Home

Práva občana obce

Práva občana obce. Práva občanů krajů. Občanem obce je fyzická osoba, která je státním občanem České republiky a je v obci hlášena k trvalému pobytu. Stejně tak může tato oprávnění vykonávat i fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je cizím státním občanem a je v obci hlášena k trvalému pobytu (pokud to. Vztah práva občana obce požadovat projednání určité záležitosti v samostatné působnosti radou nebo za zastupitelstvem obce a práva podávat orgánům obce návrhy, podněty a připomínky. Ustanovení § 16 odst. 2 zakládá občanovi obce, který dosáhl věku 18 let,. Občanem obce je fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, a je v obci hlášena k trvalému pobytu. Občan obce, který dosáhl věku 18 let, má právo. 1) volit a být volen do zastupitelstva obce, 2) hlasovat v místním referendu, 3) vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem svá. Práva občana obce. Občan obce, který dosáhl věku 18 let, má právo: volit a být volen do zastupitelstva obce za podmínek stanovených zvláštním zákonem, hlasovat v místním referendu za podmínek stanovených zvláštním zákonem, vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k.

Kapitola šestá shrnuje možnosti občana obce, které má k uplatnění svých práv jako jsou podněty k zahájení řízení z moci úřední, stížnosti či podněty veřejnému ochránci práv. Kapitola sedmá se věnuje vybraným problémům z místní správy Práva občana obce podle nového zákona o obcích Novela zákona o obcích č. 128/2000 Sb. přináší jako jednu z mnoha změn také výčet práv občana obce, který se v dosavadní právní úpravě nevyskytoval. Výčet práv, která náleží občanu obce nalezneme v § 16 odst. 2 tohoto zákona Obec a občan obce - práva a povinnosti - část II. Aktualizace:. : Vydáno: 27.12.2005, 10:46. Samostatná působnost obce zahrnuje záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů obce, pokud nejsou zákonem svěřeny krajům nebo pokud nejde o přenesenou působnost orgánů obce nebo o působnost, která je zvláštním zákonem.

Práva občanů obcí a krajů Frank Bol

Práva občana obce zakotvená zejména v ustanovení § 16 zákona o obcích lze považovat za součást zákonného provedení ústavní zásady vyjádřené v čl. 21 odst. 1 Listiny, zaručující právo každého občana podílet se na správě věcí veřejných přímo nebo volbou svých zástupců Terminologie. Občanská práva se týkají vztahů občana a státu nebo jiné veřejnoprávní korporace a nejsou přímo vztažena k termínu občanské právo (soukromé právo, jus civile) jako právní disciplíny vedle práva trestního, obchodního a podobně.V tomto rozlišení patří občanská práva do oblasti veřejného práva, neboť vymezují práva občanů vůči.

Práva občana a fungování obce Jediný online kurz o právech občana obce a účastníka správních řízení vytvořený ve spolupráci s českou univerzitou a právnickou organizací. Pro každého. Zdarma. Začni kurz zdarma Získáš certifikát. Pokud úspěšně dokončíš kurz, získáš certifikát garantovaný univerzitou.. V užším slova smyslu představuje pojem občan naši přináležitost k určité pospolitosti či společenství. Jako občané jsme členy určité obce, společenství, státu, což znamená, že občanem může být člověk pouze v rámci určitého ústavního zřízení, které vymezuje práva a povinnosti spojená s občanstvím Domovské právo bylo upraveno zákonem č. 105/1863 ř.z., o domovském právu, který byl účinný do roku 1949. Podstata institutu domovského práva spočívala v nerušeném právu občana zdržovat se ve své domovské obci. Důležitou součástí domovského práva byla rovněž povinnost obce postarat se o svého občana, pokud zchudl. Připomínané rysy postavení občana obce a obce jako samosprávného společenství svých občanů si zachovává i naše současná obecní samospráva a její právní úprava. Obce jsou v souladu s čl. 99 Ústavy základními územními samosprávnými celky, přičemž podle čl. 100 Ústavy jsou obce dál

Jedálny lístok | Mestská časť Bratislava-Rača

Práva občana obce, zakotvená v zákoně o obcích, a to zejména v ustanoveních § 16, lze tedy považovat za součást zákonného provedení ústavní zásady vyjádřené v čl. 21 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, že občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých. Práva občanů obce - Patrik TUKA . Patrik TUKA Diplomová práce Práva občanů obce Rights of citizens of municipality. Anotace:. Jakým způsobem kontrolovat hospodaření obce, jak se účastnit správních řízení a jak rozpoznat případnou korupci a střet zájmů? Pak je tu pro Vás jedinečná nabídka nového internetového kurzu Práva občana a fungování obce pro širokou veřejnost, který můžete absolvovat zdarma § 16 [Občan obce a jeho práva] § 17 [Rozšíření práv občana obce na některé cizí státní občany] Díl 3 Území obce a jeho změny (§ 18-26a) Díl 4 Názvy obcí, jejich částí, ulic a veřejných prostranství, číslování budov, znak a vlajka obcí (§ 27-34a).

Právo občana vyjádřit stanovisko k projednávané věci na zasedání zastupitelstva obce je dáno přímo zákonem. Jednací řád sice může stanovit bližší podrobnosti jeho uplatnění, avšak nemůže právo občana vyloučit nebo omezit To, aby zastupitelstvo podání této žaloby projednalo, můžete jako občan iniciovat. Využít k tomu můžete svá výše uvedená práva občana obce, např. právo navrhnout bod jednání zastupitelstva. Pokud sesbíráte podpisy 0,5 % občanů za tímto účelem, zastupitelstvo váš návrh bude muset projednat

Aktuální problémy při aplikaci § 16 zákona o obcích

 1. Klíčová slova: zasedání zastupitelstva obce, práva občana obce, vyjádření stanoviska k projednávané věci, jednací řád Datum zpracování: 2. ledna 2008 (aktualizace 1. ledna 2014) Dotaz: Za jakých podmínek může občan obce realizovat své právo vyjádřit na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednací
 2. Právo občana vystoupit na zasedání zastupitelstva. Smím jako občan obce vystoupit na zasedání zastupitelstva obce, pokud ano, který předpis toto oprávnění upravuje? Mohu být v tomto právu omezován? Jednání zastupitelstva obce je podle § 93 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), veřejné
 3. Poradna pro obce obsahuje 324 dotazů s odpověďmi na dotaz: práva občana obce
 4. a uznání žalobního práva každého občana obce, jejichž oporu spatřuje v Ústavě a Listině. Jedná se o principy zakotvené například již v Preambuli Ústavy, která uvádí, že základem státu jsou občané, dále pak rozvíjí samotná Ústava, že lid je zdrojem veškeré státní moci, která slouží všem občanům
 5. Právo občana obce vystoupit na zasedání zastupitelstva. Nejsem občankou obce, ale přesto jsem chtěla vystoupit ke konkrétnímu bodu, který byl projednáván na zasedání zastupitelstva. Zastupitelé vedli nejprve rozpravu, zda mohu na zasedání vystoupit. Nakonec jednomyslně odsouhlasili mé vystoupení
 6. Název: Práva občanů obce: Další názvy: Rights of citizens of municipality: Autoři: Tuka, Patrik: Vedoucí práce/školitel: Malast Jan, JUDr. et PhDr. Ph.D.

Obec a občan obce - práva a povinnosti - část I

Poradna pro obce obsahuje 420 dotazů s odpověďmi na dotaz: Právo občana na informac Práva občana obce. Občan obce starší 18 let má právo 1) volit a být volen do zastupitelstva obce, 2) hlasovat v místním referendu, 3) vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem, 4) vyjadřovat se k návrhu rozpočtu obce a k závěrečnému účtu obce za. Title: Práva občanů obce: Other Titles: Rights of citizens of municipality: Authors: Tuka, Patrik: Advisor: Malast Jan, JUDr. et PhDr. Ph.D. Referee: Podhrázký.

Video: Práva občana - Kondra

Práva občanů obce - obcan-lomnice

 1. · podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty; orgány obce je vyřizují bezodkladně, nejdéle však do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů . Každý (bez ohledu na to, zda se jedná o občana obce či nikoliv) má právo
 2. Práva občanů obce Jedním ze základních znaků demokracie a právního státu je vláda lidu. Proto také právní systém v ČR předpokládá max. zapojení občanů , resp. jejich aktivní podílení se na správě věcí veřejných (ať už přímo nebo prostřednictvím svých zvolených zástupců)
 3. Společně se spolkem Nugis Finem jsme vytvořili webový kurz Práva občana a fungování obce určený pro veřejnost. Kurz je zdarma k dispozici na vzdělávací platformě nostis.org.Jeho cílem je předat zájemcům o komunální politiku a studentům znalosti o tom, jakými pravidly se řídí fungování obce a jaké možnosti má k dispozici občan, který chce od obce získat.
Nabídka prodeje nemovitostí | Olešnice na Moravě

(1) Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce obec zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na. Právo účasti na jednání obecních orgánů (zastupitelstva obce, rady obce, výborů a komisí obce). Právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva stanoviska k projednávaným věcem. Svolat místní referendum. KONTROLA ČINNOSTI OBCE, MOŽNOSTI OBČANA OBCE K OCHRANĚ PRÁV . Podávání podnětů, stížností, účast v řízeních

Dotaz: Jaký je vztah práva občana obce požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou nebo zastupitelstvem obce (§ 16 odst. 2 písm. f/ zákona o obcích) a práva podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty (§ 16 odst. 2 písm. g/ zákona o obcích) podpora@edukop.cz; Hlavní stránka; Databáze; Blog. Články; Medailonky; Men Ačkoliv Listina formuluje převážně pouze práva, aniž by vždy dostatečně zřetelně vyjádřila, komu z konstatování práv vyplývají povinnosti a omezení nutná k ochraně těchto práv a svobod, obvykle se za povinnou osobu považuje především stát a jeho orgány, případně i další orgány veřejné moci, například orgánů nižších územních samospráv

Práva občana obce podle nového zákona o obcích epravo

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Kateřina Charvátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV) Kontrola činnosti obce. 6. Možnosti občana obce k ochraně práv. 7. Uplatnění práv občana obce ve vybraných oblastech místní správy. 8. Orgány obce z pohledu občana obce . Publikace Práva občanů obce bude Ministerstvem vnitra distribuována na krajské úřady a jejich prostřednictvím jednotlivým obcím Pokud jde o právo občana k přístupu k usnesení rady obce, §16, odst. 2, písm.e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (dále jen OZř), stanoví, že občan obce, který dosáhl věku 18 let, má právo nahlížet do usnesení rady obce. Pokud jde o právo občana na přístup k zápisu z jednání rady obce, toto právo je OZř přiznáno pouze členům zastupitelstva obce.

Obec a občan obce - práva a povinnosti - část II

Na druhou stranu, pokud má zvýhodnění občana obce přesáhnout rámec zákona o obcích, je třeba postupovat vždy naprosto obezřetně a vyvažovat vzájemná práva. Listina základních práv a svobod (čl. 3) totiž i ve vazbě na čl. 1 Listiny stanoví obecný zákaz diskriminace Nedostatky při naplňování práv občana podílet se na správě věcí veřejných jsou porušením ustanovení zákona o obcích, konkrétně § 16 odst. 2. Základní formy porušení tohoto ustanovení zákona se projevují jako: omezení práva občana vyjadřovat se na zasedání zastupitelstva obce k projednávaným věcem (buď. @ Jaké jsou vaše práva občana podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích? Občané obce § 16 (1) Občanem obce je fyzická osoba, která a) je státním občanem České republiky, a b) je v obci hlášena k trvalému pobytu. (2) Občan obce, který dosáhl věku 18 let, má právo a) volit a být volen do zastupitelstva obce za podmínek stanovených zvláštním zákonem e) zákona o obcích. Protože zákon o obcích opravňuje občana obce do uvedených dokumentů nahlížet a pořizovat si z nich výpisy, aniž by stanovil jakákoliv obsahová omezení, není možné přístup k těmto dokumentům jakkoliv omezit (anonymizovat). Občan obce má tedy práv

Participace Občanů Obce Na Územní Samosprávě, Resp

 1. Pochybení obcí, s nimiž se při výkonu dozoru a kontroly setkáváme, lze rozdělit podle četnosti jejich výskytu v podstatě do dvou skupin. Z pochybení, která se stále opakují, lze zmínit zejména ne zcela správné postupy orgánů obcí při realizaci práv občana obce podle § 16 zákona o obcích
 2. Za správnost kurzu ručí odborníci z Právnické fakulty v Olomouci. 50 lekcí a několik hodin know-how. Kurz je opravdu pro každého. Nemusíš umět nic. Rodinné právo vezmeme od základu. Co se v kurzu naučíš. Zboř zažité polopravdy a podívej se na zoubek častým mýtům. V tomto kurzu pro začátečníky v právu se.
 3. § 16 [Práva občana obce] § 17 [Oprávnění cizího státního občana] Díl třetí. Území obce a jeho změny (§ 18-26) Díl čtvrtý. Názvy obcí, jejich částí, ulic a veřejných prostranství, číslování budov, znak a vlajka obcí (§ 27-34a) Hlava druhá. Samostatná působnost obce (§ 35-60
 4. Občan obce starší 18 let, jakož i osoba, které zákon přiznává práva občana obce, může navrhnout písemně změnu, doplnění nebo opravu zápisu v kronice. Obec na základě těchto návrhů podle okolností zápis v kronice opraví, doplní nebo jinak změní
 5. Práva občana, s výjimkou práva volebního, může vykonávat i ta osoba, která dosáhla věku 18 let a vlastní na území kraje nebo obce nemovitost; nemusí jít přitom nutně o českého občana ani o občana jiné členské země Evroé unie
 6. PRÁVA OBČANA OBCE V OBLASTI BYTOVÉ POLITIKY Občan obce, který dosáhl věku 18 let, má právo •požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou obce nebo zastupitelstvem obce; je-li žádostpodepsánanejméně0,5 % občanůobce, musíbýtprojednánana jejich zasedánínejpozdějido 6
 7. Práva občana obce. Občan obce starší 18 let má právo 1) volit a být volen do zastupitelstva obce, 2) hlasovat v místním referendu, 3) vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem, 4) vyjadřovat se k návrhu rozpočtu obce a k závěrečnému účtu obce za.

Občanská práva - Wikipedi

Materská škola, Barónka 17 | Mestská časť Bratislava-Rača

V souladu s doktrínou a judikaturou musíme tedy konstatovat, že práva občana obce podle § 16 odst. 2 z. o. b. musí být principiálně vykládána ve prospěch nikoliv neprospěch konkrétního občana obce. Tedy v to počítaje i právo občana vystupovat na zasedáních zastupitelstva obce Popis kurzu. Zákon o obcích je platný od roku 2000. My se na zveřejňování záznamů ze zasedání zastupitelstva a ochranu osobních údajů, střet zájmu, právo občana vyjádřit své stanovisko k projednávaným věcem, požadavek občana projednat určitou věc v samostatné působnosti radou nebo zastupitelstvem, právo občana podávat návrhy, připomínky, podněty, účelné. Právo občana podávat návrhy a právo kontroly činnosti rady města. Občanovi obce jsou dána určitá práva ke kontrole výkonu samosprávy věcí veřejných radou obce. Jedná se zejména o : - právo nahlížet do schválených usnesení rady obce žádat o poskytnutí kopie zápisu ze schůze (viz § 16 odst. 2 písm

Nostis - Práva občana a fungování obc

Obec Brehov | Oficiálne stránky obce | Aktuality | ZOZNAM

Občan a občanství - RVP

Práva občana. Občanovi konkrétní obce jsou dána následující práva ke kontrole obecní rady. Zejména jde o: právo nahlížet do schválených usnesení rady obce (viz § 16 odst. 2 písm. e) ZOZ, § 12 odst. 2 písm. c) ZKZ a § 7 písm. e) a § 8 písm. e) ZPZ) Při výkladu i aplikaci tohoto ustanovení je přitom nutné respektovat ústavněprávní rozměr práv uvedených v § 16 odst. 2 zákona o obcích, která svou podstatou představují zákonné provedení obecného práva podle čl. 21 odst. 1 Listiny podílet se na správě věcí veřejných; to znamená, že práva občana obce podle. Návrh může podat kromě orgánu veřejné správy nebo občana obce také fyzická nebo právnická osoba, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce, nebo oprávněný investor. Návrh na pořízení tedy nemůže podat kdokoliv. Podle § 44 písm. c), d) a e) se musí jednat buď o občana. Pro urychlení znovuzprovoznění veřejného osvětlení Vám proto lze pouze doporučit obrátit se na obec prostřednictvím hromadné písemné žádosti (může mít samozřejmě i formu petice), přičemž své požadavky můžete obci předkládat k projednání také využitím práva občana obce dle § 16/2 písm

Domovské právo - Svaz měst a obcí České republik

Právo zastupitele na zveřejnění příspěvku v periodickém tisku své obce 28.05.2016 21:16 Novela tiskového zákona zavedla od listopadu 2013 právo zastupitelů obce domáhat se zveřejnění příspěvku v periodickém tisku, který jejich obec vydává Právo domáhat se neplatnosti smluv uzavřených obcí či krajem. Ustálená judikatura Nejvyššího soudu v současné době neumožňuje občanům územních samosprávných celků domáhat se neplatnosti smluv, u kterých je smluvní stranou ta obec nebo kraj, do jejichž zastupitelských orgánů má daný občan volební právo a do. Občan obce starší 18 let, jakož i osoba, které zákon přiznává práva občana obce, může navrhnout písemně změnu, doplnění nebo opravu zápisu v kronice. Obec na základě těchto návrhů podle okolností zápis v kronice opraví, doplní nebo jinak změní. § 5. Zrušovací ustanovení. Zrušuje se: 1

Iii. Vytváření Podmínek Pro Naplňování Práv Občanů Obce ..

30. dubna 2019, Brno| Právníci organizace Frank Bold společně se spolkem Nugis Finem vytvořili webový kurz Práva občana a fungování obce určený pro veřejnost. Kurz je zdarma k dispozici na vzdělávací platformě nostis.org. Jeho cílem je předat studentům a zájemcům o komunální politiku znalosti o tom, jakými pravidly se řídí fungování obce a jaké možnost Volební právo občanů jiných členských států EU ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2018 Právo volit a právo být volen ve volbách do zastupitelstva obce upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen volební zákon) v. Cizím státním občanům trvale v obci bydlícím mohou být státem formou mezinárodní smlouvy (tedy nikoli obcí) přiznána práva občana obce č. 1. - 13., práva č. 4. a č. 19. již mají. Čestní občané pak mají pouze právo č. 5. a jako fysické osoby samozřejmě i práva č. 4. a 19 Práva, povinnosti a zodpovědnost občana v oblasti územního plánování Intravilán je zastavěná část obce vymezená k 1. září 1966 a vyznačená v mapách evidence nemovi-tostí. Nezastavěné území jsou pozemky nezahrnuté do zastavěného území nebo do zastavitelné plochy

Zlín uctil památku obětí komunistického režimu | OFICIÁLNÍ

Práva občanů obce - Patrik TUK

 1. prÁva obČana obce v oblasti bytovÉ politiky Občan obce, který dosáhl věku 18 let, má právo požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou obce nebo zastupitelstvem obce
 2. Kdo jiný by měl o nápravu usilovat, nežli občan obce. I přes to, že soudem bylo mnohokrát stanoveno, že se neplatnost smluv nijak nedotýká subjektivních práv občana, mám za to, že je tomu naopak
 3. Institut domovského práva (jako souhrn práv a povinností občana domovské obce vůči této obci) je tak v dnešních podmínkách překonaný. K podobné změně vztahu od domovské obce ke státu došlo i v sousedním Rakousku a Spolkové republice Německo v souvislosti se změnou právního myšlení po roce 1945
 4. Občanská práva nebo též občanské svobody jsou ta základní práva a svobody, která příslušejí občanům daného státu či jiné občanské korporace. Tím se odlišují od lidských práv, která demokratické státy zaručují všem lidem, tedy i cizincům.Příkladem občanského práva, které (zpravidla) cizincům nepřísluší, ani když jsou obyvateli daného státu, je.
 5. Územní samospráva z pohledu soukromého práva v judikatuře NS. Vedle předsedkyně Nejvyššího soudu JUDr. Ivy Brožové se za Nejvyšší soud sympozia zúčastnili JUDr. Kateřina Hornochová, JUDr. Zdeněk Des (oba jmenovaní jsou předsedy senátu č. 30 občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu), dále JUDr
 6. Účast občana na samosprávě obce Participation of citizen in self-government township. Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá vymezením účasti občana na samosprávě obce. V úvodu jsou uvedeny základní pojmy týkající se veřejné správy a především územní samosprávy. Práce dále rozebírá vymezení orgánů obce.
 7. VY_32_INOVACE_16_02 Základní vzdělávání - Člověk a společnost - Výchova k občanství Název: Já, občan obce Anotace: Prezentace, která slouží k osvojení si pojmů, které souvisí s občanem a občanstvím Autor: Mgr. Petr Horehleď Jazyk: Čeština Očekávaný výstup: Žák zná pojmy občan, občanství, samospráva Speciální vzdělávací potřeby: Žádné.
Na linkách DSZO jezdí čtyři nové autobusy | OFICIÁLNÍ

Práva občana a fungování obce - Šance pro Borovan

§ 16: [Občan obce a jeho práva]

Občané mají právo vyjadřovat se na jednání zastu epravo

Štátna správa a samosprávaRadnice hostila žáky – členy školních parlamentůNáš tým :: ČAS NA ZMĚNU

Dotace vyhlášené obcí. Stížnost občana na práci veřejné správy adresovaná veřejnému ochránci práv (ombudsmanovi) Musíte podat stížnost veřejnému ochránci práv a předložit veškerou relevantní dokumentaci, týkající se věci Portál občana spustilo Ministerstvo vnitra ČR v červenci 2018. Jeho pomocí by měli lidé, kteří mají eObčanku, získat přístup k různým službám státu a dostat se tak například ke svým údajům v registru obyvatel nebo v rejstříku trestů. V budoucnu by se měly připojit kromě centrálních úřadů také města a obce Oficiální stránky obce Stížnost občana na práci veřejné správy adresovaná veřejnému ochránci práv (ombudsmanovi) - Oficiální stránky obce Heřmánky +420 556 748 04 Právo na omezení zpracování ukládá správci osobních údajů omezit zpracovávání osobních údajů občana z následujících důvodů: Pokud subjekt údajů namítá, že zpracovávané údaje jsou nepřesné, je možné požadovat omezení zpracování na dobu nutnou k ověření přesnosti osobních údajů Obyvytelé a návštěvníci obce Blatno vybrali v sobotu 26.6.2021 v rámci kulturní akce na pomoc obci postižené přírodními živly 46 tisíc korun! Peníze jsme předali 28.6.2021 obci Blatno u Loun. Stížnost občana na práci veřejné správy adresovaná veřejnému ochránci práv (ombudsmanovi) Kdo je veřejný ochránce. Potvrzení účasti Povodňová komise obce Světlá Hora . Potvrzení o účasti občana na plnění opatření na ochranu před povodněmi. Povodňová komise obce Světlá Hora, jako příslušný povodňový orgán podle ust. § 77 odst. 2 - 5 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon