondrální - osifikace z povrchu-enchondrální - z centra kost

Porucha enchondrální osifikace se projevuje zánikem provizorního zvápenatění a silným zduřením osifikační zóny. Porucha endostální a periostální osifikace má za následek tvorbu osteoidních lemů a rachitických osteofytů s následnými deformitami kostí 60. S epifýzodiafyzární ploténka (enchondrální osifikace) 61. S desmogenní osifikace. Nervová tkáň 62. S mícha (H&E) - neurony, centrální gliové buňky 63. E synapse 64. S spinální ganglion - neurony, periferní gliové buňky 65. S periferní nerv - myelinizované axony 66. E myelinizovaný a nemyelinizovaný axon 67. E. 7. Ontogeneze kosti a kostní tkáně: Vývoj skeletu v prenatálním období; základní typy osifikace (enchondrální, endesmální); kombinace endesmálního a enchondrálního původu u různých kostí lebky; primární a sekundárn krevním zásobením epifyzeálníkosti a následným narušením enchondrální osifikace a formace subchondrálníkosti Opakovaný mechanický stres způsobuje změknutí, nekrózu a následně kolaps abnormální chrupavky U většiny psů zůstává část postižené chrupavky ve svém subchondrální Osifikace začíná v bodě, označovaném jako osifikační centrum, které se formuje v místě vstupu cév. Podle toho, kde se nová kost tvoří, rozlišujeme osifikaci perichondrální - od povrchu chrupavky směrem do jejího středu, a osifikaci enchondrální - začíná uvnitř hmoty chrupavky

Osifikace kostí - Fakulta tělesné výchov

Osifikace. Osifikace, též kostnatění, je přeměna chrupavky či vaziva na kost. Probíhá při vývoji kostí i při hojení zlomeniny. Většina lidských kostí se vyvíjí a následně osifikuje na podkladě chrupavky (tzv. enchondrálně), menší část (např. klíční kost a část lebky) na podkladě vaziva (intramembranózně). U. Jde o multifaktoriální onemocnění, mezi jehož hlavní rizikové faktory patří dědičnost, rychlý růst, mikrotrauma a případně některé nutriční faktory. Osteochondróza je hereditární, vývojovou ortopedickou vadou, při které vzniká u rostoucích jedinců na predilekčních místech porucha enchondrální osifikace

Perthesova choroba * containment princip * Atlanta ortéza * Salterova pánevní osteotomie * varizační osteotomie Summary Chládek, P., Trč, T. Perthes' disease Perthes' disease is a serious illness of the hip joint in childhood, which may indeed heal itself (self-healing), however, without the correct therapy, mostly at the price of the occurrance of early arthrosis of the hip joint M.Haglund-Sever - porucha enchondrální osifikace dorzální apofýzy kalkaneu. Projevuje se bolestí dorzoplantární oblasti paty zejména v období první růstové akcelerace. Nepravidelnost osifikace na rentgenogramu je pro tuto apofýzu typická, proto jako onemocnění klasifikujeme pouze nálezy s rozvinutým klinickým obrazem - jde o poruchu proliferace buněk epifyzární ploténky (enchondrální osifikace) při neporušené dezmogenní a periostální osifikaci - proto jde o dispropocionální trpaslictví - krátké končetiny, normální hlava.. Tyto změny jsou příčinou opoždění tzv.enchondrální osifikace (způsob vývoje kloubních ploch kosti a její růstové zóny). Když je vysoký příjem vápníku spojený s relativně nižší resorbcí z kosti (vlivem účinku hormonů), objevují se u mladého, rostoucího jedince závažné patologické kosterní změny

Morbus Scheuermann – WikiSkripta

Osifikace Osifikace - WikiSkript . Osifikace dlouhých kostí [upravit | editovat zdroj] osifikace perichondrální (uprostřed délky kosti) v perichondriu se diferencují osteoblasty, které vyprodukují kostěný plášť (obklápí tělo budoucí kosti) osifikace enchondrální − uvnitř chrupavky (předtím proběhnou v chrupavce změn Enchondrální osifikace HE 1. rostoucí hyalinní chrupavka 2. vrstav proliferující chrupavky 3. hypertrofická zvápenatělá 4. linie eroze 5. pronikající kapiláry s mezenchymem rozrušující zvápenatělou hypertrofickou chrupavku . Intramembránozní osifikace HE 1. kostní trámec 2. mezenchym 3. osteoblasty na povrchu kostních. a zahájení enchondrální osifikace. V noze, jako první z kostí, osifikuje calcaneus a talus, ostatní kosti osifikují v 7. měsíci nebo později. Chrupavčité můstky, které se občas vyskytují mezi talem a kalkaneem či mezi 3. metatarzem a os cuneiforme lateral

Achondroplazie: příčiny, příznaky a léčba - Zdraví

Pokud je ještě zatížena nepatřičným pohybem, může dojít k narušení enchondrální osifikace, traumatům chrupavek, růstových zón a vzniku osteochondroz, dysbalanci růstu kostí a abnormalitám utváření kostry ných štěňat německých dog k poruchám enchondrální osifikace, přímý průkaz souvislosti se vznikem OC ovšem chybí.21 Jedna z recentních teorií uvádí mikrotrauma postihující nutriční cévy artikulární chrupavky (cartilage canal vessels CCV) na úrovni osteochondrálního přecho-du Osifikace desmogenní (intramembranózní) a chondrogenní (enchondrální a perichondrální) - příklady kostí s daným typem osifikace, zóny růstové chrupavky. Ossein, osteoblasty, osteocyty, osteoklasty, Howshipovy lakuny, osteoprogenitorové buňky S 9 desmogenní osifikace. S 8 epifýzodiafyzární ploténka (enchondrální osifikace) 7 Nervová tkáň. S 81 mícha (H&E) - neurony, centrální gliové buňky. E neuron. S 82 mícha (TM) - neurony, Nisslova tygroidní substance. S 80 mozeček - velikost neuronů, výběžky Purkyňových buněk. S 79 kůra mozku (impregnace. Enchondrální osifikace • dlouhé a krátké kosti - chrupavčitý model • první fáze - destrukce chondocytů • druhá fáze - do lakun osteoprogen. bb. • vrůstají z periostu • začnou produkovat kostní matrix kost nevzniká přeměnou, ale náhradou chrupavky; Cévní, vazivo, chrupavka, kost, krev, svaly

Osteochondróza :: Kůň mluví, stačí mu nasloucha

Patologie pohybového systému I. Kosti Choroby kostí 1) metabolické kostní choroby - osteoporóza - osteomalacie a rachitis - fibrózní osteodystrofie - Pagetova choroba 2) fraktury 3) záněty - hnisavá osteomyelitida - tbc osteomyelitida 4) nádory - primární - sekundární (metastázy) Osteoporóza absolutní úbytek kostní hmoty (numerická atrofie) Etiologie menopauza. Patologie pohybového systému I. Kosti Obrovskobuněčný kostní nádor (osteoklastom) věk: maximum výskytu ve třetí dekádě, častěji ženy lokalizace: epifýzy dlouhých kostí makroskopicky: hnědý, ložiska krvácení a jizvení mikroskopicky: obrovské mnohojaderné buňky připomínající osteoklasty na pozadí tvořeném jednojadernými stromálními buňkami (vlastní. Většina kostí vzniká enchondrální osifikací. Výjimkou jsou některé kosti lebky, hrudní koš a sezamoidní kosti vyvíjející se intramembranózně. V procesu osifikace se uplatňují osteoblasty a osteoklasty. U obou typů osifikace nastává nejprve osifikace primární, rodí se tak nezralá vláknitá (primární) kost Chondrogenní osifikace (Homo) P 526, 527, 528 - 6.7 - 3, 6.7 - 4, 6.7 -5 (Podélný řez metafýzou a diafýzou kostního základu, HE nebo HEŠ) A. Enchondrální osifikace diafýzy - je proces postupné přeměny chrupavčité diafýzy v trámečky kostní tkáně a místo utváření příští dřeňové dutiny

PPT - Patologie pohybového systému I

Osifikace kostí, růst a vývoj kostí-kost vzniká 2 způsoby: 1. na základě vaziva -desmogenní osifikace (endesmální) charakter. pro kosti ploché 2. z chrupavky - chondrogenní osifikace (enchondrální-perichondrální - osifikace z povrchu-enchondrální - z centra kost enchondrální osifikace, kde je nedostatečné ukládání vápenatých solí do novotvořené tkáně (osteoidní tkáň) [1]. Floridní rachitida, kvetoucí křivice, je zjevně postupující nebo roz-vinutá křivice, vyznačující se u kojence měkkým záhlavím, pocením enchondrální osifikace žádný typ osifikace desmogenní osifikace 6. V průběhu tohoto procesu je osteoid tvořen osteoblasty. žádný typ osifikace desmogenní osifikace enchondrální osifikace 7.Fibrilární složka hyalinní chrupavky: obsahuje hlavně kolagen I. Osteochondróza je patologický proces postihující kloubní a růstové chrupavky (porucha enchondrální osifikace). Výsledkem je porušení nutrice kloubní chrupavky, přerušení souvislosti se subchondrální kostí a přítomnost uvolněné chrupavčité klapky nebo volné chrupavky v kloubu

4. Osteochondróza (degenerace kloubní chrupavky) hrbolu kosti pažní (Osteochondrosis dessicans - OCD) Příčinou osteochondrózy je porucha enchondrální osifikace chrupavky (= proměna chrupavky v kostní tkáň), která vede k zbytnění chrupavky a lokalizované, aseptické subchondrální (= hranice kost-chrupavka) a chondrální nekróze (tzn. odumírání tkáně) 1. Vznik kosti z chrupavky - enchondrální osifikace. 2. Intramembránová osifikace - ploché kosti (embryonální vývoj). 3. Apoziční tvorba - periostální rozšiřování kosti během modelace a remodelace

Etiopatogenezi kostních dysplazií nejlépe pochopíme, pokud se blíže podíváme na růstovou ploténku a na její roli v růstu skeletu - proces enchondrální osifikace. V růstové ploténce rozlišujeme rezervní (klidovou, germinální ) vrstvu, dále proliferující vrstvu charakteristickou sloupci dělících se buněk a vrstvu. vývoje kostí ve smyslu poruchy enchondrální osifikace. Výsledkem je typické zkrácení dlou-hých kostí, jejich deformity, zkrácení a defor-mity žeber, které vedou sekundárně k rozvoji plicní hypoplazie, deformace obratlů a lbi. Mutace FGFR3 genu vzniká de novo, nicmén Achondroplazie - genetické onemocnění, pro které je typická poruch přeměny chrupavky v kost (enchondrální osifikace) v oblasti růstové chrupavky. Výsledkem jsou krátké končetiny, ale normálně velká hlava (kosti hlavy osifikují zčásti desmogenně). Mluvíme o disproporciálním trpaslictví

Růst lézí tohoto typu probíhá na podkladě enchondrální osifikace. Celková velikost je 1 - 20 cm. (časté u fotbalistů) tzv. Subungvální exostóza - má základní strukturu velmi podobnou, ale nedosahuje větších rozměrů, vyskytuje se nejčastěji v nehtové oblasti distálních metatarzů po předchozím traumatu Zhruba v 90 % případů vzniká novou mutací v gametě fenotypově normálního rodiče. Výskyt se uvádí 1,3 až 1,5 na 100 000 živě narozených dětí (6, 12, 15). U achondroplazie je utlumena enchondrální osifikace, která je příčinou zpomalení růstu kosti do délky a vede k obrazu disproporcionálního nanismu

(osifikace) osifikace desmogenní - tvorba kostní. tkán. ě. p. ř. ímo z vaziva. osifikace chondrogenní - probíhá. v chrupavkovém modelu kosti, který je destruován a nahrazován kostní tkání. -perichondrální (povrchová. z perichondria)-enchondrální (uvnit. ř. v chrupavce Alterace enchondrální osifikace interference s tvorbou kostní metafýzy Působení těl. hmotnosti. na epifýzu, metafýzu, diafýzu infrakce, nekrózy osteocytů, fibroplazie, vláknitá kost Sekvence resorpce a tvorby kosti patolog.stav : tvorba, resorpce Rychlá novotvorba kostí = vláknitá kost. callus, neoplasma, osteofyt mechanismem je osifikace chondrogenní, tedy vznik kosti z chrupavčité tkáně. Typy osifikace různých kostí jsou znázorněny na obrázku č. 01.(1) Obr. č. 01 - Schéma typů osifikace (Čihák, 2001) Legenda: modře - enchondrální kosti zeleně - endesmální kosti šedě - kostní základy ze žaberních oblouk Enchondrální osifikace, člověk (10751 - Krejčí): Enchondrální osifikace, člověk, HE 40x (10751) Enchondrální osifikace, člověk (10765 - Krejčí): Enchondrální osifikace, člověk, HE 20x (10765) Enchondrom (12371 - Hušek): Enchondrom, HE 40x (12371) Eosinofilní esofagitis (12374 - Pavlovský): Eosinofilní esofagitis, HE 40x.

Růstová ploténka je chrupavčitá zóna odpovědná za růst kostí do délky.Chrupavka roste,její buňky a tkanivo jsou postupně nahrazovány kostní tkání-tomuto procesu se říká enchondrální osifikace,jeho hladký a bezvadný průběh je nezbytně nutný pro korektní a rovný růst dlouhých kostí končetin a pro zdravý vývoj. že enchondrální osifikace byla inhibována a na těchto místech došlo ke ztrát výšky ě obratlového těla a k perforaci do koncových plotének s výsledným zastavením růstu přední části obratlů a tedy vyvolání přední blokace obratlů (Ali et al., 2000). Také byla prozkoumána otázka genetického přenosu a studie naznačuj Komplex autozomálně recesivně dědičné poruchy enchondrální osifikace. V klinickém obraze dominuje plochý a krátký hrudník s horizontálně uloženými žebry, vedoucí postnatálně k asfyxii a exitu. Končetiny jsou krátké, do obrazu patří hypertelorismus, exoftalmus a vkleslý kořen nosu

Achondroplázie - porucha růstu kostí - příznaky, příčiny a

Kosti vznikají osifikací buď přímo ve vazivu (osifikace desmogenní), nebo nepřímo v chrupavce (osifikace endesmální). Endesmální osifikací vznikají např. kosti lebeční klenby, většina kostí obličejových a střední část klavikuly (Doubková a Linc, 2006). Při osifikaci enchondrální s Osteochondróza je porucha enchondrální osifikace a v loketním kloubu psů k ní dochází poměrně často. Tento stav se vyskytuje i u jiných klubů psa, ale pokud postihuje loketní kloub, je součástí dysplazie lokte nebo nerovnoměrnosti klubních ploch všech tří kostí, tvořících tento kloub

Preparáty z histologie - LF1

Enchondrální osifikace Osifikace dlouhé kosti Epifyzární chrupavka Hojení kosti (zlomeniny) Vápník v kosti Spojení kostí. Enchondrální osifikace (HE) Enchondrální osifikace (HE) 1. rostoucí hyalinní chrupavka 2. vrstav proliferující chrupavky 3. hypertrofická zvápenatělá 4. linie eroze 5. pronikající kapiláry s mezenchymem rozrušující zvápenatělou hypertrofickou chrupavku Intramembránozní osifikace (HE) Intramembránozní osifikace (HE Anatomie obratlovců popisuje stavbu těla a jednotlivé orgánové soustavy v těle obratlovců (Vertebrata). Obratlovci jsou různorodou, druhově rozmanitou skupinou, přesto ale mají společné, apomorfní znaky, které jsou jim společné a které je odlišují od ostatních živočichů. Tělo všech obratlovců je rozčleněno na hlavu, trup a pravý oca Na přechodu mezi chrupavkou a kostí probíhá enchondrální osifikace s proliferujícími chondrocyty. Obrovskobuněčný kostní nádor - osteoklastom Potenciálně maligní nádor v 95 % se chová benigně, často recidivuje. Vyskytuje se v epifýzách dlouhých kostí. Je osteolytický Periostální osifikace je zahájena na laterální straně ve 13. - 14. týdnu a enchondrální osifikace zaþíná v 15. - 16. postovulaþním týdnu. V 7. měsíci a později osifikuje talus a další tarsální kosti. Od 9. embryonálního týdne osifikují metatarsy a lánky prstů

Vzniká buďto osifikací přímo z vaziva - ze škáry nebo osifikací přes chrupavku (enchondrálně). Není pravda, že chrupavka je předstupněm kosti, někdy se schopnost enchondrální osifikace ztrácí (paryby, chrupavčití). 28.Chorda a její utváření ve fylogenezi strunatců a obratlovců Enchondrální osifikace. Probíhá v nitru diafýzy, chrupavka se začne kalcifikovat = chondrocyty se zvětšují a v ECM se ukládají soli Ca2+. Do zvápenatělé chrupavky vnikají z periostu pupence cév - chondroklasty - velké mnohojaderné buňky,. 8. cvičení Hustá pojiva Pojiva oporná 1 . Hustá pojiva • vznik z mezenchymu • v místech, kde je potřeba odolávat tahu / tlaku • převaha vláknité mezibuněčné hmoty • Kolagenní fibrily • drobné fibrocyty • bez volných buněk a amorfní MH • Neuspořádané • spodní vrstva škáry, obaly orgánů, ligamentur

Podle dalšího názoru na etiologii by tato vada neměla být výsledkem poruchy fúze dvou primárních osifikačních center v desmální fázi osifikace, ale spíše výsledkem atrézie cév ve stadiu resorpce původní desmální kostní hmoty během fáze enchondrální osifikace (17) Definice obratlovce Podle jakých znaků můžeme odlišit obratlovce od jiných živočichů Jaké jsou evoluční inovace obratlovců oproti prevertebrátní úrovni B170P47 Srovnávací anatomie obratlovců 1 Definice obratlovce Kostní tkáň somity - mesoderm, neurální lišta - ektoderm Osifikace enchondrální (sklerotom, neurální.

S 9 desmogenní osifikace. S 8 epifýzodiafyzární ploténka (enchondrální osifikace) 7 Nervová tkáň. S 81 mícha (H&E) - neurony, centrální gliové buňky. E neuro ; Vazivo, chrupavka a kost - stavba, vývoj, regenerace. Tkáň pojivová II - hyalinní a elastická chrupavka. Kostni tkáň a její histogeneze (osifikace) Kosterní soustava 2007 Funkce kostry podpora těla ochrana těla - skořápky měkkýšů. členovců, lebka savců, žebra a hrudní koš chránící plíce, srdce a další orgány pohyb Typy kostry hydrostatická kostra vnější kostra (exoskelet) vnitřní kostra (endoskelet) Hydrostatická kostra většina žahavců, ploštěnek, nematod a annelid ploštěnky opírají svaly proti. 71 mální část zcela redukovala. Kromě uvedených zm Enchondrální osifikace probíhá v chrupavčité tkáni, vyskytuje se u dlouhých kostí. 272. Jak je umožněn růst dlouhých kostí? Mezi diafýzou a epifýzou je tzv. epifyzární destička tvořená chrupavkou. Růst do délky nastává tak, že do této destičky se ukládá novotvořená kost a tato z ní roste do délky. Šířka. Elektronický výukový materiál pro studentky a studenty VFU Brno. Kontakt pro zaslání PDF ke stažení: Equine.Ortho@gmail.co

Preparáty z obecné histologie ~ http://medicina

discipline: Medical Chemistry and Biochemistry | keywords: | published on: 10.5.2014 . Modul OZPP - Praktikum č. 1 (zoom) discipline: Pathology and Forensic Medicine.

Video: 402. 404. 405. Metabolické osteopatie - Máme rádi intern